Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden geneeristen taitojen kehittyminen ja itsesäätelytaidot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201408
Title: Humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden geneeristen taitojen kehittyminen ja itsesäätelytaidot
Alternative title: The generic and self-regulatory skills of students studying Faculty of Arts
Author: Uimonen, Viiri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201408
http://hdl.handle.net/10138/161606
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives: Rapid and continuing changes in working life puts great pressure on universities to ensure that their students be provided with the tools and capabilities needed for encountering the growing challenges in the field of work. Today, generic skills are considered increasingly important in order to succeed in working life. According to previous studies, generic skills as well as self-regulatory skills play an important role in learning overall. The aim of this present study is to investigate the Faculty of Arts students' experiences of how university studies have supported them in the development of generic skills and self-regulatory skills. The study will also examine various of background variables (age, gender, previous studies, stage of the current studies, employment) for connection to the skills. In addition, the study examines a possible connection for self-regulation skills and development of generic skills. Methods: The research was quantitative and a questionnaire was used to investigate the skills of both Bachelor's and Master's degree students. In total there were 245 participants from the Faculty of Arts. T-tests and One-way ANOVAs were conducted to explore the possible connection between background variables and development of generic skills and self-regulatory skills. Regression analysis was carried out to investigate the connection between self-regulation skills, previous studies and the development of generic skills. Results and conclusions: The results imply that students' generic skills are developed during their studies. Previous studies and the stage of current studies were connected for the development of generic skills. Master's students experienced their skills more advanced than Bachelor's students. Students also assessed their self-regulation skills relatively high. Previous studies and self- regulation skills were connected with the development of generic skills, but the connection must be explored further in future studies.Tavoitteet: Työelämän jatkuvat ja nopeat muutokset asettavat korkeakouluille suuria paineita taata opiskelijoille oikeanlaista opetusta ja välineitä kasvaviin haasteisiin työkentälle. Geneeriset taidot ovat tänä päivänä entistä tärkeämpiä työelämässä pärjäämiseen. Geneeriset taidot sekä itsesäätelytaidot ovat aiempien tutkimuksien perusteella tärkeitä taitoja oppimisessa ylipäätänsä. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden arvioita siitä, miten yliopisto-opinnot ovat tukeneet heidän geneeristen taitojensa kehittymistä sekä itsesäätelytaitojaan. Tutkimus selvittää myös eri taustamuuttujien (ikä, sukupuoli, aiemmat opinnot, opintojen vaihe, työssäkäynti) yhteyttä kyseisten taitojen kohdalla. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan itsesäätelytaitojen yhteyttä geneeristen taitojen kehittymiselle. Menetelmät: Tutkimusote oli kvantitatiivinen ja tutkimuksen aineistona oli kyselylomake, johon vastanneita kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoita oli yhteensä 245. Geneeristen taitojen kehittymistä, itsesäätelytaitoja sekä taustamuuttujien yhteyttä näihin taitoihin tutkittiin t-testin ja varianssianalyysin avulla. Regressioanalyysi tehtiin selvittämään itsesäätelytaitojen ja aiempien opintojen yhteyttä geneeristen taitojen kehittymiselle. Tulokset ja johtopäätökset: Opiskelijoiden geneeriset taidot ovat kehittyneet opintojen aikana. Aikaisemmilla opinnoilla sekä opintojen vaiheella oli yhteyttä geneeristen taitojen kehittymiselle. Maisterivaiheen opiskelijat kokivat taitojensa kehittyneen kandivaiheen opiskelijoita enemmän. Opiskelijat arvioivat myös itsesäätelytaitonsa suhteellisen korkeiksi. Aikaisemmat opinnot ja itsesäätelytaidot olivat yhteydessä geneeristen taitojen kehittymiselle, mutta yhteyttä tulee tutkia jatkossa vielä tarkemmin.
Subject: generic skills
self-regulatory skills
geneeriset taidot
itsesäätelytaidot


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record