Luokanopettajien näkemyksiä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181690
Title: Luokanopettajien näkemyksiä koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä
Alternative title: Class teachers' views on exploitation of out of school learning environments
Author: Nieminen, Heini
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181690
http://hdl.handle.net/10138/162909
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. According to literature and former study children's operating environments have become more diversified and schools should take into account the possibilities offered by informal learning environments. Exploitation of out of school environments can be seen to support learning. The study examined the views of class teachers' about using informal learning environments from the perspectives of learning, class teacher's work and possible ways to support the use of informal learning environments. Methods. Eighteen class teachers that work in Lahti, took part to this study. Research material was gathered in February and in March 2015 using an electronic questionnaire. The open ended questions were in an important role in the electronic questionnaire. Research material was analyzed with content analysis. The quantification was also utilized as part of the analysis. Results and conclusions. The study showed that the nature and various cultural sites were the main informal learning environments that class teachers utilized in their teaching. Exploitation of out of school learning environments was considered important from the perspective of child's learning although the exploitation of environments can bring challenges to teacher's work, especially from the perspective of time management. Exploitation of environments was considered to bring variation to class teachers work. Exploitation of informal learning environments was seen to increase motivation to learn as well as to support remembering. The lack of resources and the location of the school were considered to affect the utilization of environments. The exploitation of environments was supported by the cultural program and also the interaction in work communities was considered important way to support the use of environments. However, the support was seen as inadequate, and additional support was needed, especially reduction of transport costs as well as additional information to classroom teachers were considered important ways to support the use of informal learning environments. The study shows, that despite of factors limiting the exploitation of informal learning environments, teachers experience that environments are important in learning.Tavoitteet. Kirjallisuuden ja tutkimusten mukaan lasten toimintaympäristöt ovat monipuolistuneet ja kouluissa tulisikin huomioida informaalien oppimisympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisen nähdään tukevan oppimista. Tutkimuksessa tarkasteltiin luokanopettajien näkemyksiä informaalien oppimisympäristöjen hyödyntämisestä lapsen oppimisen, luokanopettajan työn ja mahdollisten kehityskeinojen näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui kahdeksantoista luokanopettajaa, jotka työskentelevät Lahdessa. Tutkimusaineisto kerättiin helmi–maaliskuussa 2015 elektronisen kyselylomakkeen avulla. Avoimet kysymykset olivat keskeisessä roolissa elektronisessa kyselylomakkeessa. Tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysilla. Analysoinnissa hyödynnettiin myös kvantifiointia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että luonto ja erilaiset kulttuurikohteet olivat keskeisimpiä informaaleja oppimisympäristöjä, joita luokanopettajat hyödynsivät opetuksessaan. Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt koettiin tärkeiksi lapsen oppimisen näkökulmasta, vaikka niiden hyödyntämisen nähtiinkin tuovan haasteita luokanopettajan työhön etenkin ajankäytön näkökulmasta. Ympäristöjen hyödyntämisen koettiin kuitenkin tuovan vaihtelua luokanopettajan työhön. Keskeisimmäksi syyksi ympäristöjen hyödyntämiselle luonnehdittiin käytännönläheisyyttä. Ympäristöjen hyödyntämisen nähtiin lisäävän motivaatiota sekä tukevan opittavan asian muistamista. Resurssien puutteen ja koulun sijainnin koettiin vaikuttavan merkittävästi ympäristöjen hyödyntämiseen. Informaalien ympäristöjen hyödyntämistä tuettiin kulttuuriohjelman avulla sekä työyhteisössä tapahtuvalla vuorovaikutuksella. Tuki nähtiin kuitenkin riittämättömäksi ja lisätukea kaivattiin etenkin kuljetuskustannusten vähentämiseen sekä lisäinformaation tarjoamiseen luokanopettajille. Lisäksi uuden opetussuunnitelman koettiin tuovan tukea ympäristöjen hyödyntämiseen. Tutkimukseni osoittaa, että huolimatta informaalien ympäristöjen hyödyntämistä rajoittavista tekijöistä, luokanopettajat kokevat kyseiset ympäristöt tärkeiksi oppimisessa.
Subject: oppimisympäristö
informaali oppimisympäristö
koulun toimintakulttuuri
oppimisen kaikkiallisuus
merkityksellinen oppiminen
alakoulu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record