”Se itseilmaisun riemu ja yhdessä tekeminen kantaa” : Taidepedagogiset keinot 3–5-vuotiaiden lasten yhteistoiminnan ja inkluusion edistäjinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181682
Title: ”Se itseilmaisun riemu ja yhdessä tekeminen kantaa” : Taidepedagogiset keinot 3–5-vuotiaiden lasten yhteistoiminnan ja inkluusion edistäjinä
Author: Ripatti, Tinka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181682
http://hdl.handle.net/10138/162919
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives.This study is part of a research project, Taikava. The purpose of the study is to examine how the pedagogy of teaching art can support the collaboration and inclusion of children between the ages of 3–5 years. The aim was to find out how the children are taken into account as individuals. It was also examined how the children's interaction can be supported. In addition, the aim was to find out the interaction situations in which the pedagogy of teaching art is used in kindergarten. It was also studied what kind of changes about the collaboration of the children appeared when the pedagogy of art was used in kindergarten. Methods. This study was conducted as a qualitative research. The material was collected by observing and interviewing. The observation happened in day-care centres in Vantaa. The aim was to observe the interaction between children and adults. In addition, four kindergarten teachers and four art pedagogues were interviewed to this study. The material was analyzed by using material-based analysis. Results and conclusions. The participants felt that children's needs and their co-operation can be supported by using the pedagogy of teaching art. They felt that the presence of an adult, a child-oriented perspective and a positive and supportive atmosphere was important when try to increase children's collaboration. They also valued the fact that adults increase children's participation and encourage them to work together. Art education was carried out as a planned or spontaneous activity in small-group sessions and the everyday interaction in other situations. The first year of Taikava brought some positive changes when it comes to children's collaboration and inclusion. Children's social skills, team spirit and the sense of belonging among others increased. Also the inclusion between children developed. Children made new friends. In addition, the bullying was decreased. It was felt that art became part of the everyday life.Tavoitteet. Tämä tutkimus on osa Taikava-hankkeen tutkimusta, ja tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten taidepedagogiikka edistää 3–5-vuotiaiden lasten yhteistoimintaa ja inkluusiota ryhmässä, jossa on tehostettua tukea tarvitsevia lapsia. On tutkittu, millä tavoin lapset huomioidaan yksilöinä ryhmässä taidepedagogiikan avulla. On myös haluttu tarkastella sitä, millaiset taidepedagogiset työtavat edistävät lasten yhteistoimintaa. Lisäksi tarkoituksena on ollut selvittää, millaisissa vuorovaikutustilanteissa taidepedagogisia työtapoja käytetään päiväkodissa. On myös selvitetty, millaisia muutoksia on havaittavissa lasten yhteistoiminnassa, kun käytetään taidepedagogisia työtapoja päiväkodissa. Menetelmät. Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusmenetelmänä on käytetty havainnointia sekä ryhmä- ja yksilöhaastattelua. Tutkimuksessa on havainnoitu Vantaalla sijaitsevissa päiväkodeissa lasten ja aikuisten välisiä vuorovaikutustilanteita. Lisäksi on haastateltu kyseisissä lapsiryhmissä työskenteleviä taidepedagogeja ja lastentarhanopettajia. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Aikuisen läsnäolo, lapsilähtöisyys, lasten osallisuuden lisääminen ja positiivisen, kannustavan sekä tasavertaisen ilmapiirin luominen koettiin lasten yksilöllistä huomioimista ja samalla yhteistoimintaa tukevaksi. Yhteistoiminnan kannalta pidettiin tärkeimpänä sitä, että toimitaan paljon yhdessä. Tutkittavissa lapsiryhmissä taidekasvatusta toteutettiin pääsääntöisesti pienryhmätoimintana suunnitellusti ja spontaanisti tuokioissa ja arjen muissa vuorovaikutustilanteissa. Taikava-hankkeen ensimmäisenä vuonna lasten välisessä yhteistoiminnassa ja inkluusiossa tapahtui positiivisia muutoksia. Lasten sosiaaliset taidot lisääntyivät, me-henki ja joukkoon kuulumisen tunne kasvoi, inkluusio lasten välillä kehittyi, uusia ystävyyssuhteita syntyi ja kiusaaminen väheni. Koettiin, että taiteesta tuli osa arkea.
Subject: lapset
inkluusio
yhteistoiminta
taidekasvatus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pro gradu.pdf 1.039Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record