Presidentin armolahja : analyysin kohteena William J. Clintonin karismaattisuus

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/16200
Julkaisun nimi: Presidentin armolahja : analyysin kohteena William J. Clintonin karismaattisuus
Tekijä: Solala, Pyry
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Päiväys: 2010-04-19
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16200
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Tiivistelmä: Tutkimustyöni tarkoitus on selvittää, miksi William J. Clintonia pidetään karismaattisena persoonana. Clintonin sanotaan olevan yksi kaikkien aikojen suosituimmista ja karismaattisimmista Yhdysvaltain presidenteistä. Tarkastelen hänen karismaansa monen ulottuvuuden kautta. Karisma ei ole pelkästään persoonallisuuspiirre tai vastavuoroinen suhde johtajan ja seuraajien välillä. Se ei myöskään ole tiukasti universaalia tai kontekstiin sidottua. Media yksin ei tee kenestäkään karismaattista tai pseudokarismaattista. Karisma on kaikkien näiden edellä mainittujen ulottuvuuksien kombinaatio. Karismaattinen henkilö on seuraajiensa tunnustama, oikea henkilö, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Hän on median avulla korostanut itsessään karismaattisille henkilöille tunnustettuja ominaispiirteitä. Tutkimukseni tarkastelu nojaa eri teoreetikoiden ajatuksiin karismasta, joista keskeisimmäksi olen nostanut neokarismaattisen tai New leadership -teorian näkemyksiä. Nämä 1970-luvulta esiin nousseet holistisemmat teoriat soveltuvat paremmin nykyaikaisen presidentin karisman tarkastelemiseen kuin aikaisemmat teoriat, joissa karisma koettiin usein mystiseksi ja maagiseksi lahjaksi Jumalalta. Vaikka tutkimukseni painopiste on enemmän nykyaikaisissa karismaa koskevissa teorioissa, huomioin myös vanhempien karismateorioiden keskeisimpiä ajatuksia. Tutkimukseni menetelmänä on laadullinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Tutkimukseni on kvalitatiivista sisällön analyysiä, jossa vertaan keräämääni aineistoa eri karismateoreetikoiden ajatuksien perusteella muodostamaani neliulotteiseen karismaattisuuden viitekehykseen. Tutkimukseni keskeinen aineisto koostuu Clintonin lähipiirin ulkopuolella olevien henkilöiden kirjoittamista teoksista. Halusin turvata tutkimukseni objektiivisuuden välttämällä valitsemasta vain puolueellisia näkemyksiä Clintonista. Olen myös sisällyttänyt tutkimukseeni Clintonin itsensä tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa kirjoittamia teoksia, sekä teoksia Clintonia lähellä toimineilta henkilöiltä, kuten presidentti George Bushilta, varapresidentti Al Gorelta sekä Hillary Clintonilta. Aineistooni kuuluu myös Clintonia käsitteleviä artikkeleita. Lisäksi aineistoon sisältyy teoksia, jotka keskittyvät tarkastelemaan Clintonin persoonaa, karismaa ja presidenttiyttä. Kontekstin kannalta aineistoon kuuluu teoksia, joissa arvioidaan yleisemmin Yhdysvaltain presidenttiyttä instituutiona. Nostan tutkimuksessani myös esille aikaisempien karismateoreetikoiden ajatuksia, joita olen etsinyt joko suoraan kyseisten teoreetikoiden omasta tuotannosta, tai heitä tutkineiden henkilöiden kirjoittamista teoksista ja artikkeleista. Tutkimukseni perusteella on havaittavissa selkeitä yhtäläisyyksiä Bill Clintonin persoonan ja karismaattisen persoonan ”ideaalityypin” välillä. Clinton omaa monia karismaattisiin henkilöihin yhdistettyjä luonteenpiirteitä. Hän toimi presidenttinä ollessaan kontekstissa, joka mahdollisti hänen karismaattisuutensa esiintulon, mutta samalla hänen persoonansa poikkesi ”traditionaalisen amerikkalaisen johtajan” prototyypistä. Clintonin karismaattisuus tunnustettiin hänen seuraajiensa keskuudessa, mutta tutkimuksessa tuli myös ilmi monia Clintonin persoonaan ja käyttäytymiseen liittyviä heikkouksia. Clintonin karismaattisuutta on myös selkeästi pyritty luomaan ja korostamaan median avulla, ei kuitenkaan median toimesta.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Avainsanat: Clinton, Bill
karisma
New leadership -tutkimus
presidentit - Yhdysvallat
karismaattisuus


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract-fin.pdf 4.707KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot