"Mut miten me voitais se Lelumuseo tehdä?" : Esiopetusryhmän luova yhteistoiminta päiväkodin pienryhmähetkissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181680
Title: "Mut miten me voitais se Lelumuseo tehdä?" : Esiopetusryhmän luova yhteistoiminta päiväkodin pienryhmähetkissä
Author: Kumpulainen, Petra
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181680
http://hdl.handle.net/10138/162901
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study analysed the organisation and characteristics of children's creative collaboration. In the study, the organisation of creative collaboration refers to children's initiatives, responses and reciprocal initiative–response sequences that affected the progression of children's creative collaboration. The characteristics refer to the content of children's creative collaboration. The study draws on sociocultural theory, which perceives creativity as a collective phenomenon with a dynamic relation to its social, physical, historical, and cultural world. This study views creative collaboration as a process that enables children's adult- and environment-supported collaborative learning. The research data were generated as a part of a museum project involving 19 preschool-aged children. The project sought to support children's creativity, joint action and collaborative learning. During the project, children worked individually, in small groups, and as a whole group. Videotaped and photographed small group activities, in which each small group designed and created miniature museums, were selected for the analysis. The video data were analysed to identify the initiatives, responses, and characteristics of creative collaboration. The results are in line with the findings from previous research suggesting that children's initiatives and their responses to these initiatives form a strong foundation for creative collaboration, such as shared idea construction, fictional narrative creation, and non-fictional conversation or chitchat. The study provides specific information about preschool-aged children's creative collaboration and indicates that working in small groups and with different projects provides important opportunities for children to be creative while interacting with each other. By applying these results into their teaching practices, early childhood educators are able to more effectively support children's creative collaboration.Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lasten luovan yhteistoiminnan rakentumista sekä sen sisällöllisiä piirteitä. Tutkimuksessa luovan yhteistoiminnan rakentumisella tarkoitettiin aloitteita, niihin annettuja responsseja sekä niistä muodostuneita vuorovaikutuksellisia aloite–responssi-ketjuja, jotka vaikuttivat luovan yhteistoiminnan kehittymiseen. Sisällöllisillä piirteillä tarkoitettiin erilaisia luovan yhteistoiminnan muotoja eli niitä strategioita, joilla lapset toimivat luovasti yhdessä pyrkien jakamiinsa tavoitteisiin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on sosiokulttuurinen. Sosiokulttuuriset teoriat näkevät luovuuden yhteisöllisenä ilmiönä, joka tapahtuu dynaamisessa suhteessa sen ympäröivään sosiaaliseen, fyysiseen, historialliseen ja kulttuuriseen maailmaan. Tässä tutkimuksessa luova yhteistoiminta nähdään prosessina, joka mahdollistaa jaettujen merkitysten luomisen sekä lasten yhteistoiminnallisen oppimisen aikuisen ja toimintaympäristön tukemana. Tutkimuksen aineisto tuotettiin 19 lapsen esiopetusryhmässä osana museoaiheista projektityöskentelyä. Museoprojektin kautta pyrittiin tukemaan lasten luovien ja yhteistoiminnallisten taitojen kehittymistä sekä tarjoamaan mahdollisuuksia yhteistoiminnalliselle oppimiselle. Lapset toimivat projektin aikana sekä yksin, pienryhmissä että koko ryhmän kesken. Koko projektin kulku videoitiin ja valokuvattiin, mutta tarkempaan analyysiin valittiin pienryhmätuokiot, joiden aikana jokainen pienryhmä suunnitteli ja toteutti oman minimuseonsa. Videoaineiston analyysissa tarkasteltiin lasten tekemiä aloitteita, aloitteisiin annettuja responsseja sekä niiden seurauksia. Lisäksi etsittiin teemallisesti yhteneviä luovan yhteistoiminnan sisällöllisiä piirteitä. Tutkimuksen tuloksissa on yhteneväisyyksiä aiempiin tutkimuksiin, ja niiden perusteella voidaan todeta, että aloitteet ja responssit muodostavat perustan lasten luovan yhteistoiminnan rakentumiselle sekä erilaisille luovan yhteistoiminnan muodoille, kuten fiktiiviselle tarinoinnille, luovalle ideoinnille ja ei-fiktiiviselle keskustelulle tai jutustelulle. Tutkimus tarjoaa yksityiskohtaista tietoa esiopetusikäisten lasten luovan yhteistoiminnan rakentumisesta päiväkodin pienryhmähetkissä. Tutkimus osoittaa, että projekti- ja pienryhmätyöskentely tarjoavat tärkeitä mahdollisuuksia lasten luovuudelle ja vuorovaikutukselle. Siirrettäessä tutkimustieto käytäntöön, voidaan paremmin tukea lasten luovaa yhteistoimintaa sekä edesauttaa lasten luovien ja kollaboratiivisten taitojen kehittymistä.
Subject: aloite
esiopetus
kollaboratiivisuus
lasten luova yhteistoiminta
responssi
vuorovaikutus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
petra_kumpulainen_pro_gradu.pdf 1.247Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record