Lukukäsitteen opettaminen 1. luokan opettajan oppaissa : kolmen oppikirjasarjan vertailua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181702
Title: Lukukäsitteen opettaminen 1. luokan opettajan oppaissa : kolmen oppikirjasarjan vertailua
Author: Kuokkanen, Päivi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181702
http://hdl.handle.net/10138/162926
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Number sense lays the foundation for learning math, and it enables understanding numbers, learning mathematical concepts and skills and development of the strategies needed in solving mathematical problems. The different sections of number sense are the key contents to learn in the 1st grade according to the Core curriculum for basic education (2014). According to previous studies it is vital that child is guided to focus on numerosity. It has also been studied that the majority of Finnish teachers follow the instructions of a teacher's book when teaching math, which gives a clear message that it is important to analyse teacher's books. Mathematical conception should be diverse and create understanding of number sense by using concrete materials, pictures, speech and symbols and connecting math to the context of a child's everyday life. The goal of this thesis is to study how number sense is taught in three 1st grade math textbook series and to analyse how the conception happens in the teacher's books. As the data of this study I used 1st grade teacher's books meant for teaching mathematics called Open Kymppi 1, Tuhattaituri 1 and Opettajan tienviitta that is based on the Varga–Neményi method. All of these series cover the first school year. I studied the books for the whole school year and analysed the data with qualitative content analysis according to categories based on the theoretical framework of the study. I also made a comparison of the different textbook series. The various sections of number sense were taught in all of the teacher's books, but in slightly differing ways and with different emphasis. Counting skills were practised a lot in the teacher's books. Tuhattaituri and Opettajan tienviitta also emphasized learning the decompositions of numbers 1–10. Tienviitta was different from the other books: it trains the focusing on numbers more and the learning of number sense starts of without using numerals. Ordinal numbers were not taught in Open Kymppi. All books deemed concrete and active ways of learning the concept as important. Tuhattaituri and Opettajan tienviitta include plenty of active and playful exercises and conceptualization with concrete material representations. Open Kymppi did not reach to other books level on this.Lukukäsite on matematiikan oppimisen perusta, joka mahdollistaa lukujen ymmärtämisen, matemaattisten käsitteiden ja taitojen oppimisen sekä matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen tarvittavien strategioiden kehittymisen. Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa (2014) lukukäsitteen eri osa-alueet ovat 1. luokka-asteen keskeisimpiä opittavia sisältöjä. Aiempien tutkimusten mukaan lukukäsitteen kehityksen kannalta on olennaista, että lapsi ohjataan kiinnittämään huomiota lukumääriin. On myös tutkittu, että valtaosa suomalaisista opettajista toteuttaa matematiikan opetustaan matematiikan opettajan oppaan antamien ohjeiden mukaisesti, mikä antaa selkeän viestin siitä, että opettajan oppaiden tutkiminen on tärkeää. Matemaattisen käsitteenmuodostuksen tulisi olla monipuolista ja rakentaa oppilaan ymmärrystä lukukäsitteestä lapsen kokemusmaailman, toimintamateriaalien, kuvien, puheen ja symbolien kautta. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia, kuinka lukukäsite opetetaan kolmessa eri matematiikan 1. luokan oppikirjasarjassa ja tarkastella, minkä käsitteenmuodostuksen tapojen ja mallien mukaan eri oppaissa rakennetaan lukukäsitettä. Tutkimusaineistona olivat Open Kymppi 1 -oppaat (Sanoma Pro), Tuhattaituri 1 -opettajan oppaat (Otava) sekä Varga–Neményi-menetelmän mukaiset Opettajan tienviitta 1 -oppaat (Varga–Neményi -yhdistys ry) syksyllä ja keväälle. Tutkimusmenetelmänä käytettiin teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Aineisto analysoitiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta muodostettujen kategorioiden avulla. Eri oppaista sisällönanalyysin avulla luokiteltuja tutkimustuloksia myös verrattiin keskenään. Kaikissa opettajan oppaissa opetettiin lukukäsitteen eri osa-alueita, mutta tavat ja painotukset erosivat hieman toisistaan. Lukujonotaidot olivat keskeinen harjoiteltava sisältöalue kaikissa oppaissa. Tuhattaituri ja Opettajan tienviitta korostivat myös lukujen 1–10 hajotelmien opettelua. Tienviitta erosi muista oppaista mm. lukumäärien hahmottamisen runsaalla harjoittelulla sekä siinä, kuinka lukukäsitteen rakentaminen aloitetaan ilman numeroita, vain lukumääriä tarkastelemalla. Open Kymppi ei ainoana oppaana opettanut lainkaan ordinaalilukuja. Käsitteenmuodostuksen tavoiltaan kaikki oppaat pitivät tärkeänä toiminnallisuutta ja konkretiaa. Open Kymppi ei kuitenkaan vastannut tähän samalla tavalla kuin Tuhattaituri ja Opettajan tienviitta, joissa toimitaan runsaasti toiminnallisin harjoituksin ja toimintamateriaalien avulla ymmärrystä rakentaen.
Subject: lukukäsite
käsitteenmuodostus
Varga–Neményi-menetelmä
oppikirjatutkimus
number sense
conception
Varga–Neményi method
textbook research


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record