Mikä kerros taloa huojuttaa? : Opiskelukyvyn talomalli opintojen pitkittymisen selittäjänä Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181706
Title: Mikä kerros taloa huojuttaa? : Opiskelukyvyn talomalli opintojen pitkittymisen selittäjänä Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa
Author: Mäkelä, Maria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181706
http://hdl.handle.net/10138/162912
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The aim of this research was to examine which things in the study ability house model (Kurri, 2006) influenced the Behavioural Sciences students' study progress. The students' experiences of problems in studying, prolongation of studies and things that advanced their studies were the subjects of this research. The study ability house model, which is based on the concept of study ability and consists of four floors that are in constant interaction with each other, was used as the frame for analysis. Previous researches have emphasized student-based reasons for study problems and working in particular has been seen as a significant cause for delayed studies. The goal of this study was to collect the experiences of a large respondent group and compare the results with their study progression speed. The students' study ability was meant to be surveyed according to the responses. Methods. This research was a questionnaire study. Responses amounted to the number of 86 and they were analysed using classical content analysis utilizing quantification, thematising and content breakdown. The study ability house model was used as the frame of analysis. The Microsoft Office 2013 Excel-program and the SPSS-software were used to help the analysis. The methods supported the aims of the research. Results and conclusions. The research showed that the reasons for the examinees' prolonged studies and the things that advanced their studies were largely parallel to the previous researches. These reasons divided rather evenly to the study ability house model's floors. The most significant factors that prolonged studies were working alongside studies, poor student counselling and personal reasons. Good motivation, studies' meaningfulness, working alongside studies, good team spirit in university, making friends in university and the support received from them were experienced as the most important aspects that advanced studies.Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä opiskelukykytalon (Kurri, 2006) kerroksien asiat vaikuttavat käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden opintojen etenemiseen. Tutkimuskohteena olivat opiskelijoiden kokemukset opintojen ongelmista, opintojen viivästymisestä sekä opintoja edistäneistä asioista. Analyysirunkona käytetty opiskelukykytalo perustuu opiskelukyvyn käsitteelle ja se muodostuu neljästä toistensa kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevasta kerroksesta. Aiemmat tutkimukset ovat painottaneet opiskelijalähtöisiä syitä opintojen ongelmissa ja etenkin työssäkäynnin on katsottu olevan merkittävä syy opintojen hidastumiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä kokemuksia suurelta vastaajajoukolta ja verrata tuloksia opintojen etenemisnopeuteen. Vastauksien perusteella oli tarkoitus tarkastella opiskelijoiden opiskelukykyä. Menetelmät. Tutkimus oli kyselylomaketutkimus. Vastauksia kertyi 86 kappaletta ja ne analysoitiin klassisella sisällönanalyysilla kvantifiontia, teemoittelua ja sisällön erittelyä apuna käyttäen. Opiskelukykytalo toimi analyysin runkona. Analyysin apuna käytettiin Microsoft Office 2013 Excel-ohjelmaa sekä SPSS-ohjelmistoa. Menetelmät tukivat tutkimuksen tavoitteita. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että tutkittavien opintojen pitkittymisen syyt sekä opintoja edistäneet asiat olivat monin osin samassa linjassa edeltävien tutkimuksien kanssa. Opiskelukykytalon kerroksiin nämä syyt jakaantuivat melko tasaisesti. Merkittävimmät opintoja hidastaneet tekijät olivat työskentely opintojen ohessa, opintojen huono ohjaus sekä henkilökohtaiset syyt. Opintoja edistäneistä asioista tärkeimmiksi oli koettu hyvä motivaatio, opintojen mielekkyys, työskentely opintojen ohessa, ystävien saaminen yliopistosta ja heiltä saatu tuki sekä hyvä ryhmähenki yliopistossa.
Subject: opiskelukyky
opintojen pitkittyminen
opintojen ongelmat
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record