Kasvatusjärjestys Opettaja-lehden kasvatusvastuuta koskevan kirjoittelun tuottamana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181714
Title: Kasvatusjärjestys Opettaja-lehden kasvatusvastuuta koskevan kirjoittelun tuottamana
Author: Heikkinen, Meeri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181714
http://hdl.handle.net/10138/162918
Thesis level: master's thesis
Abstract: Family's and school's educational responsibilities are being discussed in the public media. Studies show that there is no consensus on what educational role the parents and school teachers should have. Especially parents are being judged by their lack of participation in child-rearing. In this sociological study education is considered as a social and political phenomenon in the framework of social constructionism. The purpose of this study was to describe, analyze and interpret Teacher Magazine's discourses of family's and school's educational responsibilities. The discursive processes in which the power relationships between parents and schools are constructed were examined. In addition, attention was paid to the education politics that can be traced behind these discourses. The research material consisted of 30 articles between the years 2013–2015 from Teacher Magazine which is a professional journal for teachers in Finland. The research material was gathered from the archive service of the internet site of the Teacher Magazine. The analysis was carried out using qualitative methods such as critical discourse analysis and power analysis. The results of this study shows the variation of discourses in Teacher Magazine's articles concerning family's and school's educational responsibilities. Discourses that present teaching as the main responsibility of schools, produce familist interpretations of the question of responsibility, object the idea of parents been patronized by the society and emphasize the shared responsibility of all adults and the holistic care of children were found from the research material. These discourses produce conflicting image of the educational role of the parents and the teachers. Based on the power analysis, three hegemonic discourses were identified. Two of these hegemonic discourses are the ones that present teaching as the main responsibility of schools and produce familist interpretations of the question of responsibility. The bourgeois politics of education were traced behind these two discourses that produce the hierarchical relationship between family and school. The politics of a welfare society was traced behind the third hegemonic discourse that emphasizes the shared responsibility of all adults and by doing that produces more equal power relationship between family and school.Mediassa kodin ja koulun välisestä kasvatusvastuun jakamisesta käydään jatkuvaa keskustelua. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvatusvastuun jakamisesta ei olla päästy yksimielisyyteen. Erityisesti vanhempia syyllistetään kasvatustehtävien laiminlyömisestä. Tutkielmassa kasvatus ymmärretään sosiaalisen konstruktivismin viitekehyksessä sosiologisesta näkökulmasta yhteiskunnallisena ja poliittisena ilmiönä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, analysoida ja tulkita Opettaja-lehden kasvatusvastuuta koskevaa kasvatuspuhetta. Tutkimuksessa tarkastellaan perheen ja koulun kasvatusvastuuseen liittyviä puhetapoja eli diskursseja ja sitä, miten nämä diskurssit rakentavat kasvatukseen liittyviä valtasuhteita. Tutkielmassa tarkastellaan myös kasvatuspuheen taustalla vaikuttavia kasvatuspolitiikan muunnoksia. Tutkimusaineisto koostui kolmestakymmenestä Opettaja-lehden kasvatusvastuuta koskevasta kirjoituksesta vuosilta 2013–2015. Opettaja-lehti on opettajille tarkoitettu ammattijärjestön lehti Suomessa. Aineisto kerättiin Opettaja-lehden internetsivuston arkistosta, jossa lehdet ovat saatavilla näköislehtinä. Laadullisina menetelminä aineiston analyysiin sovellettiin diskursiivista ja kriittistä analyysitapaa sekä valta-analyysiä. Tutkimuksen tuloksena esiteltiin kasvatuspuheen diskursiivista variaatiota. Aineistosta nostettiin esille kasvatusvastuuta koskevia puhetapoja, jotka nimettiin koulun opetustehtävää painottavaksi diskurssiksi, familistiseksi diskurssiksi, holhoamista vastustavaksi diskurssiksi, jaetun vastuun diskurssiksi sekä huolenpito diskurssiksi. Nämä diskurssit tuottavat yhdessä paikoittain ristiriitaista kuvaa kasvatusvastuusta. Perheen ja koulun välistä valta-suhdetta tuotetaan valta-analyysin perusteella kolmen valta-aseman saaneen diskurssin voimin. Nämä hegemoniset diskurssit ovat koulun opetustehtävää painottava diskurssi, familistinen diskurssi sekä jaetun vastuun diskurssi. Porvarillista kasvatuspolitiikkaa edustavien koulun opetustehtävää painottavan diskurssin ja familistisen diskurssin tuottama kasvatusjärjestys on hierarkkinen ja koulun valta-asemaa korostava. Aineistossa eniten esiintynyt jaetun vastuun diskurssi edustaa puolestaan hyvinvointivaltiollista kasvatuspolitiikkaa rakentaen perheen ja koulun valtasuhdetta tasavertaisemmaksi.
Subject: perhe
koulu
opetus
kasvatus
kasvatusvastuu
kasvatussosiologia
kasvatuspolitiikka
valta
kriittinen diskurssianalyysi
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record