Työnantajamaine ja sen rakentuminen: laadullinen tapaustutkimus kohdeorganisaationa Tapiola-ryhmä

Show simple item record

dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science en
dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Yleisen valtio-opin laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för allmän statslära sv
dc.contributor.author Lehto, Lasse
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:23:19Z
dc.date.available 2010-05-04T13:23:19Z
dc.date.issued 2009-04-30
dc.identifier.other valttiivi:2009-105 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16289
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description.abstract Tämän laadullisen tapaustutkimuksen tavoitteena on luoda teoreettinen viitekehys sille, mistä ja miten organisaation maine työnantajana rakentuu, sekä toisaalta selvittää sitä, millainen työnantajamaine tutkimuksen kohdeorganisaatio Tapiola-ryhmällä on. Tutkimuksen teemaa lähestytään koko läntistä maailmaa uhkaavalla työvoimapulalla, jonka seurauksena organisaatioiden työnantajamaineen merkitys korostuu osaavien työntekijöiden houkuttelussa. Organisaatioiden mainetta on tutkittu vähän työnantajanäkökulmasta, joten tutkimuksessa tukeudutaan yleisiin maineen, imagon (mielikuvan) ja identiteetin käsitteisiin. Näitä käsitteitä on käytetty osittain toistensa synonyymeina, joten tutkimuksessa pyritään ensin selkiyttämään tutkittavaa ilmiötä tarkastelemalla keskeisten käsitteiden sisältöjä ja eroja. Tutkimuksessa luodaan aiemman kirjallisuuden pohjalta hypoteettinen malli, joka kuvaa organisaation työnantajamaineen rakentumista ja maineulottuvuuksia. Mallia täydennetään tutkittavan tapauksen avulla. Tutkimuksen empiirisenä primääriaineistona toimii 10 teemahaastattelua, joiden avulla kartoitetaan Tapiolan mainetta työnantajana asiantuntijatason työntekijöiden keskuudessa. Sekundääriaineistona toimii kaksi vuonna 2008 julkaistua työnantajamainetutkimusta, joissa tutkitaan Tapiolan mainetta työnantajana. Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysia, jonka avulla pyritään kohti käsitteellistä näkemystä tutkittavasta aiheesta. Tutkimuksen tulosten perusteella organisaation työntekijöiden tarinat, organisaation oma toiminta, henkilökohtaiset kokemukset organisaatiosta sekä mediajulkisuus vaikuttavat voimakkaasti organisaation työnantajamaineen rakentumiseen. Aiemmissa tutkimuksissa todetut työnantajamaineen ulottuvuudet saivat vahvistusta tässä tutkimuksessa. Organisaation maineen, työilmapiirin ja organisaatiokulttuurin, työnantajavastuun, urakehitysmahdollisuuksien ja monipuolisten työtehtävien, organisaation toimialan, organisaation palveluiden ja tuotteiden, taloudellisten ja muiden kannusteiden lisäksi tässä tutkimuksessa korostui kaksi uutta maineulottuvuutta, joita aiemmassa tutkimuksessa ei ole juuri huomioitu: organisaation koko ja yhtiömuoto. Tapiolan työnantajamaineessa korostui tulosten perusteella muutamia keskeisiä piirteitä. Tapiolan voidaan todeta olevan työnantaja, joka on etenkin luotettava, jokseenkin konservatiivinen, vastuullinen ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava. Tapiola koettiin myös yrityksenä, jossa on hyvä työilmapiiri ja jossa on monipuoliset työtehtävät ja urakehitysmahdollisuudet. Lisäksi voidaan todeta, että Tapiolan keskinäinen omistustausta on muokannut voimakkaasti Tapiolan mainetta työnantajana. Tutkimustuloksia on kuitenkin syytä peilata tutkimuksessa valitun lähestymistavan mukaisesti: Työnantajamaine ei välttämättä ole samankaltainen erilaisten kohdeyleisöjen joukossa. Samoin maineen rakentumisen logiikkaan vaikuttaa voimakkaasti se, millaisesta yleisöstä kulloinkin on kyse. en
dc.language.iso fi
dc.title Työnantajamaine ja sen rakentuminen: laadullinen tapaustutkimus kohdeorganisaationa Tapiola-ryhmä fi
dc.identifier.laitoskoodi 711
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.dcmitype Text
dc.subject.discipline Political Science, Administration and Organisations en
dc.subject.discipline Yleinen valtio-oppi, hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja fi
dc.subject.discipline Allmän statslära, forskning i administration och organisation sv
dc.format.content abstractOnly

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.740Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record