Kahdet kasvot: laittoman eläinoikeustoiminnan oikeutusperusteet

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/16254
Title: Kahdet kasvot: laittoman eläinoikeustoiminnan oikeutusperusteet
Author: Lehtinen, Anssi
Contributor: University of Helsinki, Department of Political Science
Thesis level: Master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa käsitellään eläinoikeusliikkeen laittomia toimintakeinoja ja toiminnan hyväksymistä. Aineistona tutkimuksessani on kaksi sähköisillä menetelmillä Oikeutta eläimille yhdistyksen keskustelupalstalta kerättyä aineistoa, joista toista analysoin q-metodologisella faktorianalyysillä ja toista pieniin aineistoihin soveltuvilla määrällisillä analyysikeinoilla. Tutkimuksellinen lähestymistapani on induktiivinen ja teoriaa muodostava. Q-metodologinen analyysi muodostaa teorian rungon, jota tuen pienten aineistojen määrällisiä analyysimenetelmiä käyttäen. Tutkimuksen valossa vaikuttaisi, että hyväksyntä poliittiselle vaikuttamisella laittomia keinoja käyttäen on keskeisessä osassa eläinoikeustoimintaa, asiaan liittyvää keskustelua ja ajattelutapaa. Tutkimukseni mukaan laittomien keinojen käytölle on laaja hyväksyntä myös tulevaisuudessa. Eläinoikeusliikkeen tavoitteet vaikuttaisivat tutkimukseni valossa olevan totaalisia, eikä laittomien iskujen hyväksyntä liity pelkästään turkistarhaukseen tai tehotuotantoon tai niissä esiintyviin epäkohtiin. Eläinoikeustoiminnan ja eläinten suojelu erotetaan tutkimukseni mukaan toisistaan keinojen ja päämäärien avulla. Hyväksyntä iskuille rakentuu kahdella eri tapaa, joista käytän tutkimuksessani ilmausta toiminnan legitimointi. Ensimmäisessä muodossa laittoman toiminnan hyväksyntä on poikkeustapaus, joka johtuu deontologisesta etiikan velvoittavuudesta. Tässä legitimointitavassa ei kiistetä poliittisen järjestelmän oikeutusta kokonaisuudessaan, vaan ainoastaan sen rikkoessa eettisiä periaatteita. Toisessa muodossa legitimaatio pohjaa yleisempään valtion oikeutuksen kieltämiseen ja legitimaatio iskuille muodostetaan poliittisen järjestelmän legitimaatiovajetta avuksi käyttäen. Tässä jälkimmäisessä hyväksynnän tavassa eläinten oikeudet vaikuttaisivat olevan ainoastaan hyväksynnän taustalla ja hyväksyntä pohjaa pääasiassa valtion kieltämiseen. Tarkastelen laittomien keinojen oikeutusta suhteessa David Eastonin poliittisen järjestelmän systeemimalliin eräänlaisena alasysteeminä, joka auttaa ymmärtämään niitä legitimaatioprosesseja jotka ovat iskujen taustalla, mutta myös täydentää Eastonin systeemimallia. Käsittelen toiminnan hyväksymisen sisäisiä ristiriitoja suhteessa kriminologisesta tutkimuksesta johdettuihin laittoman toiminnan neutraloimistapoihin ja vaikuttaisi siltä, että laittomien tekojen neutralointi on keskeinen osa laittoman eläinaktivismin hyväksyntää. Vertailevassa osuudessa käsittelen de facto turkistarhauksen kieltänyttä Sveitsiä ja siellä tapahtuneita laittomia eläinoikeusiskuja tutkimukseni tulosten valossa. Sveitsissä laittomien iskujen esiintymistiheys on viime vuosina kiihtynyt. Erona Suomen tilanteeseen iskujen kohteina Sveitsissä ovat usein myös lihanjalostuksen pienyrittäjät ja lääketeollisuus. Sveitsin laittomat iskut kohdistuvat usein myös yksityiseen omaisuuteen ja vandalismi ja häirintä kohdistuvat myös yksityisiin asuntoihin ja henkilöihin. Tulosteni vertailu näiden seikkojen kanssa viittaa siihen, että vaikka Suomessa tapahtuisikin muutos turkistuotannossa tai tehotuotannossa, se ei vaikuttaisi laittomaan toimintaan tai sen hyväksymiseen, vaan ainoastaan keskeisimmän toiminnan kohteen muuttumiseen.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/16254
Date: 2009-02-13


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.949Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record