Tutkimuksellinen maastossa oppiminen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181709
Title: Tutkimuksellinen maastossa oppiminen
Author: Nordström, Tuija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181709
http://hdl.handle.net/10138/162917
Thesis level: master's thesis
Abstract: Introduction. The purpose of this research was to describe and understand third grade pupils learn in field education by inquiry-based learning. Field work and outdoor learning are an essential part of environmental education and inquiry-based learning is just typical for the natural sciences. This thesis based on open inquiry-based learning 5E- operations model. The part of this 5E-models are engage, explore, explain, elaborate and evaluate. I was participate in Helsinki university department of teacher education Lumo centre organizer Luma messenger operation. Lumo centre of the University of Helsinki has been supporting inspiring high-quality formal and non-formal education in natural sciences and maths. The participants, five third degree pupils were followed up under their working in field work in seashore. Methodology. The data of the study had been collected by videotaping the pupils during the field work on the seashore in April 2015. Some day after that field work I did stimulated recall interview. The research is qualitative by nature and can be characterized as a qualitative design-based research. The case study centers on five pupils learning during field education. The data was analysed using content analysis. Results and conclusions. The main result of the study is that during the field education pupils were motivated and they do research. Teachers support for pupils varied during this inquiry based learning. Pupils work enthusiastic during field work with others and with teachers. Pupils particularly discuss from topic and they observe, do measurement and enter/write on the research results. During the field work pupils were guided structured research form. There was found all characteristics from 5E- operations model from pupils field work besides assessment. During stimulated recall –interview pupils also assessment their own action and their group action in seashore.Tavoitteet. Tavoitteenani tässä pro gradu tutkimuksessa oli kuvailla ja tutkia kolmasluokkalaisten tutkimuksellisen oppimisen (inquiry-based learning) toteutumista maasto-opetuksen aikana. Maasto-opetus on hyvin olennainen osa ympäristö- ja luonnontiedon opetusta ja tutkimuksellisuus on juuri luonnontieteiden opetukselle tyypillinen lähestymistapa. Tutkimukseni pohjautuu avoimen tutkimuksellisuuden 5E-toimintamalliin. Tässä mallissa tutkimuksellisuus on jaettu motivoitumisen, tutkimisen, selittämisen, soveltamisen ja arvioinnin osuuksiin. Menetelmät. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus. Osallistuin keväällä 2015 Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen alaisen Lumo-keskuksen järjestämään LumaLähetit toimintaan maasto-opetus ryhmässä ja keräsin aineiston tutkimukseeni tämän toiminnan aikana. Tarkastelin oppilaiden toimintaa maastossa videohavainnoinnin keinoin ja havainnointia syvensin stimulated recall -haastattelulla. Analysoin aineiston sisällönanalyysilla teemoittelemalla pelkistettyjä lauseita kokoaviksi käsitteiksi. Tulokset ja johtopäätökset. Maasto-opetuksessa tutkimuksellisuudessa oli piirteitä sekä avoimesta että suljetusta toimintamallista. Oppilaat toimivat innostuneesti yhdessä toistensa ja opettajan kanssa. Innostuneisuus näkyi mm. runsaana aiheesta keskusteluna ja kiinnostuksena aihetta kohtaan. Maastossa oppilaiden toimintaa ohjasi strukturoitu tutkimuslomake. Maastotoiminnassa oli piirteitä kaikista E-mallin mukaisesta tutkimuksellisen oppimisen jaksoista arviointia lukuun ottamatta. Voimakkaimmin tutkimuksellisuus ilmeni maasto-opetuksen aikana oppilaiden runsaana asiasta keskusteluna ja ympäristön havainnointina. Oppilaiden käyttämät ilmaisut maastossa liittyivät vesiympäristöjen havainnointiin ja vertailuun. Stimulated recall –haastattelussa nousi oppilaiden puheessa esille myös, motivoituminen, ilmiöiden selittäminen ja arviointi omasta- ja ryhmän toiminnasta. Tuloksista voidaan päätellä, että tutkimuksellisuuden periaatteet voivat toteutua myös strukturoidun toiminnan sisällä oppilaiden ilmiöitä koskevissa keskusteluissa opettajan antaman tuen laadun ja määrän vaihdellessa tilanteen mukaan.
Subject: maasto-opetus
ympäristö- ja luonnontieto
alakoulu
tutkimuksellinen oppiminen
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
gradu koko versio.pdf 1.830Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record