Asuinkiinteistöjen verotus kohtaannon ja julkishyödykkeiden rahoituksen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16302
Title: Asuinkiinteistöjen verotus kohtaannon ja julkishyödykkeiden rahoituksen näkökulmasta
Author: Kirkko-Jaakkola, Mikael
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economics
Date: 2009-05-11
URI: http://hdl.handle.net/10138/16302
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkielmassa analysoidaan asuinkiinteistöihin kohdistuvan kiinteistöveron vaikutusta kansantalouden eri toimijoihin. Kiinteistöveron merkitys julkissektorin rahoituksessa Suomessa on tällä hetkellä kansainvälisestikin vertaillen pieni. Verotuksen mahdollisen painopisteen siirtäminen liikkuvista verokohteista kiinteämpiin edellyttää myös kiinteistöverotuksen merkityksen miettimistä uudelleen. Kiinteistöveroa on pidetty kansantaloustieteilijöiden parissa ehkäpä vähiten huonona verona, mutta kansalaisten keskuudessa se kohtaa kuitenkin paljon vastustusta. Tutkielma käsitteleekin tältä pohjalta pääasiassa asuinkiinteistöjen verottamista, etsien verokohtaannon teorioista kumpuavia perusteluita sille, miksi vero ei ole niin pidetty kuin sen voisi joidenkin ominaisuuksiensa ansiosta kuvitella olevan. Veron tehokkuusnäkökulmat jätetään vähemmälle huomiolle, antamalla päähuomio kiinteistöveron kohtaantoanalyysille ja oikeudenmukaisuuskysymyksille. Kiinteistöveron kohtaantoa on tutkittu kansantaloustieteessä paljon, mutta kysymykseen on silti kaikkea muuta kuin yksipuolinen vastaus. Tutkielmassa käydään läpi kiinteistöverosta esitettyjä, toisistaan eroavia, näkökulmia ja teorioita. Teorioiden oletuksien ja erityispiirteiden kautta analysoidaan myös sitä, miten ne soveltuvat Suomen kiinteistöverojärjestelmään. Myös tulo- ja varallisuusjakaumatarkastelujen avulla pohditaan eri teorioiden mukaisia näkemyksiä kiinteistöveron kohtaannosta Suomessa. Kiinteistöveron erityispiirre on sen paikalliselle julkissektorille sopiva luonne. Se voidaan nähdä suhteellisen tehokkaana maksuna paikallisista julkishyödykkeistä, jolloin sillä rahoitetuista julkishyödykkeistä hyötyvät siitä myös maksaisivat. Kantavana teemana onkin analysoida veron kohtaantoa vertailemalla eri teorioiden tuloksia siinä suhteessa, miten ne ottavat kiinteistöverolla rahoitetun julkissektorin tarjontapuolen, eli julkishyödykkeet, huomioon. Suuremman huomion saavat kaksi toisistaan poikkeavaa teoriaa, joista Hobsonin (1986) malli ei ota julkissektorin tarjontapuolta lainkaan huomioon, kun taas Wilsonin (2003) malli käsittelee Tiebout-hypoteesin pohjautuvaa paikallisten julkishyödykkeiden rahoitusmallia, jossa julkishyödykkeillä on merkittävä osansa. Kun yksimielisyyttä kiinteistöveron kohtaannosta ei kansantaloustieteessä ole, voidaan vero nähdä osittain sekä regressiivisenä että progressiivisena. Tutkielmassa pohditaan myös asumisen erityisluonnetta verotuksessa. Loppupäätelmän mukaan kiinteistöveron mahdolliset ongelmat eivät välttämättä selity pelkkien kohtaantoteorioiden avulla. Keskeisimmät lähteet: Wilson, J. D. (2003): The Property Tax: Competing Views and a Hybrid Theory. Teoksessa Cnossen S. Sinn, H. W. (toim.): Public Finance and Public Policy in the New Century. MIT Press. Hobson, P. (1986): The Incidence of Heterogeneous Residential Property Taxes. Jour-nal of Public Economics, 29, 363-373.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 6.641Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record