"Tunsin itseni näkymättömäksi" : Yksinäisyys osana kuudesluokkalaisen elämää

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201409
Title: "Tunsin itseni näkymättömäksi" : Yksinäisyys osana kuudesluokkalaisen elämää
Author: Rinne, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201409
http://hdl.handle.net/10138/161603
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study is to find out how preadolescents on the sixth grade define loneliness and the ways in which they experience it. This study follows my bachelor's thesis in which, in the Mind the Gap project, I studied loneliness experienced by sixth graders and how loneliness and the use of social media are connected to each other in quantity. In this master's thesis, different ways of loneliness which preadolescents encounter are examined more closely, based on the writings of sixth graders. The material for this study was collected from sixth graders of a school in southern Finland in February 2015. Altogether, 22 students took part in the research, 13 of them girls and 9 boys. In this case study, the life of a fictional emotionally lonely 12-year-old preadolescent was studied through functional process drama. After two lessons of process drama which tuned the pupils into the theme of loneliness, they were asked to write about their personal experiences of loneliness with the help of previously given sample questions. These texts were then analysed with the help of narrative analysis. The core definitions of loneliness and the core stories of the sixth graders' personal experiences of loneliness were collected together by determining the different types of similarities in several different texts. The results showed that the sixth graders experience loneliness in diverse ways. Altogether, six different ways of experiencing loneliness were identified in the material provided by the sixth graders: loneliness caused by friendships, loneliness as a result of being home alone, projected loneliness, loneliness of being bullied, loneliness caused by losing a close relative, and existential loneliness. Also identified in the material was a small group of those who did not experience loneliness. Loneliness was experienced the most in friendships where preadolescents either felt being left out of the group or ignored in the group. Girls described experiencing loneliness in friendships more than boys, whereas boys reported not to have experienced friendship at all more than girls. However, the differences between the experiences of boys and girls were small. This study helps in creating a more multidimensional view of loneliness amongst preadolescents in the field of loneliness research.Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kuudesluokkalaiset varhaisnuoret määrittelevät yksinäisyyden ja millä tavoin he kokevat yksinäisyyttä. Tutkimus on jatkoa kandidaatin tutkielmalleni, jossa tutkin Mind the Gap -hankkeessa kuudesluokkalaisten yksinäisyyden kokemista sekä yksinäisyyden ja sosiaalisen median käytön yhteyttä määrällisesti. Tässä pro gradu -tutkielmassa lähdetään syvemmin tarkastelemaan erilaisia yksinäisyyden ilmenemisen tapoja, joita varhaisnuoret kohtaavat, kuudesluokkalaisten omien kirjoitusten pohjalta. Tutkimuksen aineisto on kerätty helmikuussa 2015 erään eteläsuomalaisen koulun kuudennessa luokassa. Tutkimukseen osallistui 22 oppilasta, joista 13 oli tyttöjä ja 9 poikia. Tässä tapaustutkimuksessa lähdettiin toiminnallisen prosessidraaman kautta tutkimaan kuvitteellisen 12-vuotiaan emotionaalisesti yksinäisen varhaisnuoren elämää. Kahden oppitunnin mittaisen yksinäisyyden teemaan virittävän prosessidraaman jälkeen oppilaita pyydettiin kirjoittamaan omakohtaisia kokemuksia yksinäisyydestä käyttäen apuna annettuja apukysymyksiä. Nämä kirjoitelmat on analysoitu kerronnallisella menetelmällä, jossa useista eri kirjoitelmista on samankaltaisuuksia tyypittelemällä koottu yhteen ydinmääritelmät yksinäisyydestä sekä ydinkertomukset kuudesluokkalaisten omakohtaisista yksinäisyyden kokemuksista. Tutkimustulokset osoittivat, että kuudesluokkalaiset varhaisnuoret kokevat yksinäisyyttä hyvin monimuotoisesti. Erilaisia tapoja kokea yksinäisyyttä löytyi tutkimani kuudennen luokan sisältä kuusi: kaverisuhteiden synnyttämä yksinäisyys, yksin kotona syntyvä yksinäisyys, heijastettu yksinäisyys, kiusatun yksinäisyys, läheisen menetyksen synnyttämä yksinäisyys ja eksistentiaalinen yksinäisyys. Aineistosta löytyi myös yksinäisyyttä kokemattomien pieni ryhmä. Eniten yksinäisyyttä kuvattiin kaverisuhteissa: varhaisnuoret kokivat joko jäävänsä kaveriporukan ulkopuolelle tai huomaamattomaksi kaveriporukan sisällä. Tytöt kertoivat poikia enemmän kokeneensa yksinäisyyttä kaverisuhteissa, kun taas tyttöjä useampi poika ilmoitti, ettei ole kokenut yksinäisyyttä lainkaan. Erot poikien ja tyttöjen kokemuksissa olivat kuitenkin pieniä. Tämä tutkimus auttaa yksinäisyystutkimuksen kentällä omalta osaltaan luomaan moniulotteisempaa kuvaa yksinäisyydestä varhaisnuorten keskuudessa.
Subject: yksinäisyys
varhaisnuori
tapaustutkimus
prosessidraama
kerronnallinen analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
PRO GRADU.pdf 1.253Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record