Arvostelukirjoitelmien äärellä : palaute- ja arviointimallin kehittäminen ja testaaminen alakoulun kirjoittamisen opetuksen tarpeisiin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181703
Title: Arvostelukirjoitelmien äärellä : palaute- ja arviointimallin kehittäminen ja testaaminen alakoulun kirjoittamisen opetuksen tarpeisiin
Alternative title: At the Reviews : Developing a Feedback and Evaluation Model for the Elementary School's Writing Education
Author: Laukkanen, Noora
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181703
http://hdl.handle.net/10138/162905
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: A versatile understanding of different text types and producing texts according to those are important skills to be learned at school. It is important that teacher is capable of evaluating different text types written by students and give constructive feedback out of those. The purpose of this research is to find out what elements a teacher should take into account when giving feedback and evaluating student written reviews. In this research a feedback and evaluation model will be created. A teacher can use the model when evaluating whether or not typical features of review exist in student written texts and give constructive feedback of writing for the students. Functionality of the model will be tested in practice in this research. This qualitative research was implemented in two phases. Research material of the first phase consisted drama reviews written by one fifth grade class' students (total 21). Reviews were analyzed by using genre analysis and based on analyzed reviews and earlier theories a feedback and evaluation model was created as well as tested against the research material. On the second phase of the research three teachers tested the feedback and evaluation model in practice. The teachers were then interviewed and the interviews were analyzed with content analysis. Based on the student texts' analysis and earlier theories the selected parts to be viewed from reviews written by students were review's sections and structure, own voice, paragraphing, vividness and distinctiveness of language, and length of text. These parts were then divided into more detailed questions. The material's drama reviews' structure mainly consisted explanations of writer's opinion. In addition the reviews' presented well the description of writer's own viewing experience. The occurrence of any evaluated part was not directly linked to the occurrence of other parts. The teachers found out that use of the feedback and evaluation model was helpful. Based on their opinions the most useful parts were own voice, vividness and distinctiveness of language, and review's sections and structure out of which remarkably important was opinion. Paragraphing was found out to be least useful. In addition a new part, theme, came up and it had not been taken into account in the model. Based on the teachers' opinions it can be deduced that the feedback and evaluation model is helpful in both planning the actual teaching as well as in giving feedback. It would be good to develop the model so that it would concentrate more clearly on inspecting review's content rather than formal things like paragraphing or length of text.Monenlaisten tekstilajien ymmärtäminen ja niiden mukaisten tekstien tuottaminen ovat tärkeitä koulussa opittavia taitoja. Opettajan on tärkeää osata arvioida oppilaiden kirjoittamia erityyppisiä tekstejä ja antaa niistä rakentavaa palautetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä asioita opettajan tulisi tarkastella antaessaan palautetta oppilaiden kirjoittamista arvosteluista ja arvioidessaan niitä. Tutkimuksessa kehitetään palaute- ja arviointimalli, jota käyttämällä opettaja voi arvioida, toteutuvatko oppilaiden kirjoittamissa teksteissä arvostelulle tyypilliset piirteet ja antaa oppilaille rakentavaa palautetta kirjoittamisesta, sekä testataan mallin toimivuutta käytännössä. Tämä laadullinen tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen tutkimusaineisto koostui yhden luokan oppilaiden viidennellä luokalla kirjoittamista näytelmäarvosteluista (yht. 21). Arvostelut analysoitiin genreanalyysia käyttäen ja niiden sekä aiemman teoriatiedon pohjalta luotiin palaute- ja arviointimalli, jota myös testattiin aineistoon. Tutkimuksen toisessa vaiheessa kolme opettajaa testasi palaute- ja arviointimallin käyttöä. Opettajat haastateltiin, ja haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Oppilasteksteistä tehdyn analyysin sekä aiemman teoriatiedon pohjalta oppilaiden kirjoittamista arvosteluista tarkasteltaviksi osa-alueiksi määriteltiin arvostelun osat ja rakenne, oma ääni, kappalejako, kielen värikkyys ja omaperäisyys sekä tekstin pituus. Nämä jakautuivat vielä tarkentaviin kysymyksiin. Aineiston näytelmäarvostelujen rakenne koostui enimmäkseen kirjoittajan mielipiteen esittelystä. Lisäksi arvosteluissa tuli hyvin esiin oman katsomiskokemuksen kuvailu. Minkään arvioitavan osa-alueen esiintyminen ei ollut suoraan sidoksissa muiden osa-alueiden esiintymiseen. Opettajat kokivat palaute- ja arviointimallin käytön kokonaisuudessaan hyödylliseksi. Toimivimmat osa-alueet olivat heidän näkemyksensä mukaan oma ääni, kielen värikkyys ja omaperäisyys ja arvostelun osat ja rakenne, josta erityisen tärkeäksi nousi mielipide. Tarpeettomimpana koettiin kappalejako. Lisäksi esiin nousi uutena osa-alueena teema, jota mallissa ei ollut huomioitu. Opettajien näkemysten perusteella voi päätellä, että palaute- ja arviointimalli on hyödyllinen sekä opetuksen suunnittelussa että palautteen antamisessa. Mallia olisi hyvä kehittää niin, että se keskittyisi selkeämmin arvostelun sisällön tarkasteluun ja jättäisi ulkonaiset seikat, kuten kappalejaon ja tekstin pituuden, huomiotta.
Subject: tekstilajit
arvostelu
palaute
arviointi
arviointimalli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record