Children's hazard perception skills in bicycling

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Sahlberg, Heidi Maria Elisabet
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201604201419
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/161626
dc.description.abstract Bicycling is a way of transport and a sport that is considered both healthy and environmentally friendly. It is also a convenient way to get around especially for children and adolescents who cannot drive cars. However, school-aged children are an overrepresented group in bicycling-related injuries. For Finnish children, bicycling injuries are the most common traffic injuries. One possible explanation for children's higher accident liability could be their less developed hazard perception skills. This thesis is based on a study about hazard perception, where a game-like hazard perception test with videos filmed from a bicyclist's perspective was designed and tested on participants of different age and exposure to bicycling. The videos contained natural, unstaged videos from traffic, and participants were instructed to point out targets such as road users on a potential collision course and locations where road users could emerge from (e. g. house corners).The test was done using a touch screen where participants were to point out targets while the video was rolling early enough to gain points. If a target was missed or pointed out too late, the video was paused and feedback given. Performance in the hazard perception test was tested on 3 groups: one group of 49 children from the 2nd grade (age 8-9) and two adult groups: 16 adults who cycle at least 3 times a week (experienced adults) and 15 adults who cycle never or only rarely (inexperienced adults). The adults performed better than the children both in terms of answer latency and percentage of correct answers. Adults were also significantly better at pointing out view blockers as potentially hazardous targets. No significant differences were found between the experienced and inexperienced adults groups, which suggests that the test might have been too easy for the adult group. A correlation between a high percentage of correct answers and a low answer latency was found on an individual level, which suggests that the game was successful in measuring hazard perception skills. en
dc.description.abstract Cykling är en sport och ett transportsätt som ses som både hälsofrämjande och miljövänligt. Det är också ett enkelt sätt att röra sig speciellt för barn och unga som inte ännu får och kan köra bil. Barn i skolåldern är ändå överrepresenterade i cykelolyckor, och för finska barn är cykelolyckor de vanligaste trafikolyckorna. En möjlig förklaring för barns högre olycksbenägenhet kunde vara deras mindre utvecklade förmåga att varsebli faror i trafiken (sk. hazard perception). Denna avhandling är baserad på en studie om farovarseblivning, där ett spelaktigt test för att testa förmågan att varsebli faror utveckades och testades med deltagare av olika ålder och erfarenhet av cykling. För testet användes naturliga, inte iscensatta filmsnuttar filmade ur en cyklists perspektiv. Deltagarna ombads att peka ut väganvändare som var på en potentiell kollisionskurs samt ocklusioner dvs. ställen bakom vilka en väganvändare kunde komma fram (t.ex. huskanter). Testet gjordes med en pekskärm där deltagarna skulle peka ut de ovannämnda målen medan filmen spelades tillräckligt tidigt för att få poäng. Ifall ett mål missades eller pekades ut för sent, pausades filmen och feedback gavs åt deltagaren. Prestation i testet testades på 3 grupper: en grupp på 49 barn från den andra klassen (8-9 år) och två vuxengrupper: 16 vuxna som cyklar minst 3 gånger i veckan (erfarna vuxna) och 15 vuxna som aldrig eller bara sällan cyklar (oerfarna vuxna). De vuxna presterade bättre än barnen både i svarslatens och i andelen rätta svar. De vuxna var även signifikant bättre på att peka ut ocklusioner som potentiella faror. Inga signifikanta skillnader hittades mellan den erfarna och oerfarna vuxengruppen, vilket tyder på att testet kan ha varit för lätt för de vuxna. En korrelation hittades på individuell nivå mellan en hög andel rätta svar och en liten svarslatens, vilket tyder på att spelet var framgångsrikt i att mäta farovarseblivning. sv
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject hazard perception en
dc.subject bicycling en
dc.subject accident en
dc.subject traffic en
dc.title Children's hazard perception skills in bicycling en
dc.title.alternative Barns varseblivning av faror i cykling sv
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Kognitiotiede fi
dc.subject.discipline Cognitive science en
dc.subject.discipline Kognitionsvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201604201419

Files in this item

Files Size Format View
heidi_sahlberg_pg_2016.pdf 1.004Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record