Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen : tarkastelussa nuorten toimijuus

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181678
Title: Ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen ja uudelleen aloittaminen : tarkastelussa nuorten toimijuus
Author: Tuominen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181678
http://hdl.handle.net/10138/162908
Thesis level: master's thesis
Abstract: In different sectors of education percentage of school drop outs is highest in upper secondary vocational school even though dropping out has decreased in recent years. When discussed about dropping out, it's essential to recognize when it's about increasing risk of alienation and when it's necessary for individual's life. The purpose of this research it to offer a new point of view that considers life choices and turning points as process that continues individually and multidimensionally. In this research interest focus on agency behind dropping out and situational actors that lead to decisions to drop out. The theoretical framework concentrates changes in youth and working life, situational actors behind school drop outs and agency as individual's power to shape their life circumstances by choosing their actions. The research was carried out qualitatively. The data was collected in October 2015 and is based on open interviews that were analyzed using content analysis. In this research nine individual interviews were used. Interviewees were young persons who had quitted at least once in upper secondary vocational school and started another education or got employed after dropping out. Interviews indicated human agency as active operations that contain ability to picture alternative course of actions and possible future outcomes. In narrations agency can be seen as interaction that is strongly combined to time. Decision making is influenced by the past, present and future. As active and planned decision making, narrations show that agency is limited or allowed by structural and social actors that guide individual's actions and decision making. In narrations situational actors that lead to quitting, appeared to be set of various actors that eventually lead to limited agency and quitting school.Keskeyttämisprosentti eri koulutussektoreittain tarkasteltuna on korkein ammatillisessa koulutuksessa, vaikka keskeyttäminen on vähentynyt viime vuosina. Tarkasteltaessa koulutuksen keskeyttämistä on tavoiteltavaa tunnistaa, onko kyse syrjäytymisen riskiä lisäävästä ongelmallisesta keskeyttämisestä vai yksilön kannalta positiivisesta ratkaisusta. Tutkielmani tavoitteena oli tarjota koulutuksen keskeyttämisen tarkasteluun näkökulma, jossa elämän valintatilanteita ja käännekohtia tarkastellaan prosessina, joka jatkuu yksilöllisesti ja moniulotteisesti. Tutkielmani teoreettinen viitekehys koostui nuoruuteen ja työelämään liittyvistä murroksista, keskeyttämisen taustalla olevista tilannetekijöistä sekä toimijuudesta yksilön kykynä valita tekonsa ja toimintatapansa, ja näin ollen yksilön mahdollisuuteen vaikuttaa elämänkulkuunsa. Toteutin tutkimukseni kvalitatiivisesti. Lokakuussa 2015 keräsin aineistoni haastattelemalla yhdeksää nuorta, jotka olivat aiemmin keskeyttäneet vähintään yhden ammatillisen koulutuksen ja jatkaneet myöhemmin uusien opintojen tai työelämän parissa. Esitin haastateltavilleni avoimia kysymyksiä, jotka nauhoitin ja analysoin käyttäen metodina sisällönanalyysiä. Nuorten toimijuus näyttäytyi kertomuksissa aktiivisena toimintana, jota luonnehti kyky kuvitella toimintavaihtoehtoja sekä mahdollisia tulevaisuuden näkymiä. Toimijuus voidaan nähdä vahvasti aikaan sidottuna vuorovaikutuksellisena toimintana, jossa on nähtävissä samanaikaisesti menneen ajan vaikutus sekä orientoituminen käsillä olevaan ja tulevaan aikaan. Aktiivisen ja suunnitelmallisen päätöksenteon ohella kertomuksissa ilmenevät rakenteiden ja yhteiskunnallisten lainalaisuuksien kaltaiset toimijuutta rajoittavat sekä mahdollistavat tekijät, jotka ohjaavat yksilön toimintaa ja valintojen tekoa. Keskeyttämiseen kietoutuneet tilannetekijät näyttäytyivät haastatteluissa moninaisena joukkona, jotka lopulta johtivat toimijuuden rajoittumiseen ja koulutuksen keskeyttämiseen.
Subject: upper secondary vocational education and training
school drop outs
agency
ammatillinen koulutus
koulutuksen keskeyttäminen
toimijuus
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record