Persoonallisuuden piirteiden yhteys psykoottisuuteen : tutkimus nuorisorikollisten keskuudessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Saarinen, Aino
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201604201411
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/161599
dc.description.abstract The purpose of this study was to examine the relationship between personality traits and psychoticism in a criminal population. In earlier studies, this theme has been investigated in the general population and among psychiatric patients, and the results have indicated that especially emotional stability, agreeableness and extraversion are associated with psychotic symptoms. However, these results cannot be generalized to criminal populations because there are some special features related to the personality traits and psychotic symptoms of criminals. Personality traits have been shown to be highly stable despite psychotic symptoms and, therefore, this study focused on examining how personality traits possibly predispose to psychotic symptoms. The data consisted of 1188 American juvenile delinquents. The level of psychoticism was assessed through the Threat/Control Override Psychotic Symptoms Scale (TCO) questionnaire, which measures persecutory delusions and delusional beliefs that one's own thoughts or mental functions are produced or directed by some outside factor. Personality traits were assessed through the NEO-Five Factor Personality Inventory, Short Form (NEO-PI-SF), which measures the level of extraversion, emotional stability, agreeableness, conscientiousness, and openness. In the statistical analyses, age, gender, possible major depressive disorder, and parental socioeconomic status of the participants were controlled. According to the results, low emotional stability, low agreeableness and low openness were associated with higher current psychotic symptoms. When considering only those participants who had never had psychotic symptoms before, low emotional stability predisposed to psychotic symptoms after six months. None of the traits predisposed to the relapse of psychotic symptoms. The results indicated that, except for openness, personality traits are generally weaker associated with psychoticism among criminals than in the general population. Personality traits seem to be associated to psychoticism in a very indirect and sophisticated way, and it is possible that facility conditions protect against some of the vulnerability factors that mediate or moderate the relationship between personality traits and psychoticism. It is not recommendable to utilize personality traits in screening individuals with high risk for psychosis in criminal populations. en
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää persoonallisuuden piirteiden yhteyttä psykoottisuuteen kriminaalipopulaatiossa. Aiemmin aihetta on tutkittu yleisessä väestössä ja psykiatristen potilaiden keskuudessa, ja on havaittu, että etenkin emotionaalinen tasapainoisuus, sovinnollisuus ja ekstraversio ovat yhteydessä psykoottiseen oireiluun. Näitä tuloksia ei kuitenkaan voida yleistää kriminaalipopulaatioon, koska rikoksiin syyllistyneiden henkilöiden persoonallisuuden piirteisiin ja psykoottisiin oireisiin on huomattu liittyvän useita erityispiirteitä. Koska persoonallisuuden piirteiden on havaittu olevan varsin pysyviä psykoottisesta oireilusta huolimatta, tässä tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan sitä, kuinka persoonallisuuden piirteet mahdollisesti altistavat psykoottisuudelle. Tutkimusaineisto koostui 1188 yhdysvaltalaisesta nuorisorikollisesta. Tutkittavien psykoottisuutta arvioitiin Threat/Control Override Psychotic Symptoms Scale (TCO) -kyselyllä, joka mittaa vainoharhoja sekä harhaluuloja siitä, että omat ajatukset tai mielen toiminnot ovat jonkin ulkopuolisen tahon aikaansaamia tai ohjaamia. Persoonallisuutta arvioitiin NEO-Five Factor Personality Inventory, Short Form (NEO-PI-SF) -kyselyllä, joka mittaa tutkittavien ekstraversiota, emotionaalista tasapainoisuutta, sovinnollisuutta, tunnollisuutta ja avoimuutta. Tilastollisissa analyyseissä kontrolloitiin myös tutkittavien ikä, sukupuoli, mahdollinen masennushäiriö sekä vanhempien sosioekonominen asema. Tulosten perusteella voimakkaampaan senhetkiseen psykoottisuuteen olivat yhteydessä matala emotionaalinen tasapainoisuus, matala sovinnollisuus ja korkea avoimuus mutteivät muut piirteet. Alun perin terveillä henkilöillä psykoottisen oireilun ilmenemiselle kuuden kuukauden kuluttua altisti ainoastaan matala emotionaalinen tasapainoisuus mutta kahden ja puolen vuoden kuluttua ei yksikään piirre. Psykoottisen oireilun uusiutumiselle ei altistanut yksikään persoonallisuuden piirre. Persoonallisuuden piirteet olivat avoimuutta lukuun ottamatta yhteydessä psykoottisuuteen yleisesti ottaen heikommin kuin aiemmissa tutkimuksissa. Persoonallisuuden piirteet näyttävät olevan yhteydessä psykoottisuuteen varsin epäsuorasti, ja on mahdollista, että laitosolosuhteet suojaavat joiltain persoonallisuuden piirteiden ja psykoottisuuden välistä yhteyttä medioivilta tai moderoivilta haavoittuvuustekijöiltä. Persoonallisuuden piirteitä ei ole suositeltavaa hyödyntää psykoosialttiuden seulontamenetelmänä rikollisten keskuudessa. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Threat/Control Override Scale (TCO) en
dc.subject psykoottisuus fi
dc.subject persoonallisuus fi
dc.subject viiden suuren piirteen malli fi
dc.subject rikollisuus fi
dc.title Persoonallisuuden piirteiden yhteys psykoottisuuteen : tutkimus nuorisorikollisten keskuudessa fi
dc.title.alternative The relationship between personality traits and psychoticism : a study among juvenile delinquents en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Psychology en
dc.subject.discipline Psykologia fi
dc.subject.discipline Psykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201604201411

Files in this item

Files Size Format View
Aino_Saarinen_progradu_2016.pdf 645.0Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record