Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, heidän pystyvyysuskomuksensa sekä näiden yhteys opintomenestykseen ja opintopisteiden kertymiseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181705
Title: Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden lähestymistavat oppimiseen, heidän pystyvyysuskomuksensa sekä näiden yhteys opintomenestykseen ja opintopisteiden kertymiseen
Author: Partanen, Anni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181705
http://hdl.handle.net/10138/162892
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Approaches to learning is one of the most important learning theory. Previous studies have shown that there are three different approaches to learning: surface, deep and organized. The aim to this study was to find out what kind of approaches to learning students' in faculty of law use and is there connection between approaches to learning, study success and collecting credit units. Also my goal was to explore students' self-efficacy beliefs and their connection to approaches to learning, study success and credit units. Hypothesis was that both deep and organized approach to learning are positively connected to self-efficacy beliefs and study success. The data was collected using Learn questionnaire which is a research instrument used for developing quality at the University of Helsinki. Data was collected from students' in Faculty of Law who were finishing their bachelor's degrees. Section measuring approaches to learning was based on ALSI questionnaire (Approaches to Learning and Studying Inventory) and section measuring self-efficacy beliefs was based on MSLQ questionnaire (Motivated Strategies for Learning Questionnaire). The data was collected by an online questionnaire in the spring of 2015 and there were 108 participants in the study. The data was analyzed using correlation coefficient and regression analysis. The results show that law students have very strong self-efficacy beliefs and they benefit deep and organized approach to learning in their studies. Negative connection was found between self-efficacy beliefs and surface approach as well as positive connection was found between self-efficacy beliefs and deep and organized approach to learning. Approaches to learning were not connected to either study success or collecting credit units but self-efficacy beliefs were connected to both. In future would be interesting to study further how self-efficacy beliefs develop during studies and what factors make them stronger.Yhtenä tärkeänä oppimisteoriana pidetään lähestymistapoja oppimiseen. Aiemmissa tutkimuksissa onkin huomattu opiskelijoiden käyttävän kolmea erilaista lähestymistapaa oppimiseen: pintasuuntautunutta, syväsuuntautunutta ja suunnitelmallista lähestymistapaa. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, millaisia oppimisen lähestymistapoja oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat hyödyntävät ja ovatko lähestymistavat yhteydessä opintomenestykseen ja opintopisteiden kertymiseen. Lisäksi tutkin opiskelijoiden pystyvyysuskomuksia ja näiden yhteyttä sekä lähestymistapoihin että opinnoissa menestymiseen ja opintopisteiden kertymiseen. Hypoteesina oli, että syväsuuntautunut ja suunnitelmallinen lähestymistapa ovat positiivisessa yhteydessä pystyvyysuskomuksiin ja opintomenestykseen. Tutkimusaineisto kerättiin Helsingin yliopistossa käytettävän Learn – Oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmän kautta. Tutkimusjoukkona olivat kandivaiheen lopulla olevat oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Learn-kyselyn lähestymistapoja mittaava osio pohjautui ALSI-mittariin (Approaches to Learning and Studying Inventory) ja pystyvyysuskomuksia käsittelevä mittari pohjautui MSLQ -mittariin (Motivated Strategies for Learning Questionnaire). Aineisto kerättiin kevään 2015 aikana ja tutkimukseen osallistui 108 opiskelijaa. Aineistoa analysoitiin sekä korrelaatiokerrointen että regressioanalyysin avulla. Tulosten perusteella todettiin, että oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on erittäin vahvat pystyvyysuskomukset ja he hyödyntävät opinnoissaan pääasiassa suunnitelmallista ja syväsuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen. Pystyvyysuskomusten ja pintasuuntautuneen lähestymistavan välillä havaittiin negatiivinen yhteys, kun taas pystyvyysuskomusten ja syväsuuntautuneen ja suunnitelmallisen lähestymistavan välillä havaittiin positiivinen yhteys. Lähestymistavat eivät olleet yhteydessä opintomenestykseen tai opintopisteiden kertymiseen, mutta pystyvyysuskomukset olivat merkitsevässä yhteydessä molempiin. Jatkossa olisi kiinnostavaa tutkia tarkemmin pystyvyysuskomusten kehittymistä opintojen aikana ja niitä vahvistavia tekijöitä.
Subject: lähestymistavat oppimiseen
pystyvyysuskomukset
opintomenestys
oikeustieteellinen tiedekunta


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Partanen.pdf 1.150Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record