Lesken elämänpiiri

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16257
Title: Lesken elämänpiiri
Author: Tapanila, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-09-07
URI: http://hdl.handle.net/10138/16257
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aikaisemman tutkimuksen perusteella leskeksi jäämisen elämänmuutokseen kietoutuvat niin taloudelliset, terveydelliset, psykologiset kuin sosiaalisetkin muutokset ja murrokset. Leskeksi jäämisen tragediaa unohtamatta käännän katseen tutkimuksessani kohti tulevaisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia. Tutkimuksen kohteena ovat elämänmuutoksen sosiaaliset vaikutukset, joihin lukeutuvat muutokset sosiaalisissa suhteissa ja arkielämän vietossa harrastusten ja arkiaskareiden parissa. Haluan hahmottaa ikääntyvien ja iäkkäiden naisleskien elämää kotona ja kodin ulkopuolella. Kysyn, keskittyykö elämä aikaisempaa enemmän kotiin ja sen lähiympäristöön vai myös laajemmin harrastusten ja sosiaalisten suhteiden pariin kodin ulkopuolella. Voiko elämänpiirin sanoa kaventuvan leskeytymisen myötä? Tutkimusaineistona käytän Ikihyvä Päijät-Häme -seurantatutkimusaineistoa vuosilta 2002 ja 2005. Tutkin aineiston kahta vanhinta syntymäkohorttia, vuosina 1926 30 ja 1936 40 syntyneitä naisia, jotka ovat tutkimushetkestä riippuen joko 62 69- tai 72 79 -vuotiaita. Ajallisesti tarpeeksi pitkälle ulottuvan seuranta-asetelman puuttuessa tutkin elämänmuutosta vertaamalla leskiä samanikäisiin avo- tai avioliitossa eläviin naisiin. Kiinnostuksen kohteena olevaa ikääntyvän ihmisen suhdetta elinympäristöönsä kuvaan elämänpiirin käsitteen avulla. Käsite ei ole vakiintunut tieteelliseen käyttöön, eikä se ole tuttu aikaisemmasta yhteiskuntatieteellisestä kirjallisuudesta. Yhtenä tutkimuksen tavoitteena onkin elämänpiirin käsitteen kehittely. Haen sille sisältöä peilaamalla sitä lähikäsitteisiin sekä aikaisempaan sosiaaligerontologiseen tutkimukseen, mutta etenkin tutustumalla käyttämääni aineistoon etsien elämänpiiriä kuvaavia muuttujia. Elämänpiirin kolmeksi ulottuvuudeksi ja tutkimuksen keskeisiksi näkökulmiksi tarkentuvat fyysinen, sosiaalinen ja toiminnallinen elämänpiiri. Asteittainen aineistoon tutustuminen sekä tutkimuskysymysten ja käsitteiden tarkentaminen jakavat tutkimuksen kahteen empiiriseen vaiheeseen: aineistoon tutustumis- ja sen analyysivaiheeseen. Vaikka lähestyn käyttämääni määrällistä aineistoa alkuvaiheessa laadullisen tutkimuksen keinoin, aineistolähtöisesti, toteutan analyysit pääasiassa tilastollisin menetelmin. Käyttämiäni menetelmiä ovat keskilukujen vertailu, ristiintaulukointi sekä näihin liittyvä tilastollisen merkitsevyyden testaus, varianssianalyysi ja logistinen regressioanalyysi. Laadullista otetta edustaa tutkimuksen loppuvaiheessa keräämäni pienimuotoinen elämäntarina-aineisto, joka tuo näkyville yksilöiden ainutkertaiset elämäntilanteet yleistämiseen pyrkivien määrällisten tarkastelujen rinnalle. Tutkimus paljastaa monia kriittisiä kohtia yksilön ja tämän elinympäristön välisestä suhteesta. Leskeksi jäämisen elämänmuutosta on kuvattu katkokseksi elämänkaarella, mutta tulokseni viittaavat katkoksen lisäksi myös moniin jatkuvuuksiin sekä murroksiin, joihin on mahdollista sopeutua ja jotka eivät välttämättä merkitse elämänpiirin kaventumista, vaan myös laajentumista. Elämänpiiri osoittautuu tutkimuksen myötä ilmaisuvoimaiseksi käsitteeksi, joka ehkä juuri arkikielisyytensä vuoksi pystyy konkretisoimaan muuttuvien elämäntilanteiden moninaisia vaikutuksia yksilön elämässä. Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet suomalainen ja kansainvälinen sosiaaligerontologinen kirjallisuus sekä leskitutkimukset.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.211Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record