"Kyllä opettajalla on muutakin elämää kuin opettaminen." : lifestyle-bloggaaminen ja opettajuus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201420
Title: "Kyllä opettajalla on muutakin elämää kuin opettaminen." : lifestyle-bloggaaminen ja opettajuus
Author: Hynynen, Milla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201420
http://hdl.handle.net/10138/161610
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. This particular case study focuses on teachers who write lifestyle blogs. The aim is to discover, analyse and interpret how lifestyle-blogging teachers see their teachership in relation to their private life and how they experience the potential influence of lifestyle-blogging on their teachership. The aim is also to examine how, why and where teacher-bloggers draw the line of privacy in their blog posts and whether drawing the line is influenced by their teachership. The previous study of blogging and teachership is focused on how blogs can be utilised as a tool in teaching. This case study aims to bring a new point of view to the study of social media and teachership. Methods. Five teacher-bloggers who write public lifestyle-blogs were interviewed for this study. A survey was used to collect basic information on teacher-bloggers and their blogs and to get an understanding of their views regarding teachership and blogging. The results of the survey were used to create the form for the focused interview. The individual interviews were made either face-to-face or with Skype. The interviews were transcribed. After that, 14 titles were created to help the analysing process. The study material (transcribed interviews) was analysed in accordance with the principles of data driven content analysis. First the material was categorized and then combined into minor and, if possible, major categories. The unit of analysis was a thought or an idea. Findings and conclusions. In the discourse of the teacher-bloggers was highlighted the teachers' right to privacy and private life. Public blogging was justified through a common belief in the right to use one's private time however one might want to. To successfully combine blogging and teachership required drawing a strict line between work and private time. Teachers didn't want to process their work on the blog, which is a part of their private life. By leaving the teachership and everything that it includes outside of the blog teachers protect their teacherships and school communities. To present an authentic representation of one's self on the blog seems to be more of an aim than an achievable goal. Bloggers inevitably brand themselves by the material they decide to publish in their blogs and what they choose to omit.Tavoitteet. Tutkimukseni keskiössä on lifestyle blogia kirjoittavien opettajien kokemukset ja ajatukset opettajuudesta julkisen blogin kirjoittajina. Tavoitteenani oli kuvata, analysoida ja tulkita, miten lifestyle-bloggaavat opettajat näkevät opettajuutensa suhteessa yksityiseen minäänsä sekä miten he kokevat lifestyle-aiheisen blogin kirjoittamisen vaikuttavan heidän opettajuuteensa. Lisäksi tarkastelin miten, miksi ja mihin bloggaavat opettajat vetävät yksityisyyden rajan blogikirjoituksissaan, ja liittyykö rajanvetäminen omaan opettajuuteen. Koska aiempi tutkimus bloggaamisen ja opettajuuden yhdistämisestä painottuu blogien hyödyntämiseen opetuskäytössä, tutkimukseni tarkoituksena on tuoda uusi näkökulma opettajuuden ja sosiaalisen media, tässä tapauksessa bloggaamisen, yhdistämisen tutkimukseen. Tukimukseni ei pohjaa suoraan aiempaan tutkimukseen, sillä sellaista ei ole. Olen muodostanut teoriapohjan itse sopivaa kirjallisuutta ja tutkimusta hyödyntäen. Menetelmät. Tutkimuksessa haastateltiin viittä julkista lifestyle-blogia kirjoittavaa opettajaa. Kyselyn avulla kerättiin perustiedot tutkittavista ja heidän blogeistaan sekä raapaistiin pintaa opettajuuden ja bloggaamisen yhdistämisessä. Kyselyn pohjalta luotiin teemahaastattelupohja. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina joko kasvotusten tai Skypen välityksellä. Haastatteluaineisto litteroitiin, minkä jälkeen muodostettiin 14 kategoriaa analyysin helpottamiseksi. Seuraavaksi aineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin, kerättiin pelkistetyiksi ilmaisuiksi, joista lopuksi muodostettiin alaluokkia, ja jos mahdollista, yläluokkia. Analyysiyksikkönä oli ajatuskokonaisuus. Tulokset ja johtopäätökset. Lifestyle-bloggaavien opettajien puheessa korostui kauttaaltaan opettajan oikeus omaan, yksityiseen vapaa-aikaan. Bloggaamista perusteltiin sillä, ettei se, miten vapaa-aikansa käyttää, kuulu kenellekään toiselle. Opettajuuden ja bloggaamisen onnistuneen yhdistämisen taustalla vaikuttaa olevan tiukka rajanveto työn ja vapaa-ajan välille. Blogissa, joka on osa vapaa-aikaa, ei haluta käsitellä työasioita. Toisaalta taas opettajuuden ulkopuolelle jättämisellä suojellaan omaa opettajuutta sekä kouluyhteisöä. Aitous blogissa vaikuttaa olevan enemmin pyrkimys kuin mahdollinen päämäärä. Bloggaaja brändää itseään väistämättä sillä, mitä blogissaan jakaa ja mitä jättää jakamatta.
Subject: opettajuus
etiikka
sosiaalinen media
ammatillisuus
yksityisyys


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record