"Ei niitä voi estää oppimasta" : Etnografinen tapaustutkimus oppilaiden toimijuudesta alakoululuokassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181681
Title: "Ei niitä voi estää oppimasta" : Etnografinen tapaustutkimus oppilaiden toimijuudesta alakoululuokassa
Author: Turkki, Leena
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181681
http://hdl.handle.net/10138/162893
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of this study is to analyze pupil agency and pupil initiatives in the formal context of school. Based on previous studies, the traditional school is claimed to offer limited possibilities for student agency and initiatives, even though current research and national curriculum highlight the active role of pupils. The purpose of the study is to find out what kind of initiatives pupils express during interaction in their peer groups and with the teacher, how the teacher can support the agency of pupils, and what kind of challenges the fulfillment of pupils' agency faces in the school's formal activity. Methods. This study is an ethnographic case study. The research site was a combined 5th and 6th grade class in a small comprehensive school in Southern Finland. The data was collected by videotaping and observing the class working on a Good Life Project during four school days, and also interviewing the teacher of the class. The data on pupil initiatives in peer group was collected in a Desert Island exercise of c. 3 hours. A thematic interview of the teacher was carried out at the end of the data collection period. The material was analyzed by utilizing interaction analysis and narrative approach. Two analyzers were used as a way to improve the reliability of the results. Results and conclusions. The results show that in their peer group pupils generate constructive initiatives, supportive initiatives and deconstructive initiatives in many different ways. Deconstructive initiatives could also advance activity. Pupils generated initiatives more diversely with their peers than with the teacher. In interaction with the teacher, pupils' initiatives were mostly answers to teacher's questions or questions about the task. The teacher could support the pupils' agency by using self-evaluations, giving positive feedback to pupils, using humour and creating positive interaction. The teacher was aware of the tension between agency and control in the school institution. However, the data shows that pupils in this study did not express initiatives equally. Expressing initiatives was gendered in a way that in the Desert Island exercise boys were more active than girls. There was a tense relationship between pupils' activity and passivity, and in this study this contradiction was observed as a dialectical dimension of agency.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella oppilaiden aloitteita koulun virallisessa toiminnassa. Aikaisempaan tutkimukseen pohjaten koulu on perinteisesti rajoittanut oppilaiden toimijuutta ja aloitteellisuutta, vaikka oppilaiden aktiivisuutta on alettu yhä enemmän korostamaan niin tutkimuksissa kuin uusissa opetussuunnitelmissa. Tutkimuksen lähtökohtana on selvittää, minkälaisia aloitteita oppilaat tekevät keskenään sekä opettajan kanssa, miten opettaja tukee oppilaiden toimijuutta, ja minkälaisia toimijuuden toteutumisen haasteita oppilailla on. Menetelmät. Tutkimus on etnografinen tapaustutkimus. Tutkimuskohteena on yhdistetty 5.-6. luokka pienessä etelä-suomalaisessa alakoulussa. Tutkimusaineisto kerättiin videokuvaamalla sekä havainnoimalla neljän koulupäivän ajan oppilaiden Hyvä elämä- projektia sekä haastattelemalla luokan opettajaa. Oppilaiden keskinäisten aloitteiden aineistoksi valittiin n. kolme tuntia kestänyt Autiosaari-harjoitus. Luokanopettajan teemahaastattelu toteutettiin aineistonkeruun lopussa. Aineiston analyysissa on hyödynnetty vuorovaikutusanalyysia sekä kertomuksellista tutkimusotetta. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta pyrittiin parantamaan käyttämällä kahta analysoijaa. Tulokset ja johtopäätökset. Oppilaiden keskinäiset aloitteet jaettiin uutta luoviin aloitteisiin, tukeviin aloitteisiin, toimintaa vastustaviin aloitteisiin sekä näistä muodostettuihin alaluokkiin. Vastustavat aloitteet saattoivat myös olla toimintaa eteenpäin vieviä. Oppilaat ilmaisivat aloitteita monipuolisemmin keskenään kuin opettajajohtoisessa toiminnassa. Opettaja pystyi tukemaan oppilaiden toimijuutta mm. itsearvioinnilla, tunnustuksen antamisella, positiivisella vuorovaikutuksella sekä huumorilla. Opettaja tiedosti kouluinstituution kontrollin ja oppilaan aktiivisuuden tukemisen välisen jännitteisen suhteen, jota pystyy madaltamaan mm. oppilaiden ja opettajan tasavertaisella vuorovaikutussuhteella. Aineistosta kuitenkin ilmeni, että oppilaat eivät ole tasapuolisesti aloitteellisia. Lisäksi aloitteellisuus on sukupuolittunut niin, että Autiosaari-harjoituksessa pojat olivat selkeästi tyttöjä aloitteellisempia. Oppilaan aktiivisuuden ja passiivisuuden välillä oli jännitteinen suhde, ja tässä tutkimuksessa tätä ristiriitaa tarkasteltiin toimijuuden dialektisena ulottuvuutena.
Subject: toimijuus
aloitteet
vuorovaikutus
pedagoginen paradoksi
toimijuuden dialektiikat
skripti & vastaskripti
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leena_Turkki_Gradu_2016-1.docx 423.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record