"En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut." : Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturvatyön merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa huomioitavaksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2265-0
Title: "En mä oikein tiennyt, mihin olin hakeutumassa. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja vaikeudet voitettu. Paljon olis kerrottavaa siitä, mitä oon oppinut." : Rauhanturvaajien kuvauksia rauhanturvatehtävään hakeutumisesta, rauhanturvatyön merkityksestä sekä kohdatuista haasteista rekrytoinnissa ja koulutuksessa huomioitavaksi
Author: Kivistö, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2016-06-10
Belongs to series: URN:ISSN:1798-8322
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:ISBN 978-951-51-2265-0
http://hdl.handle.net/10138/163014
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The Finnish input in the UN peacekeeping operations has been historically significant. Finland's knowhow obtained during 60 years of participation in peacekeeping operations is internationally renowned. The Finnish participation in the operations is based on the willingness of volunteering civilians taking part in the peacekeeping activities. The aim of the present study is to provide information to be used in the recruitment of peacekeepers, as reference for those seeking to engage in peacekeeping, and for the advancement of training for peacekeepers. The thesis addresses how Finnish citizens get involved with peacekeeping, the signif-icance given to working as a peacekeeper, and the key areas of focus as seen through the challenges of peacekeeper training. The thesis approaches its subject via realistic constructivism. The assignment was to form a conclusion regarding the motivation for becoming a peacekeeper, the significance attached to working as a peacekeeper, and the key challenges in peacekeeper training to be used in developing the process. The material used in the thesis is built using the narratives of 30 peacekeepers. The source of the material is interviews conducted twice during the service year of each inter-viewee taking part in the UNIFIL operation. The material has been analysed using qualitative content analysis. The study reveals several motivational reasons for becoming a peacekeeper. In the results of this study is created three type stories of peacekeepers narratives of becoming a peacekeeper. The basis of successful peacekeeping operations is the availability of peacekeepers who have as realistic view as possible of the nature of peace-keeping work, and who are psychologically steady. This is crucial to note already during the process of recruitment. The nature of the peacekeepers individual experiences in the operations is reflected as different meanings given to working as a peacekeeper. The inter-viewees also commented on the everyday challenges of being a peacekeeper and the importance of recognizing those aspects of the job in peacekeeper training in order to enable as high possibilities of completing the job as possible. The study reveals new perspectives into the motivation, professional significance and training of Finnish peacekeepers. The study shows that peacekeepers face many challenges in the process of aiming to complete their work according to the goals of the peacekeeping operation. It is at least partially possible to address the issues recognized as challening already during the process of peacekeeper training. Further studies related to the experiences of peacekeepers are required in order to develop the actions of organizations working in crisis management and peacekeeping.Suomalaisten panos Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan on ollut historiallisesti tarkasteltuna merkittävä. Kuudenkymmenen vuoden aikana hankittu kansallinen rauhanturvatoiminnan osaaminen on kansainvälisesti tunnustettua. Suomalainen rauhanturvatoiminta perustuu vapaaehtoisten siviilihenkilöiden halukkuuteen toimia rauhanturvatehtävässä. Tutkimukseni tavoitteena on rauhanturvaajien näkemysten esille nostaminen sekä uuden tiedon lisääminen rauhanturvaajaksi hakeutumiseen, rauhanturvakoulutukseen ja -työhön liittyen. Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvaajaksi hakeutumista, rauhanturvatyölle annettuja merkityksiä sekä rauhanturvaajien tärkeäksi kuvaamia koulutuksen sisältöalueita kohdattujen haasteiden kautta. Tutkimuksen filosofisena lähestymistapana on realistinen konstruktivismi. Tutkimustehtäviin vastaten pyrin muodostamaan kuvan suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvatyöhön lähtemisen perusteluista sekä rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä ja haasteelliseksi koetuista asioista rauhanturvaajien koulutuksen sisältöalueiden kehittämiseksi. Tutkimusaineisto on rakentunut kolmenkymmenen rauhanturvaajan narraatioista. Aineisto on kerätty haastatellen UNIFIL -operaatiossa palvelleita rauhanturvaajia kaksi kertaa heidän palvelusvuotensa aikana. Aineiston analyysi suoritettiin laadullista sisällönanalyysia käyttäen. Tutkimus osoitti rauhanturvaajaksi hakeutumiselle olevan useita syitä. Rauhanturvaajien hakeutumista kuvaavasta kerronnasta on tässä tutkimuksessa muodostettu kolme tyyppitarinaa. Rauhanturvaoperaatioiden onnistumisen perusedellytyksenä ovat rauhanturvatyön luonteen mahdollisimman hyvin hahmottavat ja psyykkisesti hyvinvoivat rauhanturvaajat, mihin on tärkeää kiinnittää huomiota jo rekrytointiprosessista lähtien. Rauhanturvaajien palveluskokemusten laatu näkyy rauhanturvaturvatyön erilaisina merkityksinä rauhanturvaajien kuvauksissa. Rauhanturvaajat kuvasivat myös kohtaamiaan arjen haasteita sekä niiden huomioimisen merkitystä rauhanturvaajien koulutuksen sisältöalueissa. Tutkimus avaa uusia näkökulmia suomalaisten rauhanturvaajien rauhanturvatyöhön lähtemisen perusteluista sekä rauhanturvatyölle annetuista merkityksistä. Tutkimus osoitti rauhanturvaajien kohtaavan monia haasteita pyrkiessään toimimaan rauhanturvaoperaation tavoitteiden mukaisesti. Haasteelliseksi koettuja asioita on mahdollista ainakin osittain ennakoida käsittelemällä niitä rauhanturvaajien koulutuksessa. Lisää tutkimusta tarvitaan kuitenkin rauhanturvaajien kokemuksista rauhanturvaajana toimimiseen liittyvistä ilmiöistä kriisinhallinta- ja rauhanturvaorganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi.
Subject: käyttäytymistieteet
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
En_ma_oi.pdf 2.433Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record