Ekosysteemipalveluja ja kaupunkien viherrakennetta tukevien viher- ja maisemamerkintöjen kehittäminen kaavoituksessa

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Geosciences and Geography en
dc.contributor Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geovetenskaper och geografi sv
dc.contributor.author Hölttä, Jenny
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe2017112251452
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/162052
dc.description.abstract In the past few years the role of green space as part of the condensing urban structure has increased significantly. As a result of habitat fragmentation and environmental change, the value of green areas is emphasized, for example in managing future uncertainty and adapting to changing conditions. A comprehensive approach based on ecosystem services and green space functionality has become the norm of several strategic land use plans, which are targeted at maintaining connectivity, multifunctionality and ecosystem production in urban green space. The national and international aims to restore biodiversity, increase energy efficiency and enhance well-being of the citizens have set new quality requirements for urban green space planning. Along with this change the practices and criteria of traditional land use planning system have turned out to be insufficient in sustaining the quality of green infrastructure. An update to the green area and landscape based plan symbols, set by the Ministry of the Environment in 2000, has been strongly demanded by the planners and professionals of land use. This thesis is based on the examinations of MAMA -working group (Considering landscape as a part of land use planning), aimed at strengthening the role of green space and landscape in nationwide legislation and planning system. The purpose of this thesis is to explore the deficiencies and the needs for improvement related to present green area symbols, from the viewpoint of comprehensive green infrastructure and ecosystem services. By comparing the plan symbols and provisions between different Finnish cities and by interviewing the professionals of land use, I am pursuing a well-rounded knowledge of the functionality of the existing master plan and detailed plan symbols and practices behind them. Based on the needs and problems discovered within the research material and through the interviews, the final part of my thesis aims at gathering an understanding of how plan symbols could be developed in the future. According to research, the green area and landscape based plan symbols vary significantly between different Finnish cities, a result of inadequacy related to the planning practices and instructions applicable for today's expectations and needs. Even though green infrastructure comes up in land use plans, the functionality and continuity of urban green space is not fully taken into account in the plan symbols. In addition to utilizing green infrastructure more diversely, the practices of green space planning should deal better with the changing conditions of the environment and be based more on the efficient use of different assessment and planning tools. en
dc.description.abstract Viheralueiden merkitys osana tiivistyvää kaupunkirakennetta on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Elinympäristöjen pirstoutumisen ja ympäristön aiheuttamien muutosten myötä viheralueiden arvo tulee esille yhä selvemmin esimerkiksi tulevaisuuden epävarmuustekijöiden hallinnassa ja muutoksiin sopeutumisessa. Viheralueiden toiminnallisuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen perustuva lähestymistapa on vakiintunut osaksi useita strategisen maankäytön suunnitelmia, joilla pyritään ylläpitää kaupunkien viherrakenteen kytkeytyneisyyttä, monikäyttöisyyttä ja ekosysteemien tuotantoa. Kansainväliset ja kansalliset tavoitteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, energiatehokkuuden lisäämisestä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ovat asettaneet uusia laatuvaatimuksia viheralueiden kestävälle suunnittelulle. Tässä muutoksessa perinteisen maankäytön ohjausjärjestelmän mukaiset suunnittelukäytännöt ja -kriteerit ovat osoittautuneet riittämättömiksi keinoksi ylläpitää laadukkaita viheralueita. Ympäristöministeriön vuoden 2000 asettamien, viher- ja maisema-alueita koskevien kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä ohjeistusten päivittämisen tarve on tullut voimakkaasti esille erityisesti kaavoituksessa työskentelevien suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden keskuudessa. Tämä tutkimus on lähtenyt liikkeelle MAMA -työryhmän (Maiseman huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa) selvitystyöstä, jonka tarkoitus on vahvistaa viher- ja maisema-alueiden roolia valtakunnallisessa lainsäädännössä ja suunnittelujärjestelmässä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää viher- ja maisemamerkintöihin liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita kaupunkien viherrakenteen ja ekosysteemipalveluiden kokonaisvaltaisen huomioinnin näkökulmasta. Tutkielmassa vertaillaan viheralueita koskevia asema- ja yleiskaavatason merkintätapoja ja määräyksiä Suomen eri kaupungeissa. Omakohtaisten havaintojen tueksi työn aikana toteutetaan lisäksi asiantuntijahaastatteluita, joiden avulla pyritään kartoittamaan nykyisten merkintöjen toimivuutta. Tutkimuksen loppuvaiheessa kaava- ja haastatteluaineistossa ilmenneiden puutteiden ja ongelmien pohjalta on tarkoitus muodostaa käsitys siitä, miten kaavamerkintöjä voitaisiin jatkossa kehittää. Viher- ja maisema-alueiden merkintätavat vaihtelevat tutkimuksen mukaan merkittävästi eri kaupunkien välillä, mikä on seurausta nykyisiin hoito- ja käyttötarpeisiin soveltuvien käytäntöjen ja ohjeistusten puutteellisuudesta. Vaikka viherrakenne tulee esille kaava-aineistossa yhä selvemmin esimerkiksi hulevesien käsittelyssä ja viheryhteyksissä, viheralueiden toiminnallisuus ja jatkuvuus huomioidaan heikosti kaavamerkinnöissä. Viherrakenteen monipuolisemman hyödyntämisen lisäksi suunnittelukäytäntöjen tulisi perustua myös ympäristön tulevan tilan ennakointiin ja tehokkaisiin, kaavamerkintöjen taustalla käytettäviin arviointityökaluihin ja laskentamenetelmiin. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title Ekosysteemipalveluja ja kaupunkien viherrakennetta tukevien viher- ja maisemamerkintöjen kehittäminen kaavoituksessa fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Regional Studies en
dc.subject.discipline Aluetiede fi
dc.subject.discipline Regionvetenskap sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe2017112251452

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
prograduholttajenny.pdf 25.61Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record