Luokanopettajien käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön merkityksellisyydestä sekä käyttöä rajoittavista tekijöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201422
Title: Luokanopettajien käsityksiä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön merkityksellisyydestä sekä käyttöä rajoittavista tekijöistä
Author: Inkeroinen, Taina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201422
http://hdl.handle.net/10138/161622
Thesis level: master's thesis
Abstract: The aim of this study is to investigate the reasons and restrictions behind teachers' use of ICT in their teaching, in a situation in which the school has a good number and variation of devices available. The main research question was: Why does or doesn't a teacher use the ICT devices in his/her teaching? For studying this further I used more specific questions that concerned 1) the amount and ways of using different equipment, 2) thoughts about the relevance of using the devices available and 3) the teachers' perceptions of their own competence regarding the same equipment. The study is a qualitative interview study. A semi-structured interview was used to collect the data from three primary school teachers. The teachers work in the same school where ICT devices are relatively well available. The research material was analyzed by the means of direction based content analysis. The teachers had many reasons for their use of ICT in teaching. The most common ones were the possibilities offered by the equipment, the different ways of learning, the importance of having ICT skills in today's society, the motivational reasons and the added practical value in everyday teaching. The main issue restricting their use was lack of time along with difficulties in prioritising, when the possibilities seem unlimited. Technical challenges were also a topic. Despite the challenges, the teachers were motivated to harness the potential of the devices to their legitimate purpose.Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön tilanteessa, jossa TVT-välineitä on koululla hyvin käytettävissä. Tutkimuksen pääkysymys oli: Miksi opettaja käyttää tai ei käytä saatavilla olevia tieto- ja viestintätekniikan välineitä opetuksessaan? Tämän selvittämiseen pyrin tarkentavien kysymysten avulla, jotka käsittelivät eri laitteiden käytön määrää ja käyttötapoja, opettajien käsityksiä eri laitteiden käytön merkityksellisyydestä ja opettajien kokemuksia omasta osaamisesta. Tutkimus on menetelmäsuuntaukseltaan laadullinen eli kvalitatiivinen haastattelututkimus. Aineiston hankinnassa käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, johon osallistui kolme luokanopettajaa. Kaikki opettajat olivat töissä samassa koulussa, jossa TVT-välineitä oli monipuolisesti käytettävissä. Aineistoa analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Opettajilla oli monia syitä käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa. TVT-välineiden tarjoamat mahdollisuudet, erilaiset oppimistavat, peruskäyttötaitojen osaamisen tärkeys ja hyödyllisyys tänä päivänä, oppilaiden motivointi ja välineiden tuoma apu omaan työhön olivat niistä yleisimpiä. Käyttämättömyyden syyt painottuivat hyvin vahvasti ajanpuutteeseen ja tarjolla olevien moninaisten mahdollisuuksien rajaamisen vaikeuteen, sekä vaihtelevasti käytännön haasteisiin laitteiden toiminnassa. Haasteista huolimatta kaikki opettajat ilmaisivat halunsa oppia käyttämään laitteita nykyistäkin paremmin ja hyödyntämään niiden tarjoamat mahdollisuudet perustellusti.
Subject: TVT
tieto- ja viestintätekniikka
teknologian opetuskäyttö
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record