Discovering forms and playing with clay : experiences of clay forming in an experiment

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201428
Title: Discovering forms and playing with clay : experiences of clay forming in an experiment
Alternative title: Muotojen etsimistä ja leikkiä savella : kokemuksia saven muotoilusta koetilanteessa
Author: Melkas, Aino
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201428
http://hdl.handle.net/10138/161608
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The present study is part of Handling Mind: Embodiment, Design and Creativity research project. This study has two main goals: 1) to shed light on the participants' opinions of an experiment they participated and 2) to map their problem solving strategies used in different clay forming task. As the latest previous research has suggested in addition to the cognitive aspects, problem solving in design and crafts has embodied side too, that is, for example, related to the interaction with materials and tools. Both sides of problem solving are discussed in the present study. Thirty participants from various fields of design participated drawing and clay forming experiment and were interviewed afterwards using stimulated recall method. In the experiment the participants performed three types of tasks: copying, design and free improvisation. Fifteen of the interviews were transcript and analyzed using content analysis. The results show that the experiment situation was a positive or at least neutral situation to fourteen out of fifteen participants. In the copying and design tasks problem solving was related to finding a quick and suitable technique to perform the task, whereas in the free improvisation tasks techniques were more experimental and clay material was a source of inspiration to many of the participants. There are some things to consider from the participants point of view, when planning new experiments, such as the timing, repetition of the same tasks and the total length of the experiment. In clay forming tasks, problem solving is strongly connected to the material, which shows the importance of the embodied side of problem solving. Setting or redefining goals and choosing working strategies are examples of the cognitive side of problem solving.Tämä tutkimus on osa Handling Mind: Embodiment, Design and Creativity-tutkimushanketta. Tutkimuksella on kaksi tutkimustehtävää: 1) valottaa osallistujien näkemyksiä tutkimusasetelmasta ja 2) kartoittaa heidän ongelmanratkaisustrategioitaan erilaisissa savenmuovailu tehtävissä. Kuten viimeisimmät tutkimukset ovat osoittaneet, designiin ja käsityöhön liittyvässä ongelmanratkaisussa on kognitiivisen puolen lisäksi aina mukana myös kehollinen puoli, joka ilmenee esimerkiksi materiaalien ja työvälineiden käytön kautta. Tässä tutkimuksessa käsitellään ongelmanratkaisun molempia puolia. 30 osallistujaa suunnittelun eri aloilta osallistuivat piirustus- ja savityötehtäviä sisältäneeseen tutkimukseen. Heidät haastateltiin tutkimuksen jälkeen käyttäen stimulated recall-menetelmää. Koetilanteessa he tekivät kolmenlaisia tehtäviä: kopiointitehtäviä, suunnittelutehtäviä ja improvisointitehtäviä. 15 haastattelua litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimustulokset osoittavat, että koetilanne oli positiivinen tai ainakin neutraali tilanne neljälletoista viidestätoista koehenkilöstä. Kopiointi- ja suunnittelutehtävissä ongelmanratkaisu liittyi sopivan ja tarpeeksi nopean muovailutekniikan löytämiseen, kun taas improvisointitehtävissä tekniikat olivat kokeilevampia ja savi materiaalina oli inspiraation lähteenä monelle osallistujalle. Joitain asioita on syytä ottaa huomioon osallistujien näkökulmasta uusia koeasetelmia suunniteltaessa. Näitä ovat ajan rajaus, tehtävien toisto ja koetilanteen kokonaispituus. Savitehtävissä ongelmanratkaisu on vahvasti yhteydessä materiaaliin, joka on osoitus kehollisen puolen olennaisuudesta. Ongelmanratkaisun kognitiivinen puoli näkyy tavoitteiden asettamisena tai uudelleen muotoiluna ja työskentelystrategioiden valintana.
Subject: clay forming
problem solving
stimulated recall
design
embodiment


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record