Masennus- ja ahdistusoireiden yhteydet interleukiini-6:een ja C-reaktiiviseen proteiiniin : MIDUS-poikkileikkaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181693
Title: Masennus- ja ahdistusoireiden yhteydet interleukiini-6:een ja C-reaktiiviseen proteiiniin : MIDUS-poikkileikkaustutkimus
Author: Korjonen, Tiina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181693
http://hdl.handle.net/10138/162914
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objective. The association of depression with inflammation has been well established. Nevertheless, it is still unclear how age or gender affect the association or do unhealthy lifestyles mediate the association. The association of anxiety and specific anxiety disorders with inflammation has been studied much less and current results concerning this association are conflicting. Some results suggest that only the somatic component of anxiety, anxious arousal, is associated with inflammation. The aim of the present study was to investigate whether depressive and anxiety symptoms are associated with markers of inflammation, namely C-reactive protein and interleukin-6, at population level. The effect of health and lifestyle related variables are adjusted. Also, possible interactions between gender and inflammation as well as age and inflammation on depressive and anxiety symptoms are examined. Methods. The data is from a national sample gathered in the United States of America between 2004 and 2005. The subjects (n=1137) were 34–84 years old, the mean age being 54,28. 56,4 % were women. Blood CRP and IL-6 concentrations were gathered and analysed. Depressive symptoms were measured with the Center for Epidemiological Studies Depression Inventory (CES-D). The Mood and Anxiety Symptom Questionnaire (MASQ) was used to measure two anxiety symptom groups: general anxious distress and anxious arousal. Results and conclusions. The results were that higher levels of IL-6 and CRP predicted more depressive symptoms as well as symptoms of anxious arousal. General anxious distress was not associated with inflammation. This study implies that depressive and some anxiety symptoms are associated with inflammation at population level. However, all of the significant associations were partly (IL-6) or completely (CRP) explained by lifestyles. Causal relationships between lifestyles, depression, anxious arousal and inflammation remain unclear and require more research. These results support the hypothesis that inflammation is only associated with the somatic arousal component of anxiety. Supporting former results the association of anxious arousal with CRP was found only in men.Tavoitteet. Masennuksen ja tulehduksen yhteydestä on paljon tutkimusnäyttöä, mutta on vielä epäselvää selittävätkö elämäntavat tämän yhteyden ja miten ikä tai sukupuoli vaikuttavat siihen. Ahdistuneisuushäiriöiden tai -oireiden yhteyttä tulehdukseen on tutkittu vasta vähän ja tulokset ovat ristiriitaisia. Aiemmat tutkimukset viittaavat siihen, että tulehdus voi olla yhteydessä vain ahdistukseen liittyviin somaattisiin virittymisoireisiin. Tämä tutkimus tarkastelee masennus- ja ahdistusoireiden yhteyttä kahteen tulehduksen biomarkkeriin: C-reaktiiviseen proteiiniin (CRP) ja interleukiini-6:een (IL-6). Hypoteesina on, että masennusoireet ovat yhteydessä CRP:hen ja IL-6:een. Lisäksi tarkastellaan ovatko ahdistusoireet ilman virittymisoireita ja ahdistukseen liittyvät somaattiset virittymisoireet yhteydessä tulehdusmarkkereihin. Tutkimuksessa tarkastellaan selittyvätkö mainitut yhteydet elämäntapoihin liittyvillä tekijöillä. Lisäksi tarkastellaan, onko tulehduksella ja iällä tai tulehduksella ja sukupuolella yhteisvaikutusta masennus- tai ahdistusoireisiin. Menetelmät. Tutkimus perustuu Yhdysvalloissa vuosina 2004-2005 kerättyyn kansalliseen otokseen. Koehenkilöt (n=1137) olivat iältään 34–84-vuotiaita keski-iän ollessa 54,28 vuotta. Naisia oli 56,4 %. Koehenkilöiden antamasta verinäytteestä analysoitiin CRP ja IL-6 -pitoisuudet. Masennusoireita mitattiin Center for Epidemiological Studies Depression Inventory (CES-D) -kyselyllä. Molempia ahdistusoireryhmiä mitattiin Mood and Anxiety Symptom Questionnaire (MASQ) -kyselyllä, jossa oli kaksi osaa: yleistä ahdistuneisuutta (engl. general distress anxious) mittaava ja ahdistunutta virittymistä (engl. anxious arousal) mittaava. Tulokset ja johtopäätökset. Hypoteesin mukaisesti molemmat tulehdusmarkkerit (IL-6 ja CRP) olivat yhteydessä masennukseen. Yleiset ahdistusoireet eivät olleet yhteydessä kumpaankaan tulehdusmarkkeriin. Sen sijaan ahdistuneisuuteen liittyvät virittymisoireet olivat yhteydessä kumpaankin tulehdusmarkkeriin, mikä viittaa aiemman tutkimuksen kanssa siihen, että vain ahdistuksen virittymisoireet ovat yhteydessä tulehdukseen. Kaikki löydetyt yhteydet selittyivät osaksi (IL-6) tai kokonaan (CRP) elämäntavoilla. Kausaalisuhteet näiden tekijöiden välillä jäävät kuitenkin epäselväksi ja vaativat lisätutkimusta. CRP:llä ja sukupuolella oli yhteisvaikutus ahdistuneeseen virittymiseen: miehillä, joilla oli korkea CRP, oli enemmän ahdistukseen liittyviä virittymisoireita, mikä on havaittu myös aiemmissa tutkimuksissa.
Subject: ylivireys
Subject (yso): masennus
ahdistus
tulehdus
terveyskäyttäytyminen
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record