"U – niin kuin Urbaani" : unelmakodit pääkaupunkiseudulla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251718
Title: "U – niin kuin Urbaani" : unelmakodit pääkaupunkiseudulla
Author: Aalto, Jannica
Other contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017112251718
http://hdl.handle.net/10138/162049
Thesis level: master's thesis
Discipline: Regional Studies
Aluetiede
Regionvetenskap
Abstract: The subject of the thesis is related to the taste of housing in the Helsinki metropolitan area. The aim of this study is to analyze how a Finnish housing magazine describes housing and housing related taste in Helsinki Metropolitan area. Taste is investigated using Pierre Bourdieu's distinction theory, which aims to outline how home acts as a way of making distinction in forms of different kinds of capitals defined by Bourdieu. Bourdieu's theory's strength lies in its ability to combine inequality- and distinction related financial properties to their cultural equivalents. The research material consists of six decoration magazine Avotakka's volumes for years 1989, 1990, 1991.1999, 2000, 2001, 2009, 2010 and 2011. The data in the home presentation articles was analysed by using thematic distinction and image analyzis. The distribution of locations across the metropolitan area was also analysed and presented visually using appropriate maps. The analysis focused on background data related to residents such as age, occupation and way of living. In addition, the analysis addressed the location and location-related descriptions of the homes in question. Resident lifestyles and home characterizations were analyzed in particular on capital forms defined by Bourdieu. Based on the results it can be shown how Avotakka models and renews the values and ideals traditionally related to housing in Helsinki metropolitan area. The homes were located in districts already known for their prestige and value, thus further enforcing the already existing traits. The residents were mostly from the new middle class giving the right to define legit taste to a rather specific social group. Taste was highlighted by presenting residents' control of Bourdieu's capitals. Economic capital was disclosed by presenting the capability of acquiring residence from especially expensive areas in the city. Lifestyle-relate preferences, like eating out or taking city vacations, were also used to display capital. Especially the focus on expensive areas gave the impression of dream-homes being located in very specific areas. Thus acquiring a dream-home is left as a mere dream for the majority of people. The results however also revealed some inconsistencies in people striving to modes Finnish design but also aiming for distinction. The study focused on one magazine, Avotakka. To broaden the view additional studies should be conducted by including other magazines or by widening the readership research on readers' perceptions about housing.Tutkimuksen aiheena on asumiseen liittyvä maku pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kuinka suomalaisessa aikakausilehdessä kuvataan asumista ja asumiseen liittyvää makua pääkaupunkiseudulla. Makua tutkitaan Pierre Bourdieun distinktioteorian avulla, jonka kautta pyritään hahmottamaan toimiiko koti erottautumisen keinona ja kuinka kodin avulla ilmennetään Bourdieun määrittelemiä pääoman muotoja. Bourdieun teorian vahvuutena on sen mahdollisuus yhdistää sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja eriytymiseen liittyvien taloudellisten ja aineellisten ominaisuuksien lisäksi ilmiön kulttuurinen puoli. Tutkimuksen aineistona on toiminut kuusi Avotakka-lehden vuosikertaa, vuodet 1989, 1990, 1991,1999, 2000, 2001, 2009, 2010 ja 2011. Aineistosta on analysoitu lehdissä esiintyviä kotiesittelyitä teemoittelun ja kuva-analyysin avulla sekä tarkasteltu lehtijuttujen kotien alueellista sijoittumista, jota on visualisoitu karttojen avulla. Analyysissa tarkasteltiin asukkaisiin liittyviä taustatietoja kuten asukkaan ikää, ammattia ja asuintapaa. Tämän lisäksi asuinalueiden kuvauksissa tarkasteltiin missä asunnot sijaitsivat ja miten asuinalueita kuvattiin. Asukkaiden elämäntyylejä ja kodin luonnehdintoja tarkasteltiin erityisesti Bourdieun määrittelemien pääomien avulla. Tulosten perusteella voidaan huomata kuinka Avotakka mallintaa ja uusintaa asumiseen liittyviä arvoja ja ihanteita. Lehdessä esitellyt kodit sijoittuvat jo entuudestaan arvostetuille asuinalueille, siten vahvistaen näiden asuinalueiden arvostusta. Kodeissa asuvat henkilöt edustivat pääosin uutta keskiluokkaa, jonka ansiosta maun määrittelijöinä toimii rajattu joukko. Legitiimiä makua tuotiin esiin erilaisten Bourdieun määrittelemien pääomien hallinnan avulla. Kuten taloudellisen pääoman hallinta – esimerkiksi kodin sijainti hintaluokaltaan kalliissa kantakaupungissa. Elämäntyylien kautta, kuten esimerkiksi ulkona syömisen ja kaupunkimatkailun avulla ja sisustuksessa laadun arvostamisen kautta. Etenkin asuinalueiden sijoittuminen arvostetuille ja usein hintatasoltaan hyvin kalliille alueille luo mielikuvat unelmakodeista vain tietyille maantieteellisille aluille. Siten unelmakodin hankinta jääkin vain haaveksi suurelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaista. Tuloksissa esiintyi kuitenkin myös ristiriitaisuuksia samankaltaisuuteen pyrkivässä suomalaisessa kulttuurissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin vain Avotakan tuottamaa kuvaa asumisesta. Laajemman kuvan saamiseksi ilmiöstä tutkimusta tulisikin laajentaa muihin asumiseen keskittyneisiin aikakausilehtiin tai tehdä laajempaa lukijatutkimusta lukijoiden asumiseen liittyvistä mielikuvista.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
U_niin kuin urb ... seudulla_Aalto_Jannica.pdf 2.310Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record