A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-528-4
Title: A service-dominant perspective on payments for ecosystem service offerings
Author: Matthies, Brent
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, metsatieteiden laitos
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-05-20
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:1795-7389
URI: http://hdl.handle.net/10138/161407
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-651-528-4
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The ecosystem service (ES) approach is a means of evaluating service value flows from ecosystems to humans for their well-being. The approach suggests that ecosystem functions are divided into categories according to the benefits derived and utilized by beneficiaries. The ES approach has become a tool for public and private decision-makers, driven by the need to more accurately incorporate environmental externalities into the value creation processes of economic actors. This research addresses two knowledge gaps within the ES literature. First, a service-centric approach to ES offerings is lacking, resulting in misuse of the appropriate concepts and terms when discussing their role in value networks and value creation. Second, there is limited available knowledge about how to efficiently internalize ES offerings within value networks. In the first article, a service-dominant value creation (SVC) framework, with supporting terms and concepts, was developed to guide interdisciplinary discussions about the role of ES offerings within value creation processes. The term value-in-impact was proposed as a means for discussing the trade-offs and impacts concerning ES offerings within those processes. The subsequent three articles addressed the following design aspects of Payment for Ecosystem Service (PES) schemes: (1) sensitivity to parameter inputs, (2) price volatility impacts on service providers, and (3) behavioural economic contributions. Consideration for trade-offs among ES offerings, and between ES offerings and economic objectives were also incorporated. The results indicated that the holistic accounting of ES indicators, to determine the optimal species mixtures, and uncorrelated ES price interactions, to determine the optimal allocation of forest for conservation, led to ecological and financial diversification benefits for service providers. Nudging service providers also led to more socially efficient ES provisioning. In each case, the proposed Ecosystem Service Expectation Value (ESEV) was used to more accurately describe the perpetual provisioning of multiple ES offerings on forestland.Ekosysteemipalvelunäkökulma mahdollistaa palvelujen tuottamien arvovirtojen tarkastelun ekosysteemien ja ihmisten hyvinvoinnin välillä. Tämän näkökulman mukaan ekosysteemien toiminnot voidaan jakaa eri kategorioihin sen mukaan, miten hyödyn saajat hankkivat hyötyjä ja käyttävät niitä. Ekosysteemipalvelunäkökulmasta on tullut julkisen ja yksityisen päätöksenteon työkalu, jolla tuetaan ympäristön ulkoisvaikutusten sisällyttämistä paremmin osaksi taloudellisten toimijoiden arvonluontiprosesseja. Tämä tutkimus kohdistuu kahteen puutteeseen ekosysteemipalveluja tutkivassa kirjallisuudessa. Ensiksi, palvelulähtöinen näkökulma ekosysteemipalvelujen tarjoamiseen puuttuu, mikä johtaa asiaan kuuluvien käsitteiden ja termien väärinkäyttöön keskusteltaessa niiden roolista arvoverkoissa ja arvonluonnissa. Toiseksi, tarjolla on vain niukasti tietoa siitä, miten ekosysteemipalvelujen tarjonta sisäistetään tehokkaasti osaksi arvoverkkoja. Ensimmäisessä artikkelissa kehitettiin palvelulähtöisen arvonluonnin viitekehys ja sitä tukeva termistö ja käsitteistö ohjaamaan monitieteistä keskustelua ekosysteemipalvelujen tarjonnan roolista arvoketjun luomisprosesseissa. Value-in-impact -termi luotiin keinoksi keskustella ekosysteemipalvelujen tarjonnan vaihtosuhteista ja vaikutuksista kyseisissä prosesseissa. Muut kolme artikkelia käsittelivät seuraavia näkökulmia ekosysteemipalvelumaksujen suunnittelussa: (1) herkkyys parametrien arvoille, (2) hintavaihteluiden vaikutukset palvelutuottajiin ja (3) käyttäytymistaloustieteen kontribuutiot. Vaihtosuhteiden vaikutus eri ekosysteemipalvelujen tarjontaan ja vaihtosuhteet ekosysteemipalvelujen ja taloudellisten tavoitteiden välillä otettiin myös huomioon. Tulokset osoittivat, että kokonaisvaltainen ekosysteemipalveluiden indikaattorien tarkastelu (optimaalisen puulajisekoituksen valitseminen, korreloimattomat ekosysteemipalvelujen hintojenvuorovaikutukset ja metsän optimaalinen kohdentaminen suojeluun) johti ekologisiin ja rahoituksellisiin hajauttamishyötyihin palvelujen tarjoajille. Palvelutarjoajien tuuppaaminen (nudging) johti myös sosiaalisesti tehokkaampaan ekosysteemipalvelujen tarjontaan. Kussakin analyysissä käytettiin uutta ekosysteemipalvelujen odotusarvon käsitettä kuvaamaan tarkemmin metsämaan ekosysteemipalvelujen päättymättömän ajan tarjontaa.
Subject: Forest Business Economics
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
aservice.pdf 1.145Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record