Tieto- ja oppimiskäsitykset ja opiskelun itsesäätely viidellä eri tieteenalalla : Erot koulutusohjelmien välillä sekä muutokset kolmen ensimmäisen vuoden aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201429
Title: Tieto- ja oppimiskäsitykset ja opiskelun itsesäätely viidellä eri tieteenalalla : Erot koulutusohjelmien välillä sekä muutokset kolmen ensimmäisen vuoden aikana
Author: Järvenpää, Rami
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201429
http://hdl.handle.net/10138/161623
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of this study was to investigate how epistemological beliefs and self-regulation of learning (SRL) differs and how it develops students of various academic domains during their early studies. This study was part of the RYM Indoor Environments project. The data were collected from students in five different departments (teacher education, chemistry, law, theology, electrical engineering) between year 2012 (N = 353) and 2015 (N = 295), with MED NORD -questionnaire (Lonka et al., 2008). The material was analyzed by creating sum variables of epistemological beliefs (Collaborative knowledge building, Reflective learning, Valuing metacognition, Certain knowledge, Practical value) and SRL (Self-regulation, Lack of self-regulation). A one-way analysis of variance was conducted to see how the students from the different departments differed in terms of epistemological beliefs and SRL in the first year of their studies. The development of the epistemological beliefs and SRL was analyzed by paired sample t-test. During the first year of studies, teacher, chemistry and electrical engineering students' epistemological beliefs differed from each other. Teacher students valued collaborative knowledge building, metacognition and practical knowledge the most, and certain knowledge the least. The chemistry and electrical engineering students valued certain knowledge more than the others. SRL most clearly differed between chemistry and law students at the first year. The report showed that law students were the best and chemistry students' were the weakest in self-regulation. In the development of epistemological beliefs the most important finding was that the valuation of certain knowledge decreased in all except law students. In the development of the self-regulation, the major finding was the decrease of the self-reported regulation in law and theology students during their studies. The results of this study indicated that there is disciplinary variation in epistemological beliefs. These beliefs develop during university education. It is possible that the differences in students' epistemological beliefs at the first year occur, because of different interests and orientations before university studies. Studying at university environment can however, change these existing perceptions. In terms of self-regulation of learning more research is needed to find out on how to support students' self-regulation in different learning environments through their studies.Tässä tutkimuksessa selvitettiin osana RYM Sisäympäristöt -hanketta tieto- ja oppimiskäsitysten ja opiskelun itsesäätelyn eroja sekä muuttumista eri tieteenalojen yliopisto-opiskelijoilla opintojen alkuvaiheessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin viiden eri koulutusohjelman (opettajankoulutus, kemia, oikeustiede, teologia, sähkötekniikka) opiskelijoilta vuosien 2012 (N = 353) ja 2015 (N = 295) välisenä aikana. Aineiston keruussa hyödynnettiin Longan ym. (2008) kehittämää MED NORD -mittaria, jossa tieto- ja oppimiskäsityksiä selvitettiin viiden summamuuttujan (yhteistoiminnallinen tiedonrakentelu, metakognitiivisuus, reflektiivisyys, varma tieto ja käytännöllisyys) ja opiskelun itsesäätelyä kahden summamuuttujan (itsesäätely ja itsesäätelyn vaikeudet) avulla. Opintojen alun koulutusohjelmakohtaisia eroja selvitettiin tieto- ja oppimiskäsityksissä sekä opiskelun itsesäätelyssä yksisuuntaisella varianssianalyysillä ja niiden muutosta parittaisella t-testillä. Opintojen alussa tieto- ja oppimiskäsityksissä erottautuivat erityisesti opettaja- sekä kemian ja sähkötekniikan opiskelijat. Opettajaopiskelijat arvostivat eniten yhteistoiminnallista tiedonrakentelua, metakognitiivista tietoa sekä tiedon käytännöllistä hyötyä ja suhtautuivat kriittisimmin varmaan tietoon. Kemian ja sähkötekniikan opiskelijat arvostivat muita enemmän varmaa tietoa. Opiskelun itsesäätelyssä selvimmin alussa erosivat kemian ja oikeustieteen opiskelijat. Oikeustieteen opiskelijat raportoivat parhaimmasta ja kemian opiskelijat heikoimmasta itsesäätelystä. Tieto- ja oppimiskäsitysten muutosta selvitettäessä tärkein havainto oli, että varman tiedon arvostus vähentyi kaikilla muilla paitsi oikeustieteen opiskelijoilla, joilla arvostus ei muuttunut. Opiskelun itsesäätelyssä merkittävää oli, että oikeustieteen ja teologian opiskelijat raportoivat itsesäätelyn heikentyneen opintojen aikana. Tämän tutkimukset tulokset vahvistavat käsitystä tieto- ja oppimiskäsitysten tieteenalakohtaisista eroista ja niiden kehittymisestä opintojen aikana. On mahdollista, että opiskelijoiden erot opintojen alussa johtuvat erilaisista aiemmista kiinnostuksenkohteista ja suuntautumisista. Opiskelu yliopistossa voi kuitenkin muuttaa olemassa olevia käsityksiä. Opiskelun itsesäätelyn suhteen tarvitaan lisää tutkimusta siitä, miten opiskelijoiden itseohjautuvuutta parhaiten tuettaisiin erilaisissa oppimisympäristöissä koko opintojen ajan.
Subject: conceptions of knowledge and learning
epistemological beliefs
self-regulation of learning
tieto- ja oppimiskäsitykset
epistemologiset uskomukset
opiskelun itsesäätely
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu -tutkielma, Rami Järvenpää.pdf 2.624Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record