Interculturality and English as a lingua franca : Internationalizing teacher education

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2182-0
Title: Interculturality and English as a lingua franca : Internationalizing teacher education
Alternative title: Interkulttuurisuus ja englanti lingua francana : Opettajankoulutuksen kansainvälistäminen
Author: Hahl, Kaisa
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-06-14
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2182-0
http://hdl.handle.net/10138/162788
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: This dissertation examines factors that distinguish an international English-medium instruction (EMI) teacher education programme from mainstream teacher education programmes. International teacher education is understood in this study as a transdisciplinary programme that is taught in English as a lingua franca (ELF) and that admits both international and domestic students. The students thus originate from different backgrounds and they are not all familiar with the local school system. The programme is mostly taught by teacher educators educated in the local context. This study explores student teachers and teacher educators conceptions and experiences of and adjustment to multiculturalism and English as a lingua franca in a Finnish university context. The purpose of this dissertation is to investigate the roles that these factors play in implementing an international subject teacher education programme within the context of local (teacher) education. This PhD study consists of five separate but interrelated studies that together form a more holistic picture of the phenomena studied. The five sub-studies examine the phenomena from different perspectives and aim at highlighting issues that are important for programme development. The sub-studies use various data collection methods: interviews, focus groups, student course work, questionnaires, and an excerpt from a recorded lecture. The data analysis methods consist of discursive pragmatics, thematic analysis and qualitative content analysis. As its theoretical contribution this study weaves together the four factors of internationalization, interculturality (including the inclusion of immigrant teachers in local schools as an intercultural phenomenon), transdisciplinarity and English as a lingua franca, and conceptualizes their interrelations. On the one hand, this study reveals the complexity of constructing an international teacher education programme. On the other hand, the study provides a model for supporting teaching and learning in the context of international, transdiscipinary teacher education in order for it to serve the needs and demands of today s students, teachers, institutions and societies.Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan tekijöitä, jotka erottavat kansainvälisen englanninkielisen opettajankoulutuksen tavanomaisesta opettajankoulutuksesta. Kansainvälinen opettajankoulutus ymmärretään tässä tutkimuksessa monitieteiseksi lingua franca -englannilla opetettavaksi ohjelmaksi, jossa opiskelee kotimaisia ja kansainvälisiä eri taustoista tulevia opiskelijoita, joille kaikille paikallinen koulujärjestelmä ei ole tuttu. Koulutuksessa opettaa enimmäkseen paikallisessa koulujärjestelmässä kouluttautuneet opettajankouluttajat. Tässä tutkimuksessa tutkitaan opettajaopiskelijoiden ja opettajankouluttajien käsityksiä ja kokemuksia monikulttuurisuudesta ja lingua franca -englannista ja sopeutumista niihin suomalaisessa yliopistokontekstissa. Tämän väitöstutkimuksen tarkoitus on tutkia näiden tekijöiden roolia kansainvälisen aineenopettajakoulutuksen toteutuksessa paikallisen (opettajan)koulutuksen kontekstissa. Tämä väitöstutkimus koostuu viidestä erillisestä mutta toisiinsa liittyvästä tutkimuksesta, jotka yhdessä muodostavat yhtenäisemmän kuvan tutkituista ilmiöistä. Osatutkimukset tarkastelevat ilmiöitä eri perspektiiveistä ja pyrkivät korostamaan aiheita, jotka ovat tärkeitä koulutuksen kehittämiselle. Osatutkimuksissa käytetään erilaisia aineistonkeruumenetelmiä: haastatteluita, teemakeskusteluita, opiskelijatöitä, kyselykaavakkeita ja otetta äänitetystä luennosta. Analyysimenetelmät koostuvat diskursiivisesta pragmatiikasta, temaattisesta analyysistä ja laadullisesta sisällönanalyysistä. Teoreettisena kontribuutionaan tutkimus nivoo yhteen neljä päätekijää, kansainvälistymisen, interkulttuurisuuden (sisältäen maahanmuuttajaopettajien pääsyn paikallisiin kouluihin interkulttuurisena ilmiönä), monitieteisyyden ja lingua franca -englannin, sekä käsitteellistää niiden keskinäiset suhteet. Yhtäältä tämä tutkimus tuo esille kansainvälisen opettajankoulutuksen monimutkaisuuden. Toisaalta tutkimus antaa mallin sille, miten tukea opettamista ja oppimista kansainvälisessä monitieteisessä opettajankoulutuksessa, jotta se voi palvella nykypäivän opiskelijoiden, opettajien, instituutioiden ja yhteiskunnan tarpeita ja vaatimuksia.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
intercul.pdf 1.305Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record