Makumestari-tapahtuman vaikutukset lapsiperheiden ruokatottumuksiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181687
Title: Makumestari-tapahtuman vaikutukset lapsiperheiden ruokatottumuksiin
Author: Rossi, Alexandra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181687
http://hdl.handle.net/10138/162898
Thesis level: master's thesis
Abstract: The study's aim was to find out how the Makumestari food event affected the food habits of the visitors. Previous studies have shown that the diet of Finnish children does not meet the nutrition recommendations. One major lack is in the daily intake of vegetables. Because food habits are developed in early childhood and they influence not only an individual's wellbeing but also the whole society's wellbeing, healthy habits should be taught at a young age. Information is a crucial factor of change but information alone is not enough. The Makumestari event offered joy of food and the opportunity to explore food items using the "makukoulu" technique. The data was collected using an online questionnaire. 124 visitors of the food event responded to the questionnaire. The questionnaire contained multiple-choice and open-ended questions so different kinds of analysis methods were used, such as calculating key ratios and correlation coefficients, principal component analysis and Kruskal-Wallis tests. The data collected via the open-ended questions was analysed using content analysis. The study shows that the Makumestari food event affected the food habits of approximately 30 % of the families who responded to the questionnaire. Variety in foods and more vegetables were added to the diets. Families also reported more conversations on food topics, trying out new recipes and using their senses while evaluating food. Principal component analysis and Kruskal-Wallis test results state that the visitors who responded to the questionnaire where interested in food or nutrition and had no need to change their daily diets because their diets were already healthy. People who wanted to eliminate something from their diets felt the key to the change was in their own hands and they only lacked motivation. Those who wanted their diets to become more diverse felt they needed more knowledge and better skills in order to execute these changes. The food event influenced the food habits of the visitors by giving them a personal experience on healthy eating.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoite oli saada tietoa Ruukku ry:n järjestämän Makumestari-tapahtuman kävijöiltä tapahtuman vaikutuksista perheiden ruokatottumuksiin. Aikaisempien tutkimusten mukaan suomalaisten lasten ruokavaliot eivät ole ravitsemussuositusten mukaisia. Muun muassa kasvisten saanti jää alle suositusten. Koska ruokailutottumukset syntyvät jo varhaislapsuudessa, on terveellisten tapojen opettaminen ja jalkauttaminen tärkeää lasten ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Tiedon jakaminen on oleellinen osa muutosta, mutta pelkän tiedon lisääminen ei saa aikaan toivottua muutosta. Makumestari-tapahtuma tarjosi lapsiperheille ruokailoa ja mahdollisuuden tutustua ruokaan makukoulu-menetelmää hyödyntäen. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto kerättiin syksyllä 2015 sähköisellä kyselylomakkeella. Vastauksia saatiin yhteensä 124 Makumestari-tapahtuman kävijältä. Kysely sisälsi sekä monivalintakysymyksiä että avoimia kysymyksiä, joten analyysimenetelminä käytettiin tunnuslukuja, korrelaatiokertoimien laskemista, pääkomponenttianalyysiä ja Kruskal-Wallisin testiä sekä laadullisen menetelmän sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen mukaan Makumestari-tapahtumalla oli vaikutusta noin kolmannesosan kyselyyn vastanneiden perheiden ruokatottumuksiin. Yleisimmät muutokset olivat ruokavalion monipuolistuminen ja kasvisten aiempaa suurempi kulutus. Myös ruokapuheen, uusien reseptien kokeilu ja aistien käyttö ruokaa arvioitaessa olivat muutoksia, joita perheet raportoivat eniten. Pääkomponenttianalyysin ja Kruskal-Wallisin testin tulosten perusteella voidaan todeta, että kyselyyn vastaajat olivat kiinnostuneita ruoasta tai ravitsemuksesta eikä heillä ollut tarvetta muuttaa ruokatottumuksiaan. Ruokavaliomuutosten osalta kävijät, jotka halusivat karsia ruokavaliostaan jotain, kokivat päätöksen olevan omissa käsissä ja vain itsekurin puute esti heitä. Ruokavalion muuttaminen monipuolisemmaksi sen sijaan asetti vaatimuksia tietojen ja taitojen osalta. Eniten kaivattiin työkaluja käytännön ruoanvalmistustaitojen sekä tiedon hankinnan taitojen parantamiseen. Tapahtuma onnistui vaikuttamaan kävijöiden ruokatottumuksiin tarjoamalla heille omakohtaisia kokemuksia terveellisestä syömisestä.
Subject: lapset
aistit
ruokatottumukset
tieto ja taito
Discipline: Home economics
Kotitaloustiede
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record