Avohuollon lastensuojelutyön arviointi : tutkimus Kirkkonummen lastensuojelusta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16207
Title: Avohuollon lastensuojelutyön arviointi : tutkimus Kirkkonummen lastensuojelusta
Author: Nieminen, Anne-Sofie
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Studies
Date: 2010-04-19
URI: http://hdl.handle.net/10138/16207
Thesis level: master's thesis
Abstract: Arviointi ja lastensuojelun ammatillisen laadun parantaminen on ollut usean, viime vuosina käynnistyneen kehittämishankkeen teemana. Lapsen ja perheen tueksi tarkoitetun toiminnan vaikutusten arviointi kuuluu oleellisena osana lastensuojelun avohuollon sosiaalityöhön. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa korostuvat erityisesti eettiset periaatteet ja kysymykset. Avohuollon lastensuojelutyön arviointia koskeva pro gradu- tutkielma käsittelee Kirkkonummella toteutettavaa lastensuojelun avohuollon työtä. Kirkkonummi on kuntana mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, sillä Kirkkonummi on kasvukunta joka on väestöpohjaltaan hyvin lapsirikas. Kirkkonummen koko väestöstä noin 28 prosenttia on 1-17–vuotiaita lapsia ja nuoria, mikä vuoksi juuri lapsiperheiden palveluiden tarve on kunnassa erityisen suuri. Tutkimusympäristönä on kunnan lastensuojelun palvelujärjestelmä. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia avohuollon tukitoimia Kirkkonummella on tarjottu lapsiperheille, miten lapsi otetaan huomioon lastensuojelutyötä toteutettaessa, miten lastensuojelutoimenpiteitä ja niiden tuloksia arvioidaan sekä miten viranomaisvalta ilmenee sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa. Tutkimuksen pääpaino on sosiaalityöntekijöiden suorittamassa arvioinnissa, jonka tavoitteena on asiakkaiden suoriutumisedellytyksien parantaminen. Tutkimusmenetelminä käytetään sekä diskurssianalyyttistä tutkimusmenetelmää että temaattista sisällön analyysiä. Tutkimuksen pääasiallisina lähteinä toimivat Aino Kääriäisen vuonna 2003 (Lastensuojelun sosiaalityö asiakirjoina. Dokumentoinnin ja tiedonmuodostuksen dynamiikka), Johanna Hurtigin vuonna 2003 (Lasta suojelemassa. Etnografia lasten paikan rakentumisesta lastensuojelun perhetyön käytännöissä) ja Sirkka Rousun vuonna 2007 (Lastensuojelun tuloksellisuuden arviointi organisaatiossa) valmistuneet väitöskirjat, joissa lastensuojelun problematiikkaa on lähestytty eri näkökulmista. Tutkimuksessa jäljitellään asiakirjoissa esiintyviä diskursseja etsimällä etenkin työn arviointiin liittyviä avainkäsitteitä, ilmaisuja ja teemoja. Avohuollon asiakirjat sisältävät runsaasti vuoropuhelua ja eri positioista lausuttua puhetta. Sosiaalityöntekijän viranomaisvalta tulee ilmi asiakkaan tilanteen ja tarjottavien tukitoimien arvioinnissa. Sosiaalityöntekijän valta ilmenee lisäksi siinä, että dokumentoijana sosiaalityöntekijä pääsee valitsemaan sen, kenen ääni asiakkaan asiakirjoissa pääsee kuuluviin. Lastensuojelutyön moniammatillinen työote näkyy dokumentaatiossa vuoropuheluna eri viranomaisten ja asianosaisten kanssa. Lastensuojelutyön arviointimenetelmistä on yhä pulaa, vaikka uusia menetelmiä onkin viime aikoina kehitetty. Tutkimus osoittaa, että erilaisia arvioinnin mittareita syntyy kuitenkin käytännön työssä perheen arjen reflektoinnin ja seurannan kautta. Lastensuojelutyöhön liittyy erityinen herkkyys työntekijöiden kohdatessa ihmisiä vaikeissa elämäntilanteissa. Sosiaalityöntekijä voi pyrkiä hallitsemaan työskentelyä ja asiakassuhteen laatua tietoisella ammatillisella kehittymisellä ja herkällä eettisellä suhteella asiakastyöhön. Avohuollon asiakassuhteen päättyessä kirjallinen loppuarvio voi helpottaa avohuollon työn arviointia ja vaikutusten seuraamista. Loppuarviosta voi olla hyötyä myös avohuollon asiakastyöntekijöiden arviointiosaamisen kehittämisen kannalta.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
Subject: lastensuojelu
avohuolto
arviointi
Kirkkonummi
avopalvelut
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract-fin.pdf 4.633Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record