Työnhakijoiden vaikutelman hallinta videotyöhaastattelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181700
Title: Työnhakijoiden vaikutelman hallinta videotyöhaastattelussa
Alternative title: Job applicants' impression management during a video job interview
Author: Aalto, Valpuri
Other contributor: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181700
http://hdl.handle.net/10138/162916
Thesis level: master's thesis
Discipline: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Abstract: The aim of the thesis is to describe and understand how job applicants try to control their impression management during a video job interview. Video job interview is rather a new phenomenon which has not yet been studied in the field of speech communication, and there is hardly any previous studies. Another central theme in this thesis is impression management which has been studied in disciplines such as economics and psychology. The thesis concentrates on how job applicants prepare for impression management and what kinds of assertive tactics they use during a video job interview. Also, nonverbal communication during assertive tactics is studied. The data consisted of eight (8) semi-structured interviews and observations of interviewees' video data. All the interviewees had participated in a video job interview in 2015. The data was analyzed using grounded theory and deductive content analysis. The first method was used in the analysis of preparation for impression management and the latter in the analysis of assertive tactics. According to the results, job applicants' preparation for impression management consisted of message planning and orientation. Taking notes and rehearsing were emphasized in message planning. Different emotions were central in orientation. The interviewees used five different assertive tactics during the video job interviews. The tactics were 1) enhancement 2) self-promotion 3) fit-with-organization 4) personal stories and 5) overcoming obstacles. The most used tactic was enhancement. The interviewees maintained eye contact to webcam and smiled a little during assertive tactics. Based on this research, impression management is seen as a process which starts already when the job applicant starts to prepare for the video job interview. Unlike previous research, interviewees did not use self-promotion tactic very much. Video job interview seems to resemble more of a public speaking than an interview. Further research could be conducted for examining on how culture or gender affects the use of impression management tactics in a video job interview.Tutkielman tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää, miten työnhakijat pyrkivät hallitsemaan antamaansa vaikutelmaa videotyöhaastattelussa. Videotyöhaastattelu on ajankohtainen ilmiö, jota ei ole juurikaan tutkittu puheviestinnässä. Keskeinen teema tutkielmassa on vaikutelman hallinta, johon liittyvä kirjallisuus on keskittynyt pääosin kauppatieteen ja psykologian aloille. Videotyöhaastatteluista tutkitaan sitä, miten työnhakijat valmistautuvat vaikutelman hallintaan ja millaisia assertiivisia eli positiiviseen vaikutelmaan pyrkiviä verbaalisia taktiikoita työnhakijat käyttävät videotyöhaastattelun aikana. Lisäksi tarkastellaan nonverbaalista viestintää assertiivisten taktiikoiden aikana. Tutkimuksen aineisto koostui kahdeksasta (8) teemahaastattelusta sekä haastateltavien videotyöhaastattelujen havainnoinnista. Haastateltavat olivat olleet videotyöhaastattelussa vuoden 2015 aikana. Aineistoa tutkittiin aineisto- ja teorialähtöisellä analyyseillä, josta ensimmäistä hyödynnettiin valmistautumisen ja jälkimmäistä taktiikoiden tarkastelussa. Tuloksiksi saatiin, että työnhakijoiden valmistautuminen vaikutelman hallintaan sisälsi viestinnän suunnittelemista ja orientoitumista. Viestinnän suunnittelemisessa korostuivat kirjoittaminen ja harjoittelu. Orientoitumisessa keskiössä olivat erilaiset tunteet. Haastateltavat käyttivät videotyöhaastattelun aikana viittä eri assertiivista taktiikkaa. Näitä olivat 1) vahvistaminen 2) mainostaminen 3) organisaatioon sopivuus 4) henkilökohtaisten tarinoiden kertominen ja 5) haasteista suoriutuminen. Eniten taktiikoista käytettiin vahvistamista. Haastateltavat suuntasivat katseensa kohti kameraa ja hymyilivät jonkin verran assertiivisten taktiikoiden aikana. Tämän tutkimuksen tulokset erosivat aiemmista tutkimuksista siten, että vaikutelman hallinta nähdään prosessina, joka alkaa jo videotyöhaastatteluun valmistautumisesta. Aikaisemmista tutkimuksista poiketen haastateltavat eivät käyttäneet paljon mainostamisen taktiikkaa. Videotyöhaastattelu näyttäisi muistuttavan enemmän esiintymistilannetta kuin haastattelua. Jatkossa voisi tutkia ainakin sitä, miten kulttuuri tai sukupuoli vaikuttaa vaikutelman hallinnan taktiikoiden käyttöön videotyöhaastattelussa.
Subject: puheviestintä
vaikutelman hallinta
videotyöhaastattelu
assertiivinen taktiikka


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record