Teknologinen innovaatio ja käyttäjien asenteet : Kätevä-työkalun arvottaminen julkisen hallinnon organisaatiokontekstissa

Show simple item record

dc.contributor.author Kukkonen, Eeva
dc.date.accessioned 2010-05-04T13:23:35Z
dc.date.available 2010-05-04T13:23:35Z
dc.date.issued 2009-04-06
dc.identifier.other valttiivi:2009-90 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/16303
dc.description Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library. en
dc.description Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla. fi
dc.description Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler. sv
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan teknologista innovaatiota kohtaan ilmaistuja asenteita julkisen hallinnon organisaatiokontekstissa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia asenteita Kätevä-projektiin osallistuneet julkisen hallinnon esimiehet ilmaisevat projektissa kehitettyä esimiestyön tukivälinettä, Kätevä-työkalua, kohtaan. Samalla kiinnostuksen kohteena ovat kaksi teknologisten innovaatioiden omaksumisen ja leviämisen teoriaa, teknologian hyväksymismalli ja innovaatioiden diffuusion teoria, joita käytetään yhtäältä aineiston tuottamiseen ja toisaalta tutkitaan aineistohavaintojen valossa. Tutkimuksessa selvitetään myös sitä, miten Kätevä-työkalun arvioitu käyttö kietoutuu sen arvottamiseen. Empiirisenä aineistona on neljätoista Kätevä-projektiin osallistuneen esimiehen haastattelua, jotka toteutettiin laadullisen asennetutkimuksen periaatteiden mukaisesti. Haastatteluissa haastateltavat saivat kommentoitavakseen Kätevä-työkalua koskevia väittämiä, jotka oli muotoiltu teknologisten innovaatioiden omaksumisen ja leviämisen teorioiden avulla. Haastatteluaineistoa analysoitiin argumentatiivisena puheaineistona kiinnittäen huomio väittämiä koskeviin kannanottoihin ja niiden perusteluihin. Tulkinnan avulla kannanottojen ja perustelujen muodostamista havaintojoukoista tunnistettiin yhteensä neljätoista laadullisesti erilaista asennetta, jotka rakentuivat arvottamisen aseman, arvottamisen tavan ja arvottamisen kohteen yhdistelmästä. Aineiston analyysin perusteella Kätevä-työkalu on moninainen arvottamisen kohde, jota voidaan arvottaa useasta eri asemasta käsin. Tutkimus asettaa kyseenalaiseksi teknologian hyväksymismallin ja innovaatioiden diffuusion teoriat, joissa teknologinen innovaatio näyttäytyy yksioikoisena asenteen kohteena. Teorioiden oletus siitä, että teknologian ominaisuudet ennustaisivat asennoitumisen kautta sen käyttämistä, osoittautuu tutkimuksessa kestämättömäksi. Analyysin perusteella Kätevä-työkalun arvottaminen kietoutuu moninaisin tavoin sen arvioituun käyttöön ja ennen kaikkea käyttämättömyyteen. Tutkimus osoittaa, että julkisessa hallinnossa uuden teknologian arvottaminen kiinnittyy erityisesti organisaatiokontekstiin. Tulevaisuudessa teknologiaa tulisi tutkia huomioiden se, että teknologia voi tarkoittaa eri käyttäjille eri asioita ja myös sama käyttäjä voi antaa teknologialle erilaisia merkityksiä arvottamisen asemasta riippuen. Tutkimuksen perusteella teknologian kohdistuvia asenteita ja käyttöönottoa ei voida tyhjentävästi tarkastella yksinkertaistavien mallien avulla, joissa ei huomioida teknologian, käyttäjien sekä niiden välisen suhteen sosiaalista rakentumista. Tulevassa tutkimus- ja kehittämistyössä huomio tulisi kiinnittää erityisesti organisaatiokontekstin merkitykseen teknologiaan asennoitumisessa ja sen käyttämisessä. Keskeisimmät lähteet: Michael Billigin (1987) Arguing and thinking: a rhetorical approach to social psychology; Kari Vesalan ja Teemu Rantasen (2007) Argumentaatio ja tulkinta. Laadullisen asennetutkimuksen lähestymistapa; Everett Rogersin (2003) Diffusion of Innovations; Fred Davisin, Richard Bagozzin ja Paul Warshawn (1989) User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. en
dc.language.iso fin
dc.title Teknologinen innovaatio ja käyttäjien asenteet : Kätevä-työkalun arvottaminen julkisen hallinnon organisaatiokontekstissa fi
dc.identifier.laitoskoodi 706
dc.type.ontasot Master’s thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu -tutkielma fi
dc.type.ontasot Pro gradu -avhandling sv
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalipsykologian laitos fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Socialpsykologiska institutionen sv
dc.format.content abstractOnly
dc.type.publication masterThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record