Kolmannen iän kynnyksellä: tutkimus suurten ikäluokkien elämäntyylistä

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16275
Title: Kolmannen iän kynnyksellä: tutkimus suurten ikäluokkien elämäntyylistä
Author: Kääriäinen, Pinja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-09-07
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16275
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkielman tutkimuskohteena ovat kolmannessa iässä olevat suuret ikäluokat sekä heidän elämäntyylinsä. Olen pyrkinyt myös jossain määrin vertailemaan työssäkävijöiden sekä jo eläkkeelle jääneiden suurten ikäluokkien edustajien elämäntyylejä. Käsitän tutkimusjoukkoni kolmasikäläisiksi . Tutkielmani tarkoituksena on selvittää kolmannessa iässä olevien suurten ikäluokkien suhtautumista vanhenemiseensa, heidän elämäntyyliään sekä sitä, millaisia voimavaroja heillä on käytössään mahdollistamaan kolmatta ikää. Tutkimusaineisto koostuu Ikihyvä Päijät-Häme seurantatutkimuksen suurten ikäluokkien vastauslomakkeista vuosilta 2002 ja 2005. Seurantatutkimuksessa on kartoitettu ikääntyvien hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista tilannetta, elämänlaatua, palvelutarpeita ja vapaa-ajan viettoa. Tutkimuslupaa hakiessani rajasin aineiston vain tiettyihin, itse valitsemiini kysymyksiin, joista 33:a olen käyttänyt analyyseissa. Tutkielman teoreettinen viitekehys on monitieteisessä gerontologiassa. Pääpaino on kuitenkin kolmannen iän konstruktiossa, joka toimii tarkastelukehikkonani. Käyttämäni tutkimusmenetelmät ovat pääosin kvantitatiivisia; analysoin aineistoa ristiintaulukointia sekä logistista regressioanalyysiä käyttäen, joissa tilastolliset merkitsevyyserot on testattu Khii2-testillä. Täydennän näitä metodeja avovastauksien aineistolähtöisellä kvalitatiivisella tarkastelulla. Tutkimustuloksista muodostuu alustava tai suuntaa antava käsitys suurten ikäluokkien kolmannen iän elämäntyylistä. Suurilla ikäluokilla näyttäisi olevan resursseinaan riittävää terveyttä sekä varallisuutta mahdollistamaan haluamansa elämäntyyli kolmannessa iässä. Heidän elämäntyyliään voisi luonnehtia liikkuvaksi, liikunnalliseksi ja kokemukselliseksi. Tuloksista näkyy myös, ettei kolmas ikä käsitteenä ole vielä vakiintunut kansan keskuuteen, sillä tutkittavat käsittivät itse olevansa keski-ikäisiä , eivät kolmannessa iässä olevia . Tärkein ero työssäkävijöiden ja eläkeläisten välillä oli työssäkävijöiden hieman liikkuvampi elämäntyyli. Tärkeimpiä lähteitä ovat Peter Lassletin, Antti Kariston ja Jyrki Jyrkämän kolmatta ikää käsittelevä kirjallisuus sekä Antti Kariston (toim.), Jani Erolan ja Terhi-Anna Wilskan (toim.) ja Semi Purhosen suuria ikäluokkia koskeva aineisto.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 5.965Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record