Palautteen laadulla on väliä : Opettajan antama palaute draamatunneilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201414
Title: Palautteen laadulla on väliä : Opettajan antama palaute draamatunneilla
Author: Kivi, Pauliina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201604201414
http://hdl.handle.net/10138/161624
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. The purpose of this study is to investigate the quality of feedback in drama lessons. The aim in this study is to analyse and compare the quality of feedback of class teachers and teacher trainees. In addition, the aim is to test and develop The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) observation tool in the context of drama lessons. Methods. The study is defined as a qualitative case study although some quantitative measures were also used. The research material consisted of secondary video data that had been filmed in drama lessons of four class teachers and four teacher trainees. The videos were analysed by using the quality of feedback section of the CLASS. Results and conclusions. The research shows that the quality of feedback on analysed lessons is perfunctory and the amount of feedback is low. On a scale of 1–7 none of the lessons got high grades 6–7. The quality of feedback was low or middle-range on every lesson. The qualified teachers got higher grades than teacher trainees on analysed lessons. CLASS tool is seen suitable for analysing the quality of feedback on drama lessons when also considering the non-verbal feedback. Non-verbal feedback includes teacher's actions, facial expressions and the use of space in the classroom.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opettajan antaman palautteen laatua draamatunneilla. Tutkimuksessa tarkastellaan ja vertaillaan pätevien luokanopettajien ja opetusharjoittelijoiden palautteen laatua. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan The Classroom Assessment Scoring System (CLASS) -havainnointityökalun soveltuvuutta palautteen laadun analysointiin draamatunneilla. Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus, joka sisältää myös kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimusaineisto koostui aikaisemmin videoiduista draamatunneista. Neljällä videolla havainnoitiin pätevää luokanopettajaa ja neljällä opetusharjoittelijaa. Videot analysoitiin pisteyttämällä oppituntien työtavat CLASS-työkalun palautteen laadun mittarilla. Luotettavuuden parantamiseksi pisteytykseen osallistui kaksi analysoijaa. Tulokset ja johtopäätökset. Analysoiduilla oppitunneilla palautetta annettiin vähän ja pinnallisesti. CLASS-mittarin asteikolla 1–7 mikään oppitunneista ei yltänyt korkeisiin arvoihin 6–7. Palautteen laatu oli kaikilla oppitunneilla joko matalaa tai keskitasoista. Aineiston oppitunneilla pätevien opettajien draamatunneilla antama palaute oli laadukkaampaa kuin opetusharjoittelijoiden antama palaute. CLASS-mittari nähdään toimivaksi opettajan antaman palautteen laadun analysointiin, kun siinä huomioidaan sanallisen palautteen lisäksi sanaton viestintä. Sanattomassa viestinnässä tulee draamatunneilla huomioida opettajan eleet, ilmeet ja tilan käyttö.
Subject: CLASS
draamakasvatus
opetusharjoittelu
palaute


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record