Fyysinen oppimisympäristö esiopetusikäisten lasten silmin

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Federley, Jenni
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201605181696
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/162891
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to explore children's views of their physical learning environment. The aim is to take part from the child perspective in the discussion surrounding the development of learning environments. The study seeks to make children's viewpoints more visible and strengthen their role in both planning and evaluating their learning environments. The information that has been gathered in this thesis can be used in practice of pre-primary education to renew the existing praxis. The study concentrates on which elements of the physical learning environment children value and how does the interaction between a child and the environment show in their discourses. The theoretical base of this study is in transactional environmental psychology which emphasizes on the two-way interaction between a person and the environment. The elements of the physical learning environment are based on theoretical literature and the Finnish curriculum for pre-primary education. The interaction is examined based on the self-determination theory and themes of meaningfulness. The thesis was executed with qualitative methods by combining studies of child perspective and case study research. The research material consisted of photos and thematic interviews collected by children. The subjects were two classrooms designed for pre-primary education: the other was the children's own classroom and the other Playful Learning Center in the Teacher Education Department at the University of Helsinki. The research material was collected separately from both subjects. The photo material was coded and categorized by data based analysis. The transcribed interview material was categorized based on theory. The two classrooms differed in several respects in the children's accounts. In their own classroom the children took photos mostly of the toys, preschool associated material and their own lockers. The material showed how meaningful being part of a group and identifying oneself as a preschooler is when connecting with the environment. At the Teacher Education Department the children paid more attention to the colorful walls and activating furnishings. It could be seen that an indoor environment which supports physical activity can be motivating and exciting for children in pre-primary education. In their own classroom the children expressed strongly a type of intellectual competence over the environment. They also expressed strong group cohesion in their discourses. These factors can be seen significant in building a positive human-environment relationship. The experiences of competence were not as strong at the Teacher Education Department. Instead the children strongly brought up physical activity in their discourses. It could be associated with children's natural and meaningful ways of being. en
dc.description.abstract Tämä tutkimus käsittelee lasten näkemyksiä fyysisestä oppimisympäristöstä. Tutkimus pyrkii osallistumaan oppimisympäristöajattelun lapsinäkökulmaiseen diskurssiin tuoden esille lasten mielipiteitä ja vahvistaen lasten osallisuutta oppimisympäristöjen suunnittelussa ja arvioinnissa. Tutkimustieto tarjoaa näkemystä lasten asiantuntijuudesta omaa elämäänsä koskeviin asioihin ja sitä voidaan siten hyödyntää esiopetuksen kentällä vallitsevien toimintakäytäntöjen uudistamisessa. Tarkastelun kohteena on se, millaisia fyysisen oppimisympäristön tekijöitä lapset arvostavat sekä se, minkälaisena lapsen ja ympäristön välinen vuorovaikutus näkyy heidän puheessaan. Tutkimus nojaa transaktiivisen ympäristöpsykologian näkemykseen yksilön ja ympäristön kaksisuuntaisesta vuorovaikutussuhteesta. Fyysisen oppimisympäristön tekijöitä tarkastellaan tutkimuskirjallisuuteen sekä Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin perustuvalla jaottelulla. Vuorovaikutussuhdetta tarkastellaan itseohjautuvuusteorian sekä merkityksellisyyden teeman pohjalta. Tutkimus toteutettiin laadullisesti lapsinäkökulmaisena tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto koostui lasten tuottamasta valokuva- sekä teemahaastatteluaineistosta. Tarkastelun kohteena olivat kaksi toisistaan eroavaa esiopetukseen soveltuvaa opetustilaa, joista toinen oli esiopetusryhmän oma ryhmätila, toinen Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksella sijaitseva Playful Learning Center. Tutkimusaineisto kerättiin erikseen molemmista tutkimuskohteista. Valokuva-aineisto koodattiin ja luokiteltiin aineistolähtöisesti. Litteroitu haastatteluaineisto teemoiteltiin teoriapohjaisesti. Opetustilat erosivat tutkimusaineiston perusteella toisistaan huomattavasti. Omassa opetustilassa lasten havainnot kohdistuivat etenkin leluihin, esiopetukseen kiinteästi liittyviin välineisiin sekä lasten omiin säilytyskalusteisiin. Aineistosta oli luettavissa ryhmään kuulumisen sekä esikoululaisen identiteetin merkitys ympäristöön muodostuvan suhteen pohjalla. Opettajankoulutuslaitoksella lapset kiinnittivät huomiota etenkin värikkäisiin seinäpintoihin sekä toiminnallisiin kalusteisiin. Fyysistä aktiivisuutta tukeva oppimisympäristö nähtiin tässä valossa motivoivana ja innostavana toimintaympäristönä esiopetusikäisille lapsille. Omassa esiopetustilassa lasten puheessa heijastui vahvasti erilaiset pätevyyden kokemukset sekä ryhmään kuulumisen tunne. Näiden voidaan nähdä olevan merkittävä tekijä positiivisen ympäristösuhteen muodostumisessa. Opettajankoulutuslaitoksella pätevyyden kokemukset olivat vähäisempiä. Sen sijaan lapselle ominainen toiminnallisuuden tapa korostui lasten puheessa voimakkaasti. Toiminnallisuuden katsottiin liittyvän lapselle merkitykselliseen kokemismaailmaan ja kiinnittyvän siten yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutussuhteen toiseen päähän, ympäristön virittävyyteen. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lapsinäkökulmainen tutkimus fi
dc.subject fyysinen oppimisympäristö fi
dc.title Fyysinen oppimisympäristö esiopetusikäisten lasten silmin fi
dc.title.alternative Physical learning environment seen by preschool children en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dc.subject.yso esiopetus
dc.subject.yso ympäristöpsykologia
dc.subject.yso osallisuus
dc.subject.yso oppimisympäristö
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201605181696

Files in this item

Files Size Format View
LOPULLINENFederley_OKL_Gradu.pdf 1.379Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record