Opiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2193-6
Title: Opiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana
Author: Merke, Saija
Other contributor: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, suomen kieli
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, Finska, finskugriska och nordiska institutionen
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-06-08
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2193-6
http://hdl.handle.net/10138/162208
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Student-initiated question sequences as learning potential in Finnish-as-foreign-language classes This dissertation examines sequences of student-initiated questions in classes of Finnish-as-a-foreign-language at a French university. The data were videotaped during two two-week periods separated by five years. During each session, two different student groups were videotaped, both a beginners group and one of advanced learners of Finnish. The data were videotaped and recorded by two cameras, one capturing the student group and the other filming the teacher and the blackboard. The research method adopted was ethnomethodological conversation analysis. The analysis focuses on sequences in which students express their surprise concerning a grammatical detail. The student s question is connected to a noticing that is based on mutually shared grammatical knowledge. By posing a question the student can take the floor and introduce a topic that is personally relevant. Student questions interrupt the on-going classroom activity so that they simultaneously engage in individual epistemic search sequences and a collective knowledge co-construction. The specific question sequences identified were those initiated by negatively formatted declaratives, adversative declaratives and question-word question that imply a contrast. A detailed sequential analysis demonstrated that these questions also activated issues of right and wrong that were connected to social and moral order. The question formulations related to previous norm violations and in this sense, to moral issues. Concretely, when a student asked a question, the other participants considered issues of epistemic primacy and territory, and evaluated the legitimacy of the question. This research offers new information on the construction of intersubjectivity and its relationship to learning opportunities. The analysis demonstrates that intersubjective understanding is at first under-mined when the students notice unexpected and contradictory grammatical details that are investigated in terms of the question. The study illustrates how these questions acquire a challenging quality and morality. Nonetheless, the question sequences constitute a positive potential for the ongoing collective learning activity. The re-examination of expectations regarding linguistic issues creates opportunities to test and re-establish linguistic knowledge. The question sequences also provide tools that aid the students in structuring their personal linguistic understanding and in advancing their collective language learning. A central result is that the emotional and moral dimension of asking a question in a language classroom simultaneously challenges the foreign language, the teacher and intersubjective understanding. The interactional dynamics in epistemicity, affectivity and morality creates shared learning spaces. Keywords: question-answer sequences, Finnish-as-foreign-language, classroom interaction, conversa-tion analysis, moral communicationOpiskelijoiden aloittamat kysymyssekvenssit suomi vieraana kielenä -oppitunnin voimavarana Tutkimus käsittelee opiskelijoiden aloittamia kysymyssekvenssejä suomi vieraana kielenä -oppitunneilla. Aineisto on kerätty ranskalaisessa yliopistossa suomen kielen alkeis- ja jatkokursseilla. Otoskausia oli kaksi ja ryhmiä yhteensä neljä. Tutkimusmetodi on etnometodologinen keskustelunanalyysi. Analyysin keskiössä ovat sekvenssit, joissa opiskelijat ottavat esille hämmentävän tai epäselvän kieliopillisen yksityiskohdan. Yksityiskohta suhteutetaan tavallisesti aiemmin opittuun eli yhteiseen tietoon. Kysymyksellä opiskelija osallistuu keskusteluun ja tuo esille itselleen tärkeitä asioita. Opiskelijan kysymys keskeyttää meneillään olevan toiminnan, luo tilanteeseen tiedollisen epäsymmetrian ja aloittaa samalla yhteisen tiedon rakentamisen. Analyysi keskittyy kausaalisiin, adversatiivisiin sekä kielteisesti muotoiltuihin kysymysrakenteisiin. Analyysi osoittaa, että kysymykset aktivoivat episteemisen epäsymmetrian lisäksi väärän ja oikean tuntemuksia, joihin liittyy sosiaalinen ja moraalinen ulottuvuus. Osallistujat arvioivat kysymyksiä niiden legitiimiyden ja relevanssin kannalta, jolloin osallistujat arvioivat myös asiantuntijuutta sekä tietämisen mahdollisuuksia ja oikeutusta. Tutkimus tuo uutta tietoa oppimistilanteiden ja intersubjektiivisuuden yhteydestä. Opiskelijan kysymys kyseenalaistaa osallistujien yhteistä arviointia kontekstista eli opiskeltavasta asiasta, tietämisen tarpeesta ja yhteisen tiedon pohjasta. Kysymyksiä käsitellään osittain haastavina, mikä näyttäytyy moraalisena kommunikaationa. Kysymyssekvenssit ovat ympäristö, jossa osallistujat voivat testata omia odotuksiaan ja kielioppikäsityksiään sekä saavuttaa uutta ymmärrystä jostakin kieliopin yksityiskohdasta. Kysymyssekvenssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden jäsentää kielellistä tietämystään sekä osoittaa affektiivista asennoitumistaan. Siten ne tukevat yhdessä koettua oppimisprosessia. Vuorovaikutuksen dynamiikka, johon kuuluvat episteemisyys, tunteet ja moraali, luo oppimismahdollisuuksia kytkemällä kielen opiskelun sosiaaliseen toimintaan. Avainsanat: kysymys vastaus -sekvenssi, suomi vieraana -kielenä, luokkahuone, keskustelunanalyysi, moraalinen kommunikaatio
Subject: humanistinen
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Opiskeli.pdf 1.998Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record