Yliopisto-opettajien käsitykset opetuksesta ja niiden muuttuminen yliopistopedagogisen koulutuksen aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201418
Title: Yliopisto-opettajien käsitykset opetuksesta ja niiden muuttuminen yliopistopedagogisen koulutuksen aikana
Author: Nikkanen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201418
http://hdl.handle.net/10138/161615
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of this study is to find out what kind of conceptions of teaching can be found among university teachers and how their conceptions change during pedagogical training. The research questions of the study are: 1) What kind of conceptions of teaching university teachers have at the beginning of the pedagogical training? 2) What kind of conceptions of teaching university teachers have at the end of the pedagogical training? 3) What kind of narratives can be identified concerning teachers' conceptions of teaching from the beginning of pedagogical studies until the end of the studies? What is the role of earlier experiences as a student, teaching history and teaching traditions of the discipline in the narratives of the teachers? Methods. The data of the study consists of interviews of six university teachers which are conducted at the beginning of pedagogical training in 2003-2004 and reports of practical training which are written after a practical training period in 2009-2010. In this study the primary method is an abductive content analysis and Kember's (1997) categorization of conceptions of teaching is used to identify the conceptions of teaching. Narrative analysis is used when examining the change in conceptions of teaching, and the role of earlier experiences as a student, teaching history and teaching traditions of the discipline. Results and conclusions. Individual teacher's conceptions could be located in many categories, such as Kember's (1997) teacher centered/content oriented, student centered/learning oriented or transitional conception categories. Also some new categories of conceptions were identified. In the teachers' narratives, either change in conceptions or strengthening of conceptions of teaching was recognized. Teachers' earlier experiences as a student, teaching history and teaching traditions of the discipline seemed to direct teachers' teaching practices at the beginning of the studies. Based on these findings, it can be suggested that during the pedagogical training university teachers' conceptions of teaching change. The practical training period in a new teaching environment seems to promote many learning experiences which are usually related to student centered/learning oriented or transitional categories of conceptions of teaching.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä yliopisto-opettajilla on opetuksesta ja miten ne muuttuvat yliopistopedagogisen koulutuksen aikana. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisia ovat yliopisto-opettajien käsitykset opetuksesta yliopistopedagogisten opintojen alkuvaiheessa? 2) Millaisia ovat yliopisto-opettajien käsitykset opetuksesta yliopistopedagogisten opintojen loppuvaiheessa? 3) Millaisia kehitystarinoita on tunnistettavissa opettajien opetuskäsityksissä yliopistopedagogisten opintojen alusta niiden loppuvaiheeseen? Miten aiemmat opiskelukokemukset, opetushistoria ja tieteenalan opetusperinne näyttäytyvät opettajien tarinoissa? Menetelmät. Tutkimuksessa aineistona on yliopistopedagogisten opintojen alkuvaiheessa vuosina 2003-2004 kuudelta yliopisto-opettajalta kerätyt haastattelut sekä samojen yliopisto-opettajien kirjoittamat opetusharjoitteluraportit laajentavasta opetusharjoittelusta opintojen loppuvaiheessa vuosina 2009-2010. Tutkimuksessa käytän teoriaohjaavaa sisällönanalyysia, missä ohjaavana teoriana on Kemberin (1997) muodostama opetuskäsitysten kategorisointi. Lisäksi luon opettajille narratiivisen analyysin avulla narratiivit, joissa tarkastelen opettajien aiempia opiskelukokemuksia, opetushistoriaa ja tieteenalan opetusperinnettä sekä opetuskäsitystä ja sen muuttumista opintojen aikana. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että yksittäisen yliopisto-opettajan opetuskäsitykset saattoivat jakaantua moniin kategorioihin, kuten Kemberin (1997) opettajakeskeisen/sisältöorientaation, opiskelijakeskeisen/oppimisorientaation, sekä siirtymäkategorioiden opetuskäsityksiin. Myös uusia opetuskäsitysluokkia löytyi. Opettajien narratiiveissa oli havaittavissa opettajasta riippuen opetuskäsityksen muutos tai vahvistuminen. Opettajan aiemmat opiskelukokemukset, opetushistoria ja tieteenalan opetusperinne näyttivät ohjaavan opettajan opetustapaa opintojen alun tarkastelussa. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että yliopistopedagogisen koulutuksen aikana yliopisto-opettajien opetuskäsityksissä tapahtuu muutosta. Laajentava opetusharjoittelu eri opetusympäristössä näyttää tuovan opettajille monia sellaisia oppimiskokemuksia, jotka viittaavat usein opiskelijakeskeisen/oppimisorientaation opetuskäsityksiin tai siirtymäkategorioiden opetuskäsityksiin
Subject: opetuskäsitykset
yliopistopedagoginen koulutus
yliopisto-opettaja
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record