Työnantajamaine ja sen rakentuminen: laadullinen tapaustutkimus kohdeorganisaationa Tapiola-ryhmä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://hdl.handle.net/10138/16289
Julkaisun nimi: Työnantajamaine ja sen rakentuminen: laadullinen tapaustutkimus kohdeorganisaationa Tapiola-ryhmä
Tekijä: Lehto, Lasse
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos
Päiväys: 2009-04-30
Kieli: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16289
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Political Science, Administration and Organisations
Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja
Allmän statslära, forskning i administration och organisation
Tiivistelmä: Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda teoreettinen viitekehys sille, mistä ja miten organisaation maine työnantajana rakentuu, sekä toisaalta selvittää sitä, millainen työnantajamaine tutkimuksen kohdeorganisaatio Tapiola-ryhmällä on. Tutkimuksen teemaa lähestytään koko läntistä maailmaa uhkaavalla työvoimapulalla, jonka seurauksena organisaatioiden työnantajamaineen merkitys korostuu osaavien työntekijöiden houkuttelussa. Organisaatioiden mainetta on tutkittu vähän työnantajanäkökulmasta, joten tutkimuksessa tukeudutaan yleisiin maineen, imagon (mielikuvan) ja identiteetin käsitteisiin. Näitä käsitteitä on käytetty osittain toistensa synonyymeina, joten tutkimuksessa pyritään ensin selkiyttämään tutkittavaa ilmiötä tarkastelemalla keskeisten käsitteiden sisältöjä ja eroja. Tutkimuksessa luodaan aiemman kirjallisuuden pohjalta hypoteettinen malli, joka kuvaa organisaation työnantajamaineen rakentumista ja maineulottuvuuksia. Mallia täydennetään tutkittavan tapauksen avulla. Tutkimuksen empiirisenä primääriaineistona toimii 10 teemahaastattelua, joiden avulla kartoitetaan Tapiolan mainetta työnantajana asiantuntijatason työntekijöiden keskuudessa. Sekundääriaineistona toimii kaksi vuonna 2008 julkaistua työnantajamainetutkimusta, joissa tutkitaan Tapiolan mainetta työnantajana. Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysia, jonka avulla pyritään kohti käsitteellistä näkemystä tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation työntekijöiden tarinat, organisaation oma toiminta, henkilökohtaiset kokemukset organisaatiosta sekä mediajulkisuus vaikuttavat voimakkaasti organisaation työnantajamaineen rakentumiseen. Aiemmissa tutkimuksissa todetut työnantajamaineen ulottuvuudet saivat vahvistusta tässä tutkimuksessa. Organisaation maineen, työilmapiirin ja organisaatiokulttuurin, työnantajavastuun, urakehitysmahdollisuuksien ja monipuolisten työtehtävien, organisaation toimialan, organisaation palveluiden ja tuotteiden, taloudellisten ja muiden kannusteiden lisäksi tässä tutkimuksessa korostui kaksi uutta maineulottuvuutta, joita aiemmassa tutkimuksessa ei ole juuri huomioitu: organisaation koko ja yhtiömuoto. Tapiolan työnantajamaineessa korostui tulosten perusteella muutamia keskeisiä piirteitä. Tapiolan voidaan todeta olevan työnantaja, joka on etenkin luotettava, jokseenkin konservatiivinen, vastuullinen ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava. Tapiola koettiin myös yrityksenä, jossa on hyvä työilmapiiri ja jossa on monipuoliset työtehtävät ja urakehitysmahdollisuudet. Lisäksi voidaan todeta, että Tapiolan keskinäinen omistustausta on muokannut voimakkaasti Tapiolan mainetta työnantajana. Tutkimustuloksia on kuitenkin syytä peilata tutkimuksessa valitun lähestymistavan mukaisesti: Työnantajamaine ei välttämättä ole samankaltainen erilaisten kohdeyleisöjen joukossa. Samoin maineen rakentumisen logiikkaan vaikuttaa voimakkaasti se, millaisesta yleisöstä kulloinkin on kyse.
Kuvaus: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
abstract.html 6.740KB HTML Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot