Luokanopettajien ajatuksia sukupuolten tasa-arvosta ja sen edistämisestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181688
Title: Luokanopettajien ajatuksia sukupuolten tasa-arvosta ja sen edistämisestä
Author: Vihavainen, Aija
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181688
http://hdl.handle.net/10138/162925
Thesis level: master's thesis
Abstract: Aims. The new National Core Curriculum for primary education 2014 will highlight gender equality even more than the previous curriculum. Gender equality is taken into consideration through the concept of gender sensitivity. It means, for example, that the teacher recognizes her/his own ideas concerning gender and gender diversity and s/he is able to solve practises that lead to gendering. The goal in this thesis is to describe class teachers' ideas concerning gender and how they further promote gender equality in their teaching. In addition, I am interested in the differences teachers see between boys and girls in their classrooms. Methods. This is a qualitative study, which is based on four interviews of class teachers. The interviews were half structured, which meant that every interview was revolving around the same subject matter but in an order that fitted for each separate interview. One of the participants did not have a teacher qualification but this person had still worked as a class teacher for over 10 years. Two of the teachers were in the beginning of their careers and the third teacher had a longer career. The data was analyzed using content analysis, in which the data was first divided into smaller units and then grouped into different topics. Results and conclusions. The participants defined gender basically from a perspective that emphasized duality: men and women. Two of the teachers mentioned gender minorities. The realization of gender equality in schools divided opinions. Teachers had not thought or thought only a little of their own teaching from the gendered perspective. According to the teachers, gender equality is generally being applied through mixed-groups, equality and by handing out the same exercises to pupils. Three teachers felt that boys do not behave as good as girls at school. According to the results, it seems that teachers need more information concerning gender diversity and practices to promote gender equality. Without this information, it is very hard for a teacher to teach according to the new National Core Curriculum for primary education, which puts emphasis on gender sensitivity.Tavoitteet. Ensi syksynä voimaan astuva perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 nostaa aiempaa enemmän esille sukupuolten tasa-arvon. Sukupuolten tasa-arvoa tavoitellaan sukupuolitietoisella opetuksella. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että opettaja tiedostaa käsityksensä sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta sekä osaa purkaa sukupuolittavia käytänteitä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata luokanopettajien ajatuksia sukupuolesta, sukupuolten tasa-arvosta ja sitä, miten he edistävät sukupuolten tasa-arvoa opetuksessaan. Lisäksi olen kiinnostunut siitä, millaisia eroja opettajat näkevät tyttö- ja poikaoppilaiden välillä. Menetelmät. Tutkimus on laadullinen tutkimus, jossa aineisto hankittiin haastattelemalla neljää luokanopettajaa. Haastattelu oli puolistrukturoitu haastattelu, jossa jokaisessa haastattelussa keskusteltiin samoista aihepiireistä, mutta tilanteiseen sopivassa järjestyksessä. Haastatelluista luokanopettajista yhdellä ei ollut muodollista pätevyyttä, mutta hän oli työskennellyt luokanopettajana noin kymmenen vuoden ajan. Kaksi opettajaa oli työuransa alkupäässä, kolmannella opettajalla oli takanaan pitkä työkokemus. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysillä, jossa aineisto ensin pilkottiin osiin ja sitten ryhmiteltiin erilaisten aiheiden mukaan. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavat määrittelivät sukupuolia pääsääntöisesti kaksijakoisen sukupuoliskäsityksen, naisen ja miehen mukaan. Kaksi opettajaa mainitsi sukupuoli-vähemmistöjä. Sukupuolten tasa-arvo toteutumisesta koulussa opettajilla oli erilaisia mielipiteitä. Omaa opetustaan sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta opettajat eivät olleet pohtineet ollenkaan tai hyvin vähän. Opettajien mukaan sukupuolten välistä tasa-arvoa edistetään yleisesti sekaryhmillä, tasapuolisuudella ja samojen tehtävien antamisella. Kolme opettajaa koki, että pojat käyttäytyvät tyttöjä huonommin koulussa. Tulosten perusteella näyttää siltä, että opettajat tarvitsevat lisätietoa sukupuolten moninaisuudesta ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Ilman näitä tietoja opettajan on vaikea opettaa uuden opetussuunnitelman hengen mukaisesti, sukupuolitietoisesti.
Subject: sukupuoli
tasa-arvo
peruskoulu
opetussuunnitelma
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record