Kansainvälinen verotus ja globaalin talouden reterritorialisaatio : Aihemallinnus ei-valtiollisten toimijoiden lausunnoista OECD:n BEPS-hankkeessa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273439
Titel: Kansainvälinen verotus ja globaalin talouden reterritorialisaatio : Aihemallinnus ei-valtiollisten toimijoiden lausunnoista OECD:n BEPS-hankkeessa
Författare: Niemi, Matti
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2016
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703273439
http://hdl.handle.net/10138/162625
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Political Science, World Politics
Yleinen valtio-oppi, maailmanpolitiikan tutkimus
Allmän statslära, forskning i världspolitik
Abstrakt: Tässä tutkimuksessa selvitetään ei-valtiollisten toimijoiden, pääasiassa monikansallisten yritysten, suhtautumista OECD:n verovälttelyn vastaiseen Base Erosion and Profit Shifting (BEPS- hankkeeseen). Tutkimus esittää, että monikansalliset yritykset lähestyvät BEPS-hanketta ennen kaikkea teknisestä näkökulmasta eivätkä korosta ideologisia tai normatiivisia kysymyksiä kuten aiempien verovälttelyn vastaisten hankkeiden yhteydessä. Tutkimuksen teoreettisena lähestymistapana on näkemys globaalista taloudesta 'sileänä' tilana, jossa valtiot ja monikansalliset yritykset osallistuvat reterritorialisoiviin toimenpiteisiin. Soveltaen kriittisen realismin ikonisten mallien lähestymistapaa ja pohjautuen erityisesti Ronen Palanin näkemykseen globaalista taloudesta tämä tutkimus pyrkii esittämään globaalin talouden sileän tilan ikonisen mallin, jonka avulla eri toimijoiden käytöstä BEPS-hankkeen yhteydessä on mahdollista selittää reterritorialisaation käsitteen kautta. Tutkimuksen empiirisessä osuudessa toimijoiden suhtautumista hankkeeseen tutkitaan niiden hankkeen aikana pidetyissä julkisissa konsultaatioissa annettujen vastausten kautta. Tutkimuksen aineisto sisältää kaikkiaan 1478 eri konsultaatioiden yhteydessä annettua vastausta yli 400 eri vastaajalta. Näitä vastauksia on analysoitu käyttäen laskennallisiin analyysimenetelmiin kuuluvaa aihemallinnusta. Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että merkittävyydestään ja laajuudestaan huolimatta OECD:n BEPS-hanke ei ole saanut osakseen merkittävää negatiivista suhtautumista hankkeeseen osallistuneiden ei-valtiollisten toimijoiden taholta. Toimijoiden lähestymistapaa voi kuvailla ennen kaikkea tekniseksi ja asiantuntijaroolia hyväksikäyttäväksi. Tämä viittaa paitsi siihen, että globaalin talouden hallinnasta käytävä keskustelu ei ylipäätään ole luonteeltaan poliittista myös siihen, että valtioiden ja ei-valtiollisten toimijoiden suhde ei ole luonteeltaan niin kontrastinen kuin osa aikaisemmasta tutkimuksesta antaa ymmärtää.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Niemi_valtiooppi.pdf 1.075Mb PDF Granska/Öppna
Niemi_valtio-oppi.pdf 1.075Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post