Persoonallisuuden piirteiden yhteys psykoottisuuteen : tutkimus nuorisorikollisten keskuudessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201411
Title: Persoonallisuuden piirteiden yhteys psykoottisuuteen : tutkimus nuorisorikollisten keskuudessa
Author: Saarinen, Aino
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201411
http://hdl.handle.net/10138/161599
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: The purpose of this study was to examine the relationship between personality traits and psychoticism in a criminal population. In earlier studies, this theme has been investigated in the general population and among psychiatric patients, and the results have indicated that especially emotional stability, agreeableness and extraversion are associated with psychotic symptoms. However, these results cannot be generalized to criminal populations because there are some special features related to the personality traits and psychotic symptoms of criminals. Personality traits have been shown to be highly stable despite psychotic symptoms and, therefore, this study focused on examining how personality traits possibly predispose to psychotic symptoms. The data consisted of 1188 American juvenile delinquents. The level of psychoticism was assessed through the Threat/Control Override Psychotic Symptoms Scale (TCO) questionnaire, which measures persecutory delusions and delusional beliefs that one's own thoughts or mental functions are produced or directed by some outside factor. Personality traits were assessed through the NEO-Five Factor Personality Inventory, Short Form (NEO-PI-SF), which measures the level of extraversion, emotional stability, agreeableness, conscientiousness, and openness. In the statistical analyses, age, gender, possible major depressive disorder, and parental socioeconomic status of the participants were controlled. According to the results, low emotional stability, low agreeableness and low openness were associated with higher current psychotic symptoms. When considering only those participants who had never had psychotic symptoms before, low emotional stability predisposed to psychotic symptoms after six months. None of the traits predisposed to the relapse of psychotic symptoms. The results indicated that, except for openness, personality traits are generally weaker associated with psychoticism among criminals than in the general population. Personality traits seem to be associated to psychoticism in a very indirect and sophisticated way, and it is possible that facility conditions protect against some of the vulnerability factors that mediate or moderate the relationship between personality traits and psychoticism. It is not recommendable to utilize personality traits in screening individuals with high risk for psychosis in criminal populations.Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää persoonallisuuden piirteiden yhteyttä psykoottisuuteen kriminaalipopulaatiossa. Aiemmin aihetta on tutkittu yleisessä väestössä ja psykiatristen potilaiden keskuudessa, ja on havaittu, että etenkin emotionaalinen tasapainoisuus, sovinnollisuus ja ekstraversio ovat yhteydessä psykoottiseen oireiluun. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää kriminaalipopulaatioon, koska rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden persoonallisuuden piirteisiin ja psykoottisiin oireisiin on huomattu liittyvän useita erityispiirteitä. Koska persoonallisuuden piirteiden on havaittu olevan varsin pysyviä psykoottisesta oireilusta huolimatta, tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan sitä, kuinka persoonallisuuden piirteet mahdollisesti altistavat psykoottisuudelle. Tutkimusaineisto koostui 1188 yhdysvaltalaisesta nuorisorikollisesta. Tutkittavien psykoottisuutta arvioitiin Threat/Control Override Psychotic Symptoms Scale (TCO) -kyselyllä, joka mittaa vainoharhoja sekä harhaluuloja siitä, että omat ajatukset tai mielen toiminnot ovat jonkin ulkopuolisen tahon aikaansaamia tai ohjaamia. Persoonallisuutta arvioitiin NEO-Five Factor Personality Inventory, Short Form (NEO-PI-SF) -kyselyllä, joka mittaa tutkittavien ekstraversiota, emotionaalista tasapainoisuutta, sovinnollisuutta, tunnollisuutta ja avoimuutta. Tilastollisissa analyyseissä kontrolloitiin myös tutkittavien ikä, sukupuoli, mahdollinen masennushäiriö sekä vanhempien sosioekonominen asema. Tulosten perusteella voimakkaampaan senhetkiseen psykoottisuuteen olivat yhteydessä matala emotionaalinen tasapainoisuus, matala sovinnollisuus ja korkea avoimuus mutteivät muut piirteet. Alun perin terveillä henkilöillä psykoottisen oireilun ilmenemiselle kuuden kuukauden kuluttua altisti ainoastaan matala emotionaalinen tasapainoisuus mutta kahden ja puolen vuoden kuluttua ei yksikään piirre. Psykoottisen oireilun uusiutumiselle ei altistanut yksikään persoonallisuuden piirre. Persoonallisuuden piirteet olivat avoimuutta lukuun ottamatta yhteydessä psykoottisuuteen yleisesti ottaen heikommin kuin aiemmissa tutkimuksissa. Persoonallisuuden piirteet näyttävät olevan yhteydessä psykoottisuuteen varsin epäsuorasti, ja on mahdollista, että laitosolosuhteet suojaavat joiltain persoonallisuuden piirteiden ja psykoottisuuden välistä yhteyttä medioivilta tai moderoivilta haavoittuvuustekijöiltä. Persoonallisuuden piirteitä ei ole suositeltavaa hyödyntää psykoosialttiuden seulontamenetelmänä rikollisten keskuudessa.
Subject: Threat/Control Override Scale (TCO)
psykoottisuus
persoonallisuus
viiden suuren piirteen malli
rikollisuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record