Päihteiden käyttö itselääkinnässä : alkoholinkäytön ja tupakoinnin vaikutus stressaavien elämäntapahtumien ja masennuksen väliseen yhteyteen

Show full item record



Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181692
Title: Päihteiden käyttö itselääkinnässä : alkoholinkäytön ja tupakoinnin vaikutus stressaavien elämäntapahtumien ja masennuksen väliseen yhteyteen
Author: Stenroos, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2016
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201605181692
http://hdl.handle.net/10138/162927
Thesis level: master's thesis
Discipline: Psychology
Psykologia
Psykologi
Abstract: Tavoitteet: Päihteidenkäyttöä on pidetty yhtenä mahdollisena selviytymiskeinona, jolla ihmiset pyrkivät hallitsemaan stressiä ja vaikuttamaan sisäisiin tiloihinsa. Koska stressaavat elämäntapahtumat näyttävät aiemman kirjallisuuden valossa olevan masennuksen riskitekijä, stressaavien elämäntapahtumien ja masennuksen välinen yhteys tarjoaa mielenkiintoisen asetelman itselääkinnän vaikutusten tutkimiseen. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia stressaavien elämäntapahtumien, alkoholin käytön ja tupakoinnin vaikutuksia masennukseen ja sitä, muokkaako päihteidenkäyttö stressaavien elämäntapahtumien ja masennuksen välistä yhteyttä. Menetelmät: Tämä tutkimus on osa vanhempaa suomalaista kaksoskohorttitutkimusta. Tutkimuksessa käytettiin vuoden 2011 seurantakyselyn tietoja sekä koulutustason kontrolloinnissa vuoden 1981 ja 1975 seurantakyselyiden tietoja. Masennusta arvioitiin Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)-itsearviointikyselyn avulla. Alkoholin kulutusta arvioitiin kuukauden aikana nautittujen alkoholigrammojen määrän avulla ja tupakointia tupakointistatuksella, joka määriteltiin tupakoinnin säännöllisyyden ja elinaikana poltettujen savukkeiden määrän perusteella. Stressaavia elämäntapahtumia puolestaan arvioitiin 12 kysymyksen avulla, jotka pyrkivät kattamaan elämäntapahtumia eri elämänalueilta. Analyysimenetelmänä käytettiin monitasoista logistista regressiota, jossa kaksosparit olivat ryhmittelevänä tekijänä. Lisäksi kaksospareja vertailtiin verrannollisten parien t-testien avulla. Tulokset ja johtopäätökset: Sekä stressaavat elämäntapahtumat, tupakointi että suurempi alkoholinkäyttö ennustivat kaikki masennusta. Perimä ja perheympäristö eivät selittäneet havaittuja yhteyksiä kokonaan, vaan yhteyksien taustalla näyttäisi olevan kausaalisuutta. Stressaavista elämäntapahtumista erityisesti henkilön omaan toimintaan liittyvillä tapahtumilla näyttäisi olevan erityinen merkitys masennukselle. Tupakointi ja käytetyn alkoholin määrä eivät vähentäneet stressaavien elämäntapahtumien vaikutuksia masennukseen. Mikäli tupakkaa ja alkoholia käytetään itselääkintätarkoituksissa, niiden käytöllä ei näytä olevan toivottuja vaikutuksia ainakaan pitkällä aikavälillä.Objective: Substance use has been seen as a way to cope with stress and to influence internal states. Because stressful life events have been considered as a risk-factor for depression, the connection between stressful life events and depression offer an interesting framework to investigate the effects of self-medication. This study examined how stressful life events, alcohol usage and smoking effect depression, and if substance use moderates the relationship between stressful life events and depression. Methods: This research is part of an older Finnish Twin Cohort study and data from the 2011 follow-up questionnaire study was used. Additionally data from questionnaire studies conducted in 1981 and 1975 was used to control for educational achievement. Depression was assessed with the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) questionnaire. Alcohol consumption was assessed by used grams per month and smoking was measured by smoking status, based on a detailed smoking history. Stressful life events were measured by 12 questions designed to gather information on a wide range of experiences. Multi-level logistic regression analyses were used to account for clustered twin pairs. In addition twins were compared with pairwise t-tests. Results and conclusions: Stressful life events, smoking and greater alcohol usage predicted depression. Genetic and familial-environmental background did not entirely explain the observed associations, but evidence suggests causality. Especially dependent life events, in which the person has had a substantial contribution, seemed to be related to depression. The amount of used alcohol or smoking did not reduce the relationship between stressful life events and depression. If tobacco and alcohol are used as self-medication, they do not seem to have the wanted effects, at least not in the long run.
Subject: stressaavat elämäntapahtumat
masennus
päihteet
itselääkintä


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record