Kotouttamisen jäljet sosiaaliviraston asiakirjoissa: kotouttava sosiaalityö asiakirjojen valossa

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/16313
Title: Kotouttamisen jäljet sosiaaliviraston asiakirjoissa: kotouttava sosiaalityö asiakirjojen valossa
Author: Muinonen, Riikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Date: 2009-09-04
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/16313
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessani tarkastelen kotouttamisesta ja pakolaisten kanssa tehtävästä sosiaalityöstä laadittua tutkimuskirjallisuutta ja poliittista retoriikkaa suhteessa käytännön työstä kumpuaviin asiakirjamerkintöihin ja pohdin niiden välisiä kytköksiä, yhteneväisyyksiä ja eroja. Pyrin kuvailemaan kotouttavaa sosiaalityötä siten, kuin se sosiaaliviraston asiakirjoissa näyttäytyy ja tulkitsen sitä poliittisen retoriikan, käytännön työn tekemisen ja tutkimuskirjallisuuden reunaehtoja vasten. Työni on yhtäältä tekstienvälinen, teoreettinen synteesi asiakirjoista ja alan tutkimuskirjallisuudesta ja toisaalta sosiaalityön käytäntöjä, lähinnä kirjaamista ja tiedonkulkua, kartoittava kotimainen katsaus. Tarkastelen käytännön työntekijöiden kirjaamisia selontekoina ja tulkintoina siitä, mikä käytännön työn tekemisen kannalta kotouttavassa sosiaalityössä on merkityksellistä. Dokumentointi on sosiaalityöntekijälle tiedonmuodostuksen väline suhteessa asiakkaan tilanteeseen ja sellaisena myös mitä suurimmassa määrin työväline (Kääriäinen 2003, 165 - 171). Tutkimuksen aineistona ovat sosiaaliviraston tietokannasta poimitut asiakkaiden muistiinpano- ja suunnitelma-asiakirjat sellaisten pakolaisten osalta, jotka ovat siirtyneet Helsingin sosiaaliviraston erityispalveluista (maahanmuuttoyksiköstä) oman alueensa sosiaalipalveluiden asiakkaiksi. He ovat saaneet ensimmäisen oleskelulupansa kuluvan vuosituhannen ensimmäisinä vuosina, jonka jälkeen he ovat siirtyneet vastaanottokeskuksen asiakkuudesta maahanmuuttoyksikön asiakkaiksi. Asiakkuus Helsingin sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikössä on näiden ihmisten kohdalla alkanut vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla (vuosina 2001 2004) ja tarkasteluajanjakso päättyy kaikkien osalta vuoden 2008 loppuun. Tutkimuksen aineistona olevien asiakkaiden asiakirjamerkinnät jakautuvat useammalle vuodelle niin yleis- kuin erityispalveluissakin. Se, että kotoutuminen määritellään poliittisessa retoriikassa hyvin työelämälähtöisesti, näkyy asiakirjamerkinnöissä. Psykososiaalinen työ jää niihin kirjaamatta, ja ihmisen moniulotteisuus leikkautuu helposti kotouttamisen raamien ulkopuolelle ainakin dokumenttien tasolla. Suuri osa erityisesti maahanmuuttajien erityispalveluissa tehdystä lähityöstä jää nykyisellään kokonaan näkymättömiin, koska ohjausta ja neuvontaa ei kirjata lainkaan, ja sen mukana kirjaamatta jää paljon asiakkaille tärkeitä teemoja. Asiakaslähtöisyyden ja kulttuurisensitiivisyyden tekeminen näkyväksi myös asiakirjatekstien tasolla on merkittävä työn ohjaamisen keino, johon tulisi kiinnittää huomiota. Kotouttava sosiaalityö kulkee asiakkaan mukana maahanmuuttajien erityispalveluista oman asuinalueen toimipisteeseen ja tämä nivelkohta on monellakin tavalla merkittävä asiakkaan elämässä. Kotouttavan sosiaalityön asiakirjamerkinnöistä käy ilmi, että asiakas saattaa jämähtää kotiin odottelemaan ilmoituksia seuraavista kursseista ja koulutuksista ja jäädä ikään kuin tyhjän päälle. Hyvin alkanut kotoutumisen prosessi voi jähmettyä alueella kirjalliseen etuuskäsittelyyn, mikä saattaa olla merkki työn lähtökohtien erilaisista tulkinnoista erityis- ja peruspalveluissa. Se, miten kotoutuminen sosiaalityön ja asiakasprosessien lähtökohtana nähdään sosiaaliviraston eri palveluissa, on pakolaisen kannalta ratkaisevaa ja työn järjestämisen kannalta äärimmäisen tärkeää.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
abstract.html 7.142Kb HTML View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record