Kuudesluokkalaisten mentaalikartat maailmasta : Paperille ja pallolle piirrettyjen karttojen eroavaisuudet

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201426
Title: Kuudesluokkalaisten mentaalikartat maailmasta : Paperille ja pallolle piirrettyjen karttojen eroavaisuudet
Author: Virtanen, Pentti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201426
http://hdl.handle.net/10138/161604
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. As the national curriculum states one objective in elementary school geography and biology is to understand the map of the world and learn its essential nomenclature. Previous studies have mainly focused on children's mental maps of the world drawn on paper so it's interesting to examine whether there are differences on how children perceive map of the world in two-dimensional and three-dimensional format. The objective of this study was to examine sixth graders' mental maps of the world first drawn on paper and then on spherical surface. Differences between those two drawn maps were also examined. Methods. 19 sixth graders from two different classes in one school were part of this study. They draw mental map of the world on paper from memory. Later they did the same but this time drawing was made on spherical surface. Mental maps were given points in five different categories. General quality of the maps was also given a grade. Differences between maps drawn on paper and spherical surface were examined by statistical methods. Results and conclusions. Results of this study revealed that as previous studies have stated, most common flaws were related to the size and shape of the continents. There was no statistical significance between the general quality of the maps drawn on paper and on spherical surface. There was statistical significance between maps drawn on paper and on spherical surface in a category that measured how well continents were drawn on correct hemisphere as maps drawn on spherical surface got lower scores. Results of this study point out that there seems to be very little difference on quality of children's mental maps whether those are drawn on paper or on spherical surface.Tavoitteet. Perusopetuksen opetussuunnitelma listaa alakoulun biologian ja maantiedon yhtenä tavoitteena olevan maailmankartan hahmottaminen sekä sen keskeisen nimistön tunteminen. Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu lasten maailman hahmottamista mentaalikartoilla lähinnä paperille piirrettyinä, joten on mielenkiintoista tutkia miten kaksiulotteisen maailmankartan hahmottaminen eroaa kolmiulotteisen karttakuvan hahmottamisesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten kuudesluokkalaiset hahmottavat maailman piirtäen sen ulkomuistista ensin paperille ja sen jälkeen pallolle. Lisäksi tarkoituksena oli vertailla minkälaisia eroja paperille ja pallolle piirretyissä mentaalikartoissa esiintyi. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 19 kuudesluokkalaista kahdelta eri luokalta yhdestä koulusta. He piirsivät ulkomuistista maailmankartan ensin paperille ja myöhemmin pallolle. Piirretyt mentaalikartat pisteytettiin viidessä eri osa-alueessa, jonka jälkeen muodostettiin myös kartan yleistasoa kuvaavaa arvosana. Karttojen eroja tutkittiin tilastollisin menetelmin. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että niin paperille kuin pallolle piirrettäessä mentaalikartat noudattelivat melko hyvin aikaisempien tutkimusten havaintoja siitä, että yleisimmät virheet liittyvät maanosien kokoon sekä muotoon. Paperille ja pallolle piirrettyjen mentaalikarttojen yleistasoissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Ainut osa-alue, jossa tilastollisesti merkitsevä ero paperi- ja pallokarttojen välillä löytyi oli maanosien sijoittaminen oikealle pallonpuoliskolle, jossa pallolle piirrettäessä tulokset olivat heikompia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan siis todeta mentaalikartan laadun olevan melkein samalla tasolla riippumatta siitä piirretäänkö maailma projektoiden paperille vai suoraan pallon pinnalle.
Subject: mentaalikartta
maailmankuva
karttaopetus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record