"Sä saat tästä niin upeen!" : Tekstiilityönopettajat kokonaisen käsityöprosessin toteuttamisen tukijoina

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181691
Title: "Sä saat tästä niin upeen!" : Tekstiilityönopettajat kokonaisen käsityöprosessin toteuttamisen tukijoina
Author: Karisto, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181691
http://hdl.handle.net/10138/162894
Thesis level: master's thesis
Abstract: Goals. The aim of the study is to find ways to support the execution of complete craft process by examining craft teachers' understandings of the concept of complete craft process and their ways to put it into practice in craft teaching. To find these ways and to assimilate the concept of complete craft process is topical issue at the moment, because craft teaching should instruct pupils to master the complete craft process according to the aims in the becoming Finnish National Curriculum (POPS 2014). Methodology. The study is qualitative case study. It was implemented by interviewing six craft teachers, which had worked in secondary school. The themes in this focused interview were structured on the strength of the previous surveys, which have defined the concept of complete craft process and suggested ways to support the phases of the complete craft process. These definitions and ways instructed also the content analysis of the transcribed data. There were also used the ways of phenomenology analysis in the examining of teachers' understandings. Results and conclusions. The teachers defined the complete craft process as pupil-oriented way of making crafts. In their opinion the phases of creation, design, making and reflection can be executed in the same time and repeated during the craft process. The phases can also get different kind of emphasis. Even though all interviewed teachers told a lot of reasons for the execution of complete craft process from the view of learning, some of them found reasons for craft teaching partially for example in teaching craft techniques. The teachers' ways of support the phases of complete craft process surrounded the themes of pupil-orientation, interactive learning, personal instructing and conceptualization of the complete craft process by documenting the phases. The supporting ways of execution of complete craft process can be divided to teacher's skills, attitudes ja pedagogic decisions. Pupil-oriented teaching requires that teacher has knowledge about pupils and openness for pupils' ideas. The teaching should also be done according to the pupils' skills. The assignments should instruct pupils to master the complete craft process within the limits of the using resources. The formulating of this kind of assignments presumes that teacher acquires the concept of complete craft process as the foundation of craft teaching and motivates pupils by engaging and encouraging them in the craft process.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja kokonaisen käsityöprosessin toteuttamisen tukemiseen tarkastelemalla tekstiilityönopettajien käsityksiä kokonaisesta käsityöprosessin käsitteestä ja keinoja toteuttaa sitä opetuksessaan. Näiden keinojen löytäminen ja kokonaisen käsityöprosessin käsitteen sisäistäminen on ajankohtaista käsityötä opettaville opettajille, koska käsityönopetuksen tulisi tulevan opetussuunnitelman perusteiden (POPS 2014) mukaan ohjata oppilasta kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa haastateltiin kuutta yläkoulun puolella toiminutta tekstiilityönopettajaa puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Teemahaastattelun teemat muodostuivat käsityöprosessien mallien ja aikaisemmista tutkimuksissa ehdotettujen toteuttamiskeinojen perusteella. Nämä mallit ja keinot määrittivät myös litteroidun aineiston teorialähtöistä sisällönanalyysia. Käsitysten tarkastelun osalta analyysi sisälsi myös fenomenografisen analyysin piirteitä. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajat määrittelivät kokonaista käsityöprosessia oppilaslähtöisenä tekemisenä, jossa ideointi-, suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaiheet voivat toteutua samanaikaisesti, toistua ja saada erilaisia painotuksia. Vaikka kaikki opettajat näkivätkin kokonaisen käsityöprosessin toteuttamiselle runsaasti syitä oppilaan oppimisen kannalta, osa heistä piti perusteltuna opettaa käsitöitä myös ositetusti esimerkiksi käsityötekniikoita opetettaessa. Opettajien mainitsemissa kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden tukemisen keinoissa toistuvia teemoja ovat oppilaslähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus, oppilaan henkilökohtainen ohjaaminen sekä käsityöprosessin hahmottaminen vaiheiden dokumentoinnin avulla. Opettajien mainitsemat toteuttamista helpottavat tekijät liittyvät opettajan taitoihin, asenteisiin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Oppilaslähtöinen opetus vaatii opettajalta oppilaantuntemusta, oppilaiden taitotason mukaista opettamista ja avoimuutta oppilaiden ideoille. Käsityön tehtävänantojen tulisi ohjata oppilaita hallitsemaan kokonaista käsityöprosessia käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Tällaisten tehtävänantojen rakentaminen edellyttää opettajalta kokonaisen käsityöprosessin käsitteen omaksumista opetuksen lähtökohdaksi sekä oppilaiden motivointia työhön sitouttamisen, kannustamisen ja opettajan oman motivoituneisuuden kautta.
Subject: koulukäsityö
kokonainen käsityö
ositettu käsityö
kokonainen käsityöprosessi
Subject (yso): käsityö
tekstiilityö
opetus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
annika_karisto_pg_2016.pdf 1.021Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record