Lapsen temperamentin pysyvyys ja yhteys kiintymyssuhteen turvallisuuteen päivähoidossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201402
Title: Lapsen temperamentin pysyvyys ja yhteys kiintymyssuhteen turvallisuuteen päivähoidossa
Alternative title: Stability of child temperament and associations between temperament and attachment security with professional caregiver
Author: Elo, Heini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201402
http://hdl.handle.net/10138/161617
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Temperament is child's individual characteristic, and it serves as a core to personality development. Still we do not have a clear understanding how stable temperament traits are from infancy onward. A strong attachment bond to caregivers is important to child's development. Attachment bond is known to form also in secondary relationships as with professional caregivers. Temperament is associated with attachment security in primary attachment relationship. Nevertheless, studies on associations with child temperament and quality of secondary attachment are few and far between. This study will focus on the questions about (1) stability of child temperament, (2) association between child temperament and security of attachment with professional caregiver, and (3) how security of attachment will mediate the stability of child temperament, diminishing or strengthening temperament traits. This study is part of Kenguru-project in which professional caregiving was examined in day care centers concerning children under three years old during 2005 - 2006. In day care centers we were running an intervention to boost interaction and development of attachment bond between children and caregivers. This study examined those 126 children (girls 54) who were 8 - 34 months (mean age 23 months) old in the beginning of the study. Temperament was assessed as emotionality, activity and shyness, and we used EAS - temperament questionnaire (parental ratings), at two time points. Security of attachment was observed using Attachment Q-sort. Among other research questions, the factor structure of EAS-temperament questionnaire was observed. The stability of temperament was studied with correlations coefficients and all research questions were analysed using the linear regression modelling. According to this study, there were some changes in child temperament in the short term. Most changes occurred in emotionality. This result support the earlier finding that temperamental traits will be more stable when child get older than in infancy or in toddlerhood. There were no association between emotionality, activity or shyness with the security of attachment. Findings are in line with earlier research, that parental ratings about child temperament are not associated with observed attachment security with professional caregiver.Temperamentti on olemassa yksilöllisenä ominaisuutena varhain ja se luo pohjan myöhemmälle persoonallisuuden kehitykselle. Kuitenkaan ei ole vielä tarkkaa käsitystä siitä, kuinka pysyviä temperamentti piirteet ovat varhaislapsuudesta eteenpäin. Vahva tunneside hoivaaviin aikuisiin on keskeistä lapsen kehitykselle. Kiintymyssuhteita muodostuu myös toissijaisissa suhteissa muun muassa päivähoidon työntekijöiden kanssa. Temperamentin tiedetään olevan yhteydessä kiintymyksen laatuun ensisijaisissa suhteissa, mutta tietoa lapsen temperamentin ja kiintymyksen laadun välisestä yhteydestä päivähoidon toissijaisissa suhteissa on vielä vähän. Tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan (1) temperamentin pysyvyyttä alle kolmevuotiailla lapsilla, (2) temperamentin ja kiintymyksen turvallisuuden välistä yhteyttä päivähoidon toissijaisissa kiintymyssuhteissa sekä (3) miten kiintymyksen turvallisuus vaikuttaa temperamenttipiirteisiin mahdollisesti sammuttaen tai vahvistaen niitä. Tutkimus on osa Kenguru-projektia, jossa tarkasteltiin alle kolmevuotiaiden lasten päivähoitoa toimintakaudella 2005 - 2006. Projektissa tuettiin omahoitajaintervention avulla hoitajien ja lasten välistä vuorovaikutusta ja kiintymyksen kehitystä. Tähän tutkimukseen valittiin mukaan ne Kenguru-tutkimuspäiväkotien 126 lasta (tyttöjä 54), jotka olivat tutkimuksen alkaessa 8 - 34 kuukauden ikäisiä (keski-ikä 23 kk). Temperamenttia mitattiin emotionaalisuutena, aktiivisuutena ja ujoutena käyttäen vanhemmille suunnattua EAS -kyselylomaketta, jonka vanhemmat täyttivät kahtena ajankohta. Kiintymyssuhteen turvallisuutta arvioitiin käyttäen Attachment Q-sort menetelmää. Varisnaisten tutkimuskysymysten ohella oltiin kiinnostuneita EAS - temperamenttimittarin rakenteesta, jota tarkasteltiin dimensioiden määrän ja toimivuuden näkökulmasta. Temperamentin pysyvyyttä tarkasteltiin korrelaatioiden avulla ja kaikkia tutkimuskysymyksiä lineaarisen regression avulla. Tutkimuksessa havaittiin, että lasten temperamentti piirteissä tapahtui muutosta ajankohdasta toiseen lyhyellä ajanjaksolla. Eniten muutosta tapahtui emotionaalisuudessa. Tutkimuksen tulos tukee aikaisempia havaintoja joiden mukaan temperamenttipiirteet ovat pysyvämpiä leikki-ikäisillä lapsilla kuin vauvoilla ja taaperoilla. Tässä tutkimuksessa temperamenttipiirteet emotionaalisuus, aktiivisuus ja ujous eivät olleet yhteydessä kiintymyksen turvallisuuteen. Tutkimus tukee aikaisempaa havaintoa siitä, että päivähoidossa tarkasteltuna vanhempien arvioima temperamentti ei ole yhteydessä havainnoijan arviomaan kiintymyksen turvallisuuteen päivähoidon työntekijän kanssa.
Subject: temperamentti
toissijainen kiintymyssuhde
päivähoito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
HEINI_ELO_pg_2016_lopullinen.pdf 240.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record