Mat och föräldraskap : föräldrastilens och matpraktikernas inverkan på 3-5 -åriga barns kostintag

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201417
Title: Mat och föräldraskap : föräldrastilens och matpraktikernas inverkan på 3-5 -åriga barns kostintag
Alternative title: Food and parenting : the effects of parenting style and parental feeding practices on 3-5-year old children's food intake
Author: Hampf, Sofia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201417
http://hdl.handle.net/10138/161613
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Aims: Obesity among children and teenagers in Finland is a growing issue. Compared to the national nutritional guidelines pre-school-aged children have difficulties consuming enough daily fruits and vegetables whereas their sugar intake is too high. During early childhood the home is the child's primary food environment, which gives parents the main responsibility in the development of the child's food habits. The food environment consists not only of the foods available in the home, but also of the rules and daily routines regarding food and the emotional climate during mealtimes. The current study examined the effects of parenting style and parental feeding practices on 3-5-year old children's fruit and vegetable intake and sugar intake. Methods: A sample of 173 parents and guardians to 3-5-year old children participated in the study. The data was collected in autumn 2014 using a web-based pilot survey issued by the DAGIS (Increased health and well-being in pre-schools) study. The survey contained questions regarding parenting style, parenting practices and energy balance-related behaviors. The data was examined for links between separate parenting style dimensions, specific feeding practices and children's consumption of fruits/vegetables and sugar-enriched foods/beverages. A model of mediation was also tested to see whether parental feeding practices mediated the effects of parenting style on children's food intake. Results and conclusions: The parenting style dimensions warmth and psychological control had opposite effects on children's sugar intake, which was mediated through links with specific feeding practices. Psychological control was positively related to the use of food rewards and permissive practices concerning sugar consumption and these feeding practices were both positively related to children's sugar intake. Parental warmth in turn was negatively associated with the use of food rewards. The results indicate that parental warmth has favourable effects on children's eating habits, whereas psychological control makes parents more inclined to use the kind of feeding practices that link to a higher sugar intake. Parents should therefore be supported in adopting alternative methods to control their children other than manipulating their feelings, such as reasoning with the child. Parents should also be encouraged to set appropriate boundaries for children's sugar consumption and refrain from using foods as rewards.Syftet: Övervikt bland barn och unga i Finland har blivit allt oftare förekommande, och redan barn under skolåldern konsumerar otillräckligt med frukt och grönsaker samt har ett för stort sockerintag jämfört med de nationella näringsrekommendationerna. Under barns första levnadsår är hemmet deras primära matomgivning, och föräldrar har som skapare av denna omgivning ett stort ansvar för hur matvanorna utvecklas. Matomgivningen omfattar inte endast utbudet av livsmedel, utan även familjernas regler och rutiner kring mat samt det emotionella klimatet som råder under måltiderna. Syftet med denna avhandling var att studera hur föräldrastilen och föräldrars val av matpraktiker påverkar 3-5 åriga barns intag av frukt och grönsaker samt sockrade livsmedel och drycker. Metoder: Studiens sampel bestod av 173 föräldrar och övriga vårdnadshavare till barn i 3-5 års åldern. Forskningsmaterialet samlades in hösten 2014 genom Folkhälsans DAGIS (Increased health and well-being in pre-schools)-projekts elektroniska pilotenkät, som innehöll frågor om föräldrastil, uppfostringspraktiker och energibalans-relaterade beteenden. Studien analyserade samband mellan enskilda föräldrastilsdimensioner, specifika matpraktiker och barns intag av frukt/grönsaker samt sockrade livsmedel/drycker. Utöver detta utreddes huruvida de undersökta matpraktikerna medierade föräldrastilens samband med kostintaget. Resultat och slutsatser: Föräldrastilsdimensionerna värme och psykologisk kontroll hade i studien sinsemellan motsatt inverkan på barns sockerintag, i och med att dimensionerna associerades med olika matpraktiker. Psykologisk kontroll hade ett positivt samband med både användningen av matbelöningar och tillåtande av sockrade livsmedel och drycker, och dessa matpraktiker var båda förknippade med ett större sockerintag hos barnet. Värme hade däremot ett negativt samband med användningen av matbelöningar. Resultaten tyder på att värme i uppfostran gynnar barns matvanor, medan psykologisk kontroll exponerar till användningen av sådana matpraktiker som höjer på barns sockerintag. Föräldrar borde därför stödas i att anamma mera resonerande uppfostringstekniker och erbjudas andra alternativ till att kontrollera barnet än att manipulera dess känslor. Vidare borde föräldrar uppmuntras i att sätta tydliga gränser för konsumtionen av sockrade livsmedel/drycker och avrådas från att belöna barnet med mat.
Subject: föräldrastil
matpraktiker
barns kostintag
barnfetma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_SH.pdf 4.424Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record