Restoratiivinen vertaissovittelu oppilaiden osallisuutta lisäävänä toimintana : Vertaissovittelijaoppilaiden kokemuksia

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201406
Title: Restoratiivinen vertaissovittelu oppilaiden osallisuutta lisäävänä toimintana : Vertaissovittelijaoppilaiden kokemuksia
Author: Tallqvist, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201406
http://hdl.handle.net/10138/161605
Thesis level: master's thesis
Abstract: With the drawing up of the new 2016 curriculum the concept of pupil participation has played a major part in the discussions on care and education. Peer mediation has been seen as a way of enabling participation and increasing communality in schools. The goal of this treatise is to survey the significance of peer mediation in pupil participation and as an activity aimed at increasing communality. Restorative thinking and restorative approach are essential in peer mediation. Hence, the ability of pupils to use these methods is also of interest here. Research questions became: 1. How do the objectives of pupil participation and increasing communality in schools in the basics of the curriculum of basic education (2014) manifest in the experiences of the pupils acting as peer mediators? 2. How do restorative thinking and restorative approach manifest in the peer mediator students' descriptions of the mediation process? This is a qualitative study and the research material was collected by themed interviews. The informants were eight girls who had acted as peer mediators in a primary school in Helsinki in the school year 2014-2015. The data was inspected using content analysis. According to the findings of this study, peer mediation does increase communality. However, its affect on pupil participation depended on the overall operational culture of the school and particularly the actions of individual teachers. If the teachers of the school allowed the pupils to participate, the peer mediator students had strong experiences of participation. However, other pupils had the opposite experience. There were great differences in the restorative thinking of the peer mediator pupils. Some of them applied the restorative approach well, others had a less restorative course of action.Uuden opetussuunnitelman tekemisen myötä oppilaiden osallisuuden käsite on ollut paljon esillä keskusteltaessa koulutuksesta ja kasvatuksesta. Yhtenä osallisuuden mahdollistajana on nähty koulujen vertaissovittelutoiminta, jonka uskotaan myös lisäävän koulujen yhteisöllisyyttä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vertaissovittelun merkitystä oppilaita osallistavana ja koulun yhteisöllisyyttä lisäävänä toimintana. Myös oppilaiden kyky vertaissovittelussa olennaiseen restoratiiviseen ajatteluun ja restoratiivisen lähestymistavan käyttöön oli kiinnostuksen kohteena. Tutkimuksen tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1. Miten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteet -oppilaiden osallisuus ja koulun yhteisöllisyys- näkyvät sovittelijaoppilaiden kokemuksissa sovittelutoiminnasta? 2. Miten restoratiivinen ajattelu ja lähestymistapa näkyy vertaissovittelijaoppilaiden kertomuksissa sovittelutilanteista? Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka aineisto hankittiin teemahaastattelua käyttäen. Tutkimuksen tiedonantajat olivat kahdeksan lukuvuonna 2014-2015 vertaissovittelijana yhdessä helsinkiläisessä alakoulussa toiminutta tyttöä. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä käyttäen. Tämän tutkimuksen mukaan vertaissovittelu on koulun yhteisöllisyyttä lisäävä menetelmä. Vertaissovittelun oppilaita osallistava vaikutus sen sijaan oli koulun toimintakulttuurista ja erityisesti yksittäisistä opettajista riippuvainen. Jos koulun opettajat sallivat oppilaiden osallisuuden, kokivat vertaissovittelijat voimakkaitakin osallisuuden tunteita, mutta osalla sovittelijoista oli myös täysin vastakkaisia kokemuksia. Vertaissovittelijoiden restoratiivisessa ajattelussa oli suuria eroja. Osa sovittelijoista toteutti restoratiivista lähestymistapaa sovittelussaan hyvin, osan toimintatapa ei ollut niinkään restoratiivinen.
Subject: vertaissovittelu
osallisuus
restoratiivisuus
yhteisöllisyys
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record